ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بند یک مصوبه هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص سلب حق مکتسب قانونی کارگران دامداری‌های سنتی در استفاده از مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی

ابطال بند یک مصوبه هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص
سلب حق مکتسب قانونی کارگران دامداریهای سنتی در استفاده از
مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی
تاریخ: 23/10/ 1380شماره دادنامه: 336 الی 344 کلاسه پرو‌نده: 79/75 ‌ـ‌ 93 ‌ـ‌ 94 ‌ـ‌ 97 ‌ـ‌ 105 ‌ـ‌ 237 ‌ـ‌ 258 ‌ـ‌ 352 ‌ـ‌ 80/348
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1‌ـ‌ آقای محمدرضا ابراهیمی 2‌ـ‌ آقای محمدعلی ابراهیمی 3‌ـ‌ آقای احمد جعفری 4‌ـ‌ آقای ابراهیم الهیاری 5‌ـ‌ آقای حمیدرضا خسرو‌ی 6‌ـ‌ سازمان جهاد سازندگی 7‌ـ‌ فاطمه عابدینی 8‌ـ‌ آقای امین فلاحیت پیشه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ششصد و نود و سومین جلسه مورخ 14/6/1378 هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی موضوع مصوبه شماره 20387/1100 مورخ 20/6/1378 و دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 معاو‌ن فنی و درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اندطیف و‌سیعی از دامداریهای سراسر کشور به طور سنتی اداره می‌شوند. دامداریهای مورد نظر به منظور بهره مندی کارگران خود از مزایای بیمه و تأ‌مین اجتماعی تا کنون حق بیمه مربوطه را به ادارات تأ‌مین اجتماعی پرداخت نموده‌اند, اما سازمان تأ‌مین اجتماعی به استناد ماده 7 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و در اجرای مصوبه شماره 20387/100 مورخ 20/6/1378 موضوع بند یک ششصدو نود و سومین جلسه هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی مورخ 14/6/1378 طی بخشنامه شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 به ادارات کل تأ‌مین اجتماعی استانها اعلام نموده که دامداران سنتی از شمول مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی خارج و از دریافت حق بیمه و ارائه خدمات بیمه‌ای کارگران و‌احدهای مذکور خودداری نمایند. چنانچه مستحضر می‌باشید, ماده یک قانون تأ‌مین اجتماعی هدف از تشکیل سازمان تأ‌مین اجتماعی را اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأ‌مین اجتماعی ذکر کرده است. بنابراین قوانین و مقررات جاری کشور در صدد تحت پوشش قرار دادن تمامی اقشار مملکت و به نوعی بیمه همگانی و بهره‌مندی از خدمات مربوط می‌باشد. چنانچه بند الف و ب ماده 4 قانون مذکور صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند را مشمول این قانون می‌داند. ماده 7 قانون موصوف مورد استناد بخشنامه فوق‌الذکر, سازمان تأ‌مین اجتماعی را موظف نموده به ترتیب مقرر در قانون, افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به پیشنهاد هیأ‌ت مدیره مشمول قانون موصوف قراردهند. به فرض اینکه برداشت معاو‌نت فنی و درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی از مفاد ماده 7 صحیح باشد, این بخشنامه نمی‌بایست مشمول و‌احدهایی که سابقه پرداخت حق بیمه دارند گردد. چون برای و‌احدهای مذکور ایجاد سابقه گردیده و به طور منظم حق بیمه کارگران خود را پرداخت نموده‌اند. مؤید مطلب فوق مفاد ماده 116 قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشد که اشعار می‌دارد: «سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون جزﺀ سابقه آنان محسوب خواهد شد. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 معاو‌ن فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی و ابطال دستورالعمل مذکور بند یک ششصدو‌نودو‌سومین جلسه 14/6/1378 هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی را دارد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10079/7400 مورخ 29/3/1380 اعلام داشته‌اند, با عنایت به دستور اداری شماره 12/245/5000 مورخ 28/3/1380 سرپرست معاو‌نت فنی و درآمد سازمان که متضمن لغو دستور اداری شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 و اجابت خواسته شکات می‌باشد, مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا شکوائیه‌های فوق‌الذکر از دستور کار هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری خارج گردد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 سازمان تأ‌مین اجتماعی طی نامه شماره 2481/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته‌اند, موضوع دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 سازمان تأ‌مین اجتماعی در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده یک قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354, سازمان تأ‌مین اجتماعی به منظور اجرا تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب آن تأ‌سیس شده است و حکم مقرر در ماده (7) این قانون منحصراً ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هر یک از صنوف و فعالیتهای گوناگون دارد و مفید عدم شمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیتهای تحت پوشش تأ‌مین اجتماعی و یا نفی حق ثابت مکتسب قانونی افراد بیمه شده نیست, بنابراین بند یک مصوبه ششصدو نود و سومین جلسه مورخ 14/6/1378 هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی که متضمن سلب حق مکتسب قانونی کارگران دامداریهای سنتی در استفاده از مقررات قانون فوق‌الذکر است, خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات هیأ‌ت مدیره در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها