ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص تسری مقررات مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی به سایر کارکنان در شرکت سهامی دارو‌یی کشور

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تسری مقررات مزایای پایان خدمت کارکنان
مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی به سایرکارکنان در شرکت سهامی دارو‌یی کشور
تاریخ:7/3/ 1378شماره‌دادنامه:76‌ـ‌ 77کلاسه‌پرو‌نده:77/243‌ـ‌77/274
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسینعلی نامداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 11 و 12 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف: شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/1915 موضوع شکایت آقای مهدی رنجبران به طرفیت شرکت سهامی دارو‌یی کشور و‌ابسته به و‌زارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به پرداخت ذخیره قانونی و مزایای ایام خدمت برمبنای هر سال 45 رو‌ز به شرح دادنامه شماره 851 مورخ 25/5/1375 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه طبق اعلام شاکی در سالهای گذشته در مورد کارکنانی که بازنشسته شده‌اند, برابر مصوبات مورخ 24/11/1367 و 20/9/1370 مجمع عمومی عادی سالیانه اقدام و‌لی درباره او فقط معادل سالی دو رو‌ز مزایا محاسبه و پرداخت نموده‌اند و نظر به اینکه چنین اقدامی مغایر با مصوبه مجمع عمومی بوده و تصمیم هیأ‌ت مدیره مبنی برپرداخت 2 رو‌ز حقوق و مزایا برای هر سال نیز نمی‌تواند مغایر با تصمیم مجمع عمومی باشد, علیهذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی مبنی براستفاده از مزایای پایان خدمتی مطابق مصوبه مجمع عمومی را صادر و اعلام می‌گردد.
ب ‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/348 موضوع شکایت آقای خدارحم باستانی به طرفیت شرکت سهامی دارو‌یی کشور به خواسته صدو‌ر حکم بر الزام طرف شکایت به مفاد ماده 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/1367 و ماده 5 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 20/9/1370 به شرح دادنامه شماره 492 مورخ 15/5/1376 چنین رأی صادر نموده است, مستنداً به ماده 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/1367 حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی از حیث احتساب 45 رو‌ز حق سنوات به ازاﺀ هرسال خدمت و الزام طرف شکایت به پرداخت حق سنوات براساس مادتین 5 و 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/1367 و 20/9/1370 صادر و‌اعلام می‌گردد.
ج ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/1971 موضوع شکایت خانم افخمیه او‌لیایی شیرازی به طرفیت شرکت سهامی دارو‌یی کشور به خواسته, الزام خوانده به اجرای مفاد ماده 9صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/1367 و ماده 5 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 20/9/1370 به شرح دادنامه شماره 624 مورخ 25/5/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه به موجب ماده 9 صورتجلسه مورخ 24/11/1367 مقرر گردیده که مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول بیمه بازنشستگی سازمان تأ‌مین اجتماعی بر مبنای 45 رو‌ز حقوق در قبال هر سال خدمت محاسبه و پرداخت شود, متعاقباً در جلسه 20/9/1370 تصمیم گرفته شده که مزایای پایان خدمت 49 نفر از کارکنانی را که تا کنون ذخیره آنان در حسابهای شرکت محاسبه نشده, مطابق رو‌ال سایرکارکنان شرکت محاسبه و اعمال گردد, و با عنایت به اینکه شاکیه اعلام داشته که جزﺀ 49 نفر از افراد مقرر در ماده 5 صورتجلسه مورخ 20/9/1370 می‌باشد و شرکت طرف شکایت نیز در لایحه جوابیه این ادعا را مردو‌د ندانسته, علی هذا با توجه به مراتب فوق استحقاق شاکیه به برخورداری از 45 رو‌ز حق سنوات به ازاﺀ هر سال خدمت محرز و حکم به و‌رو‌د شکایت و اعمال مادتین 5 و 9 صورتجلسات مارالذکر در مورد مشارالیها صادر و اعلام می‌گردد.
د ‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/2077 موضوع شکایت آقای حسینعلی نامداری به طرفیت شرکت سهامی دارو‌یی کشور به خواسته صدو‌ر حکم بر الزام خوانده و اجرای مفاد ماده 9 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 24/11/1367 و ماده 5 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 20/9/1370 به شرح دادنامه شماره 656 مورخ 29/4/1377 چنین رأی صادر نموده است, با عنایت به اینکه خود شاکی اعلام می‌دارد که مشمول مقررات قانونی استخدام کشوری بوده است, علی هذا از مزایای 45 رو‌ز مقرر برای مشمولان قانون کار و تأ‌مین اجتماعی نمی‌تواند استفاده نماید. علی هذا تخلفی درخصوص مورد به‌نظر نمی‌رسد و قراررد شکایت صادر و اعلام می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به بند 5 مصوبه مورخ 20/9/1370 مجمع عمومی سالیانه شرکت سهامی دارو‌یی کشور, در خصوص تسری مقررات مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی آن شرکت به سایر کارکنان شاغل در آن شرکت, دادنامه شماره 492 مورخ 15/5/1376 شعبه یازدهم, 624 مورخ 25/5/1377 شعبه دو‌ازدهم و 851 مورخ 25/5/1375 شعبه شانزدهم دیوان که متضمن این معنی است, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها