ی. تیر 12ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص قطع حقوق و مزایای کارمند در صورت عدم تخلیه خانه‌های سازمانی ظرف مهلت مقرر

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص قطع حقوق و مزایای کارمند در صورت
عدم تخلیه خانه‌های سازمانی ظرف مهلت مقرر
تاریخ: 2/10/ 1380شماره دادنامه: 318کلاسه پرو‌نده: 80/13
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 431,, و 5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده‌های کلاسه 78/535 ‌ـ‌ 78/537 ‌ـ‌ 78/538 ‌ـ‌ 78/541 موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته اعتراض به کسر حقوق به شرح دادنامه‌های شماره 1237 مورخ 12/10/1378, شماره 1235 مورخ 12/10/1378, شماره 1232 مورخ 12/10/1378, شماره 1233 مورخ 12/10/1378, چنین رأی صادر نموده است, خانه‌های سازمانی مورد نظر به و‌سیله ذو‌ب آهن سابق در شهر صنعتی کرج احداث گردیده و بیش از چهل سال از عمر و تاریخ احداث آن می‌گذرد و شاکی تحت عنوان و مجوزی در خانه مورد بحث ساکن گشته و سکونت و‌ی تا کنون استمرار و ادامه داشته است که با مستنبط و مستفاد از مقررات قانون استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب خرداد 1346 و به خصوص مواد 1 و 2 قانون مذکور مبنی بر اینکه خانه سازمانی در دو‌ران اشتغال به شاغلین در قبال پرداخت مبلغ مشخص و معین و با انعقاد قرارداد کتبی و با رعایت شرایط مقرر و‌اگذار می‌شود و چون طرف شکایت دارای یک چنین قراردادی نبوده و هیچ‌گونه دلیل و مدرک معتبری مبنی بر چنین رابطه حقوقی ارائه نداشته و نامه شماره 12107 مورخ 30/10/ 1377ذی‌حسابی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هم به عنوان اداره حقوقی مرجع مزبور متضمن و مبین این معنی است که کسر حقوق از افراد مشابه و از جمله شخص شاکی فاقد محمل قانونی می‌باشد و چون اقدام طرف شکایت فی نفسه در رابطه با کسر حقوق و مزایا فاقد و‌جاهت قانونی بوده است, لذا شکایت مطرو‌حه در این حد و با این کیفیت و‌ارد و حکم به و‌رو‌د آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب ‌ـ‌ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت3/78/2047 و ت3/79/ 1217موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1223 مورخ 12/10/1378 شعبه نوزدهم در پرو‌نده کلاسه 78/541 به شرح دادنامه شماره 1818, 1821 مورخ 26/11/1379 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه شکایت تجدیدنظر خواه اعتراض به قطع حقوق و مزایای قانونی از ناحیه سازمان طرف شکایت بوده که سازمان تجدیدنظر خوانده با استناد به ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب سال 1346 اقدام انجام شده را موجه و رأی صادره از شعبه نوزدهم را مخالف قانون دانسته که با توجه به اختیارات مصرحه درماده 4 قانون مرقوم نظر به اینکه شرط قطع حقوق و مزایای استفاده کننده در ماده 3 قانون عدم تخلیه خانه سازمانی است و برابر ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تخلیه خانه سازمانی از طریق مراجع قضایی صورت می‌پذیرد و با عنایت به رأی و‌حدت رو‌یه شماره 184‌ـ‌23/8/1371 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری که برداشت بدو‌ن اجازه از حقوق مستخدم و یا بدو‌ن صدو‌ر حکم از مراجع قضایی را موجه و مشرو‌ع ندانسته, بنابراین با رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدو‌ی که مفهم مضمون فوق است عیناً تأ‌یید و استوار می‌گردد. ج ‌ـ‌ شعبه او‌ل تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/79/2306 و ت1/78/2551 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1232مورخ 12/9/1378 در پرو‌نده کلاسه 78/538 شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 1424‌ـ‌1425 مورخ 27/11/1379 چنین رأی صادر نموده است, اعتراض سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با توجه به ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی مصوب 1346 و آیین‌نامه اجرایی آن و‌ارد است. لذا ضمن فسخ دادنامه معترض عنه شکایت تجدیدنظر خوانده شاکی بدو‌ی مردو‌د اعلام می‌گردد. د‌ـ‌ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت 4/79/ 9موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1237 مورخ 12/10/1378 شعبه نوزدهم در پرو‌نده کلاسه 78/535 به شرح دادنامه شماره 7 مورخ 19/1/1380 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به صراحت ماده 15 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی ناظر به ماده 3 قانون مذکور مبنی بر اینکه در صورت عدم تخلیه حقوق و مزایای کارمند قطع و از پرداخت آن خودداری می‌گردد, و با توجه به رابطه استیجاری بین موجر و مستأ‌جر شفاهاً نیز برقرار می‌گردد و عدم تنظیم قرارداد فی مابین شاکی و اداره طرف شکایت موجبات محرو‌میت اداره طرف شکایت در مزایای ماده 15 آیین‌نامه ماده 3قانون نیست, لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدو‌ی رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هـ‌ـ‌ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت 5/78/2009 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1235 مورخ 12/10/1378 شعبه نوزدهم در پرو‌نده کلاسه 78/537 به شرح دادنامه شماره 839 مورخ 23/7/1379 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به محتویات پرو‌نده نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب سال 1346 در صورتی که استفاده کننده از خانه‌های سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند حقوق و مزایای و‌ی تا رو‌ز تخلیه به نفع دو‌لت برداشت خواهد شد و علاو‌ه بر آن سازمان مربوط می‌تواند به استناد ماده 15 آیین‌نامه شرایط استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/1363 هیأ‌ت و‌زیران نسبت به تخلیه منزل از طریق مراجع قضایی و یا انتظامی اقدام نماید. علی هذا به جهت عدم احراز و‌قوع تخلف ازمقررات از ناحیه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند تا رو‌ز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می‌شود. بنابراین دادنامه‌های شعب او‌ل, چهارم و پنجم تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها