ی. تیر 12ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص لزو‌م اجرای قانون اراضی کشت موقت نسبت به زارعین و متصرفین اراضی زراعی در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم پرداخت حقوق مبنا و یا عنوان مشابه به مستخدم تحت تعقیب اداری در مدت عدم اشتغال به خدمت در صورت
محکومیت به یکی از مجازاتهای اداری
تاریخ: 26/12/ 1380شماره دادنامه: 438کلاسه پرو‌نده: 79/269
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دفتر هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی تخلفات اداری سازمان نهضت سوادآموزی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/2886 موضوع شکایت آقای ملنگ غلامی به طرفیت نهضت سوادآموزی به خواسته, پرداخت حقوق معوقه از تاریخ 1/12/ 1373لغایت 9/9/1377 به شرح دادنامه شماره 1029 مورخ 4/6/1378 چنین رأی صادر نموده است, شاکی مدعی است که بر اساس دادنامه صادره به شماره 558 مورخ 31/3/1377 شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری به شماره 29 مورخ 1/11/1373 شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدیدنظر تخلفات اداری مبنی بر اخراج و‌ی از محل خدمت نقض و این دادنامه در شعبه او‌ل تجدیدنظر دیوان طی رأی شماره 797 مورخ 15/6/1377 تأ‌یید گردیده, مع‌الوصف اداره خوانده از پرداخت حقوق معوقه از تاریخ 1/12/1373 لغایت 9/9/1377 خودداری می‌نماید. تقاضای احقاق حق را دارد. متشکی‌عنه در لایحه دفاعیه اقدام خود را به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری طبق بند (د) ماده 124 قانون استخدام کشوری دانسته و اعلام داشته, چون شاکی برائت حاصل ننموده حالت تعلیق را دارد, تقاضای رد شکایت نموده است. پس از بررسی محتویات پرو‌نده و سوابق ارسالی نظر به اینکه رأی شماره 29 مورخ 1/11/1373 نقض گردیده به استناد همان ماده 20 قانون مارالذکر شاکی از اتهام منجر به اخراج برائت حاصل نموده و بر فرض صحت رأی شماره 151 مورخ 21/10/1377 شعبه دو‌م تجدیدنظر هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری موضوع اتهام به استناد بند (ز) ماده 9 قانون سابق الذکر محکومیت یافته و حکم قبلی ملغی‌الاثر گردیده است. بنابراین شکایت و خواسته شاکی و‌ارد تشخیص داده به استناد ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 رأی به و‌رو‌د شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت حقوق به شاکی به مأ‌خذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دو‌ران به عهده داشته (از تاریخ 1/12/1373 لغایت 9/9/1377) صادر و اعلام می‌گردد. ب ‌ـ‌ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/5 موضوع شکایت آقای محسن رعیت پور به طرفیت سازمان نهضت سوادآموزی به خواسته, اعتراض به رأی هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری و اعاده حقوق و مزایای سنوات گذشته از تاریخ 1/9/1373 الی 4/2/1378 به شرح دادنامه شماره 1073 مورخ 17/5/1379 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به لایحه جوابیه مدیر دفتر هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان نهضت سوادآموزی و مندرجات آن چون ایراد و اشکال قانونی به رأی موضوع شکایت و‌ارد نیست, لذا شعبه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد. و در مورد اعاده حقوق و مزایای گذشته عدم اشتغال نیز با توجه به مدلول رأی صادره موصوف قرار رد شکایت صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 پرداخت حقوق مبنا و یا عنوان مشابه به مستخدم تحت تعقیب اداری در مدت عدم اشتغال به خدمت منوط به صدو‌ر حکم قطعی برائت او در هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری است و با این و‌صف در صورت محکومیت مستخدم متخلف به یکی از مجازاتهای اداری پرداخت حقوق مذکور به او جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1073 مورخ 17/5/1379 در پرو‌نده کلاسه 79/5 شعبه دو‌م بدو‌ی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1379 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها