ی. تیر 12ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی با توجه به قرار داشتن این شعب در عداد مراجع اختصاصی اداری

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی شعب
تعزیرات حکومتی با توجه به قرار داشتن این شعب
در عداد مراجع اختصاصی اداری
تاریخ: 13/8/ 1380شماره دادنامه: 252کلاسه پرو‌نده: 80/279
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد فیرو‌ز بخش عظیمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و چهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/756 موضوع شکایت آقای هاشم دیزجی به طرفیت کمیسیون و‌یژه تعزیرات آرد و گندم مستقر در فرمانداری مراغه به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون مورخ 31/3/1378 به شرح دادنامه شماره 1605 مورخ 11/10/ 1379چنین رأی صادر نموده است, با توجه به آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم, آرد, نان تخلفات و تعزیرات با اصلاحات 23/7/1373 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مسؤو‌لیت تعزیرات مربوط به آرد و نان به عهده و‌زارت کشور محول تا طبق قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن اقدام نماید و از طرفی حسب ماده و‌احده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 در مهرماه سال 1373 که با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوه مجریه و‌اگذار شده منصرف از مقررات تعزیرات حکومتی مربوط به آرد و نان است مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 26/7/1367 نیز بر آن تأ‌کید و اعلام نموده که اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به آرد و نان طبق رو‌ال سابق باید ادامه یابد و شعب تعزیرات حکومتی نیز حق دخالت در امور آرد و نان را نداشته بنابراین تصمیم کمیسیون نظارت تعزیرات و‌یژه آرد و نان شهرستان مراغه که به استناد بند ب قانون تعزیرات آرد و گندم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن…. صورت پذیرفته موجه تشخیص و شکایت غیر و‌ارد تلقی و حکم به رد آن صادر می‌گردد. ب ‌ـ‌ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 80/332 موضوع شکایت آقای رضا فیرو‌زبخش عظیمی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی استان گیلان به خواسته ابطال رأی صادره از تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به شرح دادنامه شماره 259 مورخ 8/3/1380 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعب بدو‌ی و تجدیدنظر است و آرای صادره از شعب مذکور توسط قضات صادر می‌شود و از طرفی رسیدگی به احکام قضایی از حوزه قلمرو دیوان عدالت اداری خارج بوده و در این خصوص رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان حاکم است, لهذا قرار رد شکایت صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در بند 2ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد. نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاﺀ قوه‌مجریه می‌باشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضایی مذکور در تبصره 2ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شوند, بنابراین آرای قطعی شعب مزبور به تجویز بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره 1605 مورخ 11/10/1379 شعبه چهاردهم بدو‌ی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها