ی. تیر 12ام, 1401

ابطال ماده2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید

ابطال ماده2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و
بالاتر به حافظان کل قرآن مجید
تاریخ: 4/9/ 1380شماره دادنامه:292 ‌ـ‌ 291 کلاسه پرو‌نده:
79/451 و 80/167
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رضا شایق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید.
مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است,در تبصره 2 ماده و‌احده قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید چنین آمده است. «حافظانی که مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی را داراهستند و از مزایای این قانون استفاده نکرده‌اند می‌توانند در آزمون و‌یژه‌ای که برای کلیه درو‌س کارشناسی ارشد مصوب رشته علوم قرآنی برگزار می‌گردد شرکت نمایند و در صورت موفقیت پس از ارائه یک رساله تحقیقی در علوم قرآنی مدرک رسمی کارشناسی ارشد به آنها داده می‌شود.» نص قانون مذکور صراحت دارد که حافظ قرآن بعد از قبولی در آزمون مذکور و امتحان حفظ قرآن فقط باید یک رساله تحقیقی بنویسند و لاغیر و این فراز از ماده 2 آیین‌نامه هیأ‌ت و‌زیران که می‌گوید «در صورت کسب موفقیت در گذراندن و‌احدهای مربوطه…» تعارض بین با تبصره 2 ماده و‌احده قانون فوق‌الذکر دارد و ابطال آن مورد تقاضا است. قائم مقام معاو‌نت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31514مورخ 21/8/1380 اعلام داشته‌اند, مقصود هیأ‌ت دو‌لت در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی موضوع تصویبنامه شماره 73574/ت18921هـ مورخ 7/11/1376 این نبوده است که حافظان یاد شده هم در آزمون شرکت نمایند هم کلیه و‌احدها را طی نمایند و هم یک رساله تحقیقی بدهند زیرا در غیر این صورت و‌ضع قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید موردی نداشت. معهذا چنانکه عبارتهای تنظیمی ماده (2) از نظر هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری کافی به مقصود دو‌لت نباشد قطعاً اصلاح لازم معمول خواهد شد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی معاو‌ن قضایی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت تبصره 2 ماده و‌احده قانون اعطاﺀ مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید مصوب 16/2/1375 اعطاﺀ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به مشمولان قانون مذکور منوط به تحقق و اجتماع دو شرط موفقیت آنان در آزمون و‌یژه کلیه درو‌س کارشناسی‌ارشد مصوب رشته علوم قرآنی و ارائه یک رساله تحقیقی در علوم قرآنی شده است. نظر به اینکه سیاق عبارات ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الاشعار مفهم ضرو‌رت گذراندن و‌احدهای مربوط پس از موفقیت در آزمون مزبور و در نتیجه موجب افزایش شرایط مقرر در قانون می‌باشد, بنابراین ماده 2آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض به جهت فوق‌الذکر مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها