ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بند 1 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص گرفتن 50% از زمین‌های متعلق به افراد برای استفاده از مزایای و‌رو‌د به محدو‌ده توسعه و عمران شهر و کان‌لم‌یکن گردیدن بند 3 طرح تفصیلی فین کاشان

ابطال بند 1 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص گرفتن 50% زمینهای متعلق به افراد برای استفاده از مزایای و‌رو‌د
به محدو‌ده توسعه و عمران شهر و کان‌لم‌یکن گردیدن بند 3
طرح تفصیلی فین کاشان
تاریخ: 23/10/ 1380شماره دادنامه: 346کلاسه پرو‌نده: 77/169
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم ابراهیمی فینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت او‌ل مصوبه مورخ 3/10/ 1369شورای‌عالی شهرسازی موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأ‌مین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها و بند 3 از طرح تفصیلی فین کاشان که با استناد به مصوبه مذکور صادر شده است
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, مصوبه 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی با کدام آیات قرآن و با فتوای کدام از فقهاﺀ منطبق است, چنانچه شخصی 100 متر یا 200 متر زمین خریداری نماید و بخواهد یک کلبه رعیتی برای خود یا عائله‌اش بسازد, شهرداری می‌گوید نصف آن را بدهید یا پول نصف زمین را بدهید. آیا از نظر شرعی و قانونی نصف در نصف صحیح است. با عنایت به مراتب ابطال مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیر کل دفتر ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 89135/326/005/004 مورخ 29/10/1377 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 47894/16 مورخ 26/9/1377 نموده‌اند. در این نامه آمده است, در ارتباط با اعتراض به مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی به استحضار می‌رساند از آنجایی که به موجب تبصره 4 ماده و‌احده قانون تعیین و‌ضعیت املاک و‌اقع در طرحهای دو‌لتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مقرر شده است:… علاو‌ه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و و‌اگذاری سطوح لازم برای تأ‌سیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنهارا برای تأ‌مین عوض اراضی… به طور رایگان دریافت نمایند. علی‌هذا اگر 20% مذکور با سطوح لازم مربوط به ایجاد فضای آموزشی, تفریحی, و‌رزشی و معابر… منظور گردد بیش از 50% خواهد شد. مضافاً بند 3 طرح تفصیلی محور فین که به استناد مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی مستند به ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی صادر شده است, اخذ 50% را با توجه به تبصره 4 ماده و‌احده مذکور تجویز نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1756/21/80 مورخ 21/4/1380 اعلام داشته‌اند, مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری که به طور مطلق و بدو‌ن اشتراط به تقاضای صاحبان زمینهای فین برای استفاده از مزایای و‌رو‌د محدو‌ده توسعه و عمران شهر (مذکور در تبصره 4 قانون تعیین و‌ضعیت املاک و‌اقع درطرحهای دو‌لتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مجلس شورای اسلامی) دادن 50% زمینهای آنان را به صورت رایگان تصویب نموده است, خلاف شرع شناخته شد, زیرا تبصره فوق‌الذکر تنها در برابر تقاضای صاحبان زمین, اجازه گرفتن مقداری از زمین آنان را داده است. بنابراین در مواردی که هر یک از صاحبان زمینهای فین متقاضی استفاده از مزایای و‌رو‌د به محدو‌ده توسعه عمران شهر نباشد, گرفتن رایگان مقدار کمی هم از زمین او خلاف شرع است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ 20/4/1380 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است, لذا به استناد قسمت او‌ل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور صادر می‌شود و به تبع آن بند 3 از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها