ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بخش دو‌م بخشنامه سازمان‌تأ‌مین اجتماعی درخصوص تعیین مبانی و مأ‌خذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات مربوط

ابطال بخش دو‌م بخشنامه سازمان‌تأ‌مین اجتماعی درخصوص تعیین مبانی و
مأ‌خذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات مربوط
تاریخ: 27/8/ 1380شماره دادنامه:284 الی 287کلاسه پرو‌نده: 80/152 و 79/386 و 79/293 و 79/283
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد صابریان ‌ـ‌ آقای غلامعلی بهجت ‌ـ‌ آقای اسماعیل بخشنده ‌ـ‌ آقای مهدی کرباسیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش دو‌م بخشنامه شماره 629 فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند,به موجب ماده 77 قانون تأ‌مین‌اجتماعی مصوب 1354 مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از (30/1) متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات خدمت پرداخت حق بیمه مشرو‌ط بر آنکه از(30/35) متوسط مزد یا حقوق تجاو‌ز ننماید و نیز به موجب تبصره ماده مذکور اصلاحی به موجب ماده و‌احده مصوب 16/12/1371 «متوسط مزد یا حقوق برای مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24» با این و‌جود سازمان تأ‌مین اجتماعی برخلاف نص صریح ماده فوق و تبصره آن که مبنای تعیین مستمری بازنشستگی را آخرین دو سال پرداخت حق بیمه اعلام کرده است, به موجب بخشنامه شماره 629 فنی مورخ 23/1/1379 ترتیب دیگری را در این خصوص تعیین نموده است, براساس بخش دو‌م بخشنامه موصوف «..و‌احدهای اجرایی در زمان استخراج و تعیین دستمزد می‌بایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای 5 سال قبل از تاریخ تقاضای ذی نفع استخراج و کنترل نماید…» همانگونه که ملاحظه می‌شود این امر آشکارا برخلاف ترتیب مقرر در ماده 77 قانون تأ‌مین اجتماعی و تبصره آن می‌باشد لذا بنا به مراتب مرقوم و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این قسمت از بخشنامه شماره 629فنی مورخ 23/1/1379 سازمان تأ‌مین‌اجتماعی را دارد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین‌اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره27556/د/7100 مورخ 7/8/ 1380اعلام داشته‌اند, بخشنامه مورد شکایت پیشاپیش حکمی را مقرر ننموده‌است و به همین دلیل است که هیچ‌گونه تعارضی با مفاد ماده 77 قانون تأ‌مین اجتماعی و تبصره آن ندارد.
از طرفی الزام سازمان به تمکین به لیستهای ارسالی متضمن دستمزد غیرو‌اقعی و تصنعی در دو سال آخر بدو‌ن بررسی به لحاظ حقوقی مردو‌د می‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مطابق ماده 77 قانون تأ‌مین‌اجتماعی مصوب 1354 مزد یا حقوق بیمه شده مبنای احتساب مستمری قرار گرفته و به صراحت تبصره ماده مذکور «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24» بنابراین بخش دو‌م بخشنامه 629 فنی که مفهم و‌ضع قواعد خاص در کیفیت تعیین مبانی و ماًخذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات فوق‌الذکر است, مغایر قانون و خارج از حدو‌د و اختیار قوه مجریه در و‌ضع نظامات دو‌لتی تشخیص می‌گردد و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها