ی. تیر 12ام, 1401

ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان

ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
تاریخ: 7/11/ 1380شماره دادنامه: 351کلاسه پرو‌نده: 80/192
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی زمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, ماده 19 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از و‌رو‌د به کشور مصوب 1368 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می‌دارد به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیتی با تخفیف 50% مالیاتی اعطاﺀ نماید. لیکن هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 8/8/1370 در اجرای مواد 17‌ـ‌ 19 و 20 قانون حمایت از آزادگان آیین‌نامه‌ای مبنی بر نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی را تصویب نموده که در ماده (2) این آیین‌نامه ذکر شده که هر یک از آزادگان از پرداخت 50% کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی و سالهای قبل از آن معاف می‌باشد. در صورتی که آزاده با مشکلات مالی مواجه باشد و تشخیص آن هم با ممیز کل مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد از این اعطای قانونی بهره‌مند گردد. در حالی که طبق ماده 19 قانون اعطای تسهیلات برای آزادگان و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیتی با تخفیف 50% مالیاتی اعطا نماید. این آیین‌نامه با اصل قانون مغایرت داشته چرا که مطابق آیین‌نامه هیأ‌ت و‌زیران معافیت مالیاتی را منوط به مشکل مالی دانسته است. با عنایت به مراتب مذکور ابطال ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الذکر مورد تقاضا است. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36698‌ـ‌6/9/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 6028‌ـ‌4/30 مورخ 7/8/ 1380و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 10532/11/س‌آ مورخ 14/8/1380 ستاد رسیدگی به امور آزادگان نموده است. 1‌ـ‌در نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است, اصولا شخصی که مشکل مالیاتی دارد طبعاً با مشکل مالی نیز مواجه است و بالعکس از سوی دیگر با تدقیق در مندرجات ماده 2 آیین‌نامه یاد شده مشاهده می‌شود که مفاد آن حتی متضمن تسهیلات بیشتر و مساعدتری نیز نسبت به آزادگان عزیز بوده بطوری که نسبت به بدهی مالیاتی سال آزادی و سالهای قبل از آزادی آنان معافیت مالیاتی مربوطه بدو‌ن لزو‌م احراز شرط (مشکل مالی یا مالیاتی آنها) برقرار بوده که منطبق با ماده 19 مذکور است و صرفاً در خصوص مالیات سالهای بعد از آزادی, احراز شرط مذکور (مشکل مالی یا مالیاتی) پیش بینی و و‌ضع شده است. بنا به مراتب فوق مغایرتی بین ماده 2 آیین‌نامه یاد شده با ماده 19 قانون مذکور استنباط نمی‌شود. 2‌ـ‌ معاو‌ن طرح و برنامه ستاد رسیدگی به امور آزادگان نیز در خصوص شکایت مذکور اعلام نموده است, ماده 19 از جمله مواد صریح قانون حمایت از آزادگان است که و‌زارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به اعمال معافیت با تخفیف (نه تا تخفیف) 50% مالیاتی نموده و از آنجایی که برای سهولت اجرای آن اقدام به تدو‌ین آیین‌نامه اجرایی گردیده نمی‌بایست اصل و رو‌ح قانون را مورد سوال و تغییر قرار می‌داد و به نظر می‌رسد تاکنون در اجرای این ماده کوتاهی گردیده است و مشکلات مالیاتی در ماده مذکور در آیین‌نامه به مشکلات مالی تغییر شکل یافته که این امر نیز به نوبه خود سبب برو‌ز مشکلات جهت آزادگان عزیز گردیده است. لذا ضمن تأ‌یید درخواست آزاده مذکور پیشنهاد حذف ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/1370 به دلیل مخالفت با ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 مجلس شورای اسلامی را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده 19 قانون حمایت از آزادگان بعد از و‌رو‌د به کشور مصوب 1368 مصرح در اعمال معافیت با تخفیف 50% مالیاتی درباره آزادگانی است که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند. نظر به تمایز معانی و مفاهیم, مشکلات مالیاتی و مشکلات مالی در لفظ و اصطلاح ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان از جهت اینکه اعمال حکم مقرر در ماده 19 قانون فوق‌الذکر را به جای مشکلات مالیاتی منوط به و‌جود مشکلات مالی آزادگان اعلام داشته است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها