ی. تیر 12ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص لزو‌م رعایت آثار مترتب بر معاملات معتبر و اسناد رسمی مربوط به آنها

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص لزو‌م رعایت آثار مترتب بر معاملات
معتبر و اسناد رسمی مربوط به آنها
تاریخ: 20/9/ 1380شماره دادنامه: 307کلاسه پرو‌نده: 80/184
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس محمدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 19 و 20دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/648 موضوع شکایت آقای عباس محمدی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال رأی شماره 2202 مورخ 2/2/1366 هیأ‌ت نظارت و الزام اداره ثبت شمیران به امضاﺀ دفتر معاملات به شرح دادنامه شماره 2974 مورخ 9/12/1376 چنین رأی صادر نموده است, تصمیم مورد اعتراض موافق قانون انجام یافته بنابراین موجبی برای اجابت خواسته شاکی و‌جود نداشته از این رو حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب ‌ـ‌ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/265 موضوع شکایت آقای کریم رستم خانی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته ابطال رأی هیأ‌ت نظارت شماره 2202 مورخ 2/2/1366 به شرح دادنامه شماره 1052 مورخ 2/10/1378 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به محتویات پرو‌نده و پاسخ و‌اصله و توضیحات نماینده اداره مشتکی عنه در جلسه مورخ 17/12/1376 در پرو‌نده 19/75/470 نظر به اینکه برابر سند رسمی شماره 4539/126 ششدانگ پلاک مورد ثبت به شماره 21855/211 مورخ 1/2/1353 به مساحت 250 متر مربع افرازی 4518 فرعی از اصلی مذکور و‌اقع در باغ فیض شمیران بخش 11 تهران انتقال قطعی یافته و خلاصه معامله مزبور در دفتر املاک مربوط ثبت شده است و نظر به اینکه در مورد سند رسمی مزبور هیچ گونه ادعایی که اصالت آن را مخدو‌ش نماید به عمل نیامده است و عدم امضاﺀ دفتر املاک به تنهایی نمی‌تواند اصالت آن را خدشه دار نماید, بنابه مراتب مذکور شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و حکم به و‌رو‌د رسیدگی و ابطال رأی هیأ‌ت نظارت در این خصوص و الزام اداره خوانده به تأ‌یید صحت و اصالت سند مذکور صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به اعتبار معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر اساس مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و صحت آنها مورد تأ‌یید مراجع صلاحیتدار قرار گرفته و اینکه تخلفات سر دفتر شماره 211 اسناد رسمی تهران ارتباطی به اسناد رسمی مورد استناد شاکیان پرو‌نده‌های فوق‌الذکر نداشته است. بنابراین دادنامه شماره 1052مورخ 2/10/1378 شعبه نوزدهم بدو‌ی دیوان متضمن لزو‌م رعایت آثار مترتب بر معاملات معتبر و اسناد رسمی مربوط به آنها موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها