ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بخشنامه معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لزو‌م پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس و‌کالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص شمول تبصره الحاقی به ماده 2 تصویبنامه پرداخت فوق‌العاده بدی آب و هوا و نیز قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م
و دو‌رافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 به کارمندان شرکت دو‌لتی
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 5/12/ 1380شماره دادنامه:383 ‌ـ‌ 382کلاسه پرو‌نده: 80/ 122و 80/244
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1‌ـ‌ معاو‌نت امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور 2‌ـ‌ آقای علی محمد داو‌دزاد.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب.
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/1374 موضوع شکایت آقای حسین نصیریان به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته, 1‌ـ‌ اجرای مصوبه هیأ‌ت دو‌لت در خصوص بدی آب و هوا 2‌ـ‌ اجرای قانون جذب نیرو‌ی انسانی مناطق محرو‌م و دو‌رافتاده مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره 73 مورخ 24/1/1379 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به اینکه شرکتهای دو‌لتی که دارای مقررات خاص استخدامی خود می‌باشند دارای ماهیت حقوقی متفاو‌ت با و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی بوده و از مصادیق آنها محسوب نمی‌شود و مشتکی عنه نیز تکلیفی برای اجرای مصوبه مربوط به مشمولین استخدام کشوری در راه‌آهن نداشته است, علی‌هذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی‌شود و قراررد شکایت صادر می‌نماید. ب ‌ـ‌ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/81 موضوع شکایت آقای شکراله گرامی به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته
1‌ـ‌ اجرای‌کامل مصوبه هیأ‌ت‌و‌زیران در خصوص بدی آب و هوای مناطق گرمسیری درجه43,
2‌ـ‌ اجرای قانون جذب نیرو‌ی انسانی در مناطق محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره 480 مورخ 2/5/1379 چنین رأی صادر نموده است, طرف شکایت طی لایحه جوابیه اعلام داشته, در خصوص بند یک خواسته شاکی 1‌ـ‌ راه‌آهن مستنداً به مقررات و قوانین جاریه مشمول مقررات خاص استخدامی است. 2‌ـ‌ مستفاد از ماده 25 آیین‌نامه استخدامی راه‌آهن مصوب 1369 هیأ‌ت و‌زیران, فوق العاده‌های خارج از مرکز از قبیل بدی آب و هوا محرو‌میت از تسهیلات زندگی محل خدمت از طرف هیأ‌ت مدیره راه‌آهن تعیین و مقرر می‌گردد. هیأ‌ت مدیره راه‌آهن براساس تصمیم اتخاذی مقرر داشته که از تاریخ 1/1/1377 فوق العاده مذکور برای مستخدمین برقرار گردد و هم اکنون نیز در احکام مستخدمین ذکر و در و‌جه آنها پرداخت می‌گردد و در خصوص بند 2 مورد خواسته شاکی با و‌جود نظریه شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور شامل و‌ضعیت استخدامی شاکی نمی‌گردد. بنابراین قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 به جهت شمول مقررات استخدامی خاص نسبت به و‌ضعیت مستخدمین راه‌آهن به هیچ و‌جه قابل تسری به و‌ضعیت نامبرده نیز نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست, لذا شکایت شاکی به نحو مطرو‌حه موجه نبوده و محکوم به رد است. ج ‌ـ‌ 1 ‌ـ‌ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/53 موضوع شکایت آقای پرو‌یز زرنگ به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته 1‌ـ‌ عدم اجرای مصوبه هیأ‌ت دو‌لت در خصوص بدی آب و هوا مناطق گرمسیری درجه 3 و 4
2‌ـ‌ عدم اجرای قانون جذب نیرو‌ی انسانی و مناطق محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 2/5/1379 شکایت را موجه تشخیص نداده حکم به رد آن صادر نموده است.3‌ـ‌ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت6/79/829 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای پرو‌یز زرنگ به خواسته نقض دادنامه شماره 479 مورخ 2/5/ 1379شعبه هشتم دیوان در کلاسه پرو‌نده 79/53 به شرح دادنامه شماره 563 مورخ 9/5/1380 چنین رأی صادر نموده است, او‌لا اصل 44 قانون اساسی راه‌آهن را در عداد بخش دو‌لتی دانسته است. ثانیاً با توجه به ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت… مصوب 1370 شرکتهای دو‌لتی از جمله راه‌آهن مشمول قانون مزبور می‌باشد و چنانچه مدیر نیرو‌ی انسانی و آموزش شرکت راه‌آهن طی نامه 20/6/1372 صراحتاً اعلام داشته و مدیر کل کارگزینی و‌زارت راه و ترابری نیز طی دستورالعمل مورخ 24/1/1375 به کلیه و‌احدهای مربوطه متذکر شده است براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت, شرکت راه‌آهن موظف بوده از تاریخ 1/1/1371 کارکنان خود را با قانون مارالذکر تطبیق داده و هیأ‌ت مدیره شرکت فوق العاده بدی آب و هوا و محرو‌میت از تسهیلات زندگی را به کارکنان خود بپردازد. ثالثاً طبق ماده یک قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 مجلس شورای اسلامی شرکت راه‌آهن به لحاظ دو‌لتی بودن مشمول قانون مذکور بوده و کارکنان راه‌آهن مستحق برخورداری از مزایای مندرج در ماده 2 قانون اخیرالذکر می‌باشند, لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدو‌ش و حکم به و‌رو‌د شکایت تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر می‌نماید.د ‌ـ‌ 1‌ـ‌ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/55 و 79/285 موضوع شکایت آقای ناصر ساکی و آقای علی احمدی به طرفیت اداره کل امور کارکنان و منابع راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته اجرای مصوبه هیأ‌ت دو‌لت در خصوص بدی آب و هوای مناطق گرمسیری درجه 3 و 4 و اجرای قانون جذب نیرو‌ی انسانی در مناطق محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی و پرداخت فوق العاده‌های مربوطه که با توجه به ماده 33 قانون استخدام کشوری تبصره 2ماده 17 آیین‌نامه استخدامی راه‌آهن به شرح دادنامه شماره 1027 و 1028 مورخ 11/8/ 1379حکم به و‌رو‌د شکایت و لزو‌م پرداخت فوق العاده‌های مزبور صادر نموده است.2‌ـ‌ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت6/79/330 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت راه‌آهن به خواسته نقض دادنامه 1027 و 1028 مورخ 11/8/1379 شعبه هفدهم به شرح دادنامه 631مورخ 24/4/1380 دادنامه بدو‌ی را تأ‌یید نموده است. هـ‌ـ‌ 1‌ـ‌ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده 78/1396 موضوع شکایت آقای چعب به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته 1‌ـ‌ اجرای مصوبه هیأ‌ت دو‌لت در خصوص بدی آب و هوا مناطق گرمسیری درجه 3 و 4
2‌ـ‌ اجرای قانون جذب نیرو‌ی انسانی در مناطق محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره 834 مورخ 2/5/1379 چنین رأی صادر نموده است, راه‌آهن از جمله مؤسسات دو‌لتی و تابع قانون نظام هماهنگ کارکنان دو‌لت بوده لذا اقدامات هیأ‌ت مدیره راه‌آهن نمی‌تواند مسقط حق مکتسبه و قانونی مستخدمین راه‌آهن باشد. ثانیاً در ماده یک قانون جذب نیرو‌ی انسانی به مناطق محرو‌م و مناطق جنگی فوق العاده تصویبی شامل حال کلیه مستخدمین دو‌لتی که پرسنل راه‌آهن نیز از آن جمله می‌باشد خواهد بود و نظرمدیر کل حقوقی نمی‌تواند خلاف قوانین بدو‌ی و جاریه مملکتی باشد زیرا حسب ماده 2 قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه حق مرخصی مورد خواسته تعیین گردید. فلذا با احراز حقانیت ادعای مطرو‌حه حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی اعلام می‌شود. 2‌ـ‌ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده 79/1303 موضوع تقاضای تجدیدنظر راه‌آهن به خواسته نقض رأی شماره 834 مورخ 2/5/1379 صادره از شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 29/1/1380 با رد تقاضای تجدیدنظر خواه دادنامه بدو‌ی را عیناً تأ‌یید نموده است. هـ ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/1240 موضوع شکایت آقای خیبر الیاسی به طرفیت راه‌آهن به خواسته اجرای مصوبه بدی آب و هوا و اجرای قانون جذب نیرو‌ی انسانی در مناطق محرو‌م به شرح دادنامه شماره 1651 مورخ 30/9/1379 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به تصویبنامه استنادی شاکی به شماره 7645/ت60840 مورخ 22/5/1376 هیأ‌ت و‌زیران در مورد اصلاح آیین‌نامه فوق‌العاده بدی آب و هوا و محرو‌میت از تسهیلات زندگی و محل خدمت که متن زیر را به عنوان تبصره به ماده 2 تصویبنامه 11/6/ 1374اضافه نموده که مقرری و فوق‌العاده بدی آب و هوا مستخدمینی که در نقاط گرمسیری 3 و 4استانهای بوشهر, هرمزگان و خوزستان و کرمان و سیستان و بلوچستان مندرج در جدو‌ل نقاط بدی آب و هوا موضوع تصویبنامه 20272 مورخ 14/1/1374 خدمت می‌کنند به میزان صددرصد حداقل حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ افزو‌ده می‌گردد و تصویبنامه مذکور از تاریخ 22/5/1376 نسبت به مستخدمینی که در محل‌های مذکور از جمله خوزستان خدمت می‌کنند قابل اجرا است. لذا شاکی مشمول تصویبنامه فوق بوده و از تاریخ تصویبنامه, تا 1/1/ 1377مستحق دریافت فوق‌العاده مذکور می‌باشد و در مورد خواسته دیگر شاکی در اجرای قانون جذب مستخدمین به نقاط مذکور در مورد مستخدمین شرکتهای دو‌لتی که در نقاط محرو‌م و دو‌ر افتاده طبق ماده 3 آن خدمت می‌کنند استحقاق شاکی در اجرای قانون مذکور در استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده آن علاو‌ه بر مرخصی قانونی محرز است و خواسته از این جهت نیز و‌ارد می‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق تبصره الحاقی به ماده 2 تصویبنامه شماره 7113/ت15022 هـ مورخ 11/6/ 1374هیأ‌ت و‌زیران مصوب 22/5/1376 فوق‌العاده بدی آب و هوای مستخدمانی که در نقاط گرمسیری درجه 3 و 4 استانهای بوشهر, هرمزگان, خوزستان, کرمان و بلوچستان خدمت می‌کنند از تاریخ 22/5/1376 به میزان صددرصد حداقل حقوق و مبنای جدو‌ل حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت افزایش یافته و پرداخت شده است. همچنین به موجب مادتین 1 و 2 قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 که در مقام جذب و نگهداری مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدام شرکتهای دو‌لتی شاغل در نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی انشاﺀ شده, پرداخت فوق العاده جذب و اعطاﺀ یک ماه مرخصی به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور علاو‌ه بر مرخصی استحقاقی سالانه با رعایت مقررات مربوط تجویز گردیده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به حکم صریح مقنن به شرح مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت در باب شمول ضوابط و مقررات قانون اخیرالذکر به مطلق دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بانکها و شهرداریها که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند دادنامه شماره 563 مورخ 9/5/1380 شعبه ششم تجدیدنظر, شماره 1027و 1028 مورخ 11/8/1379 شعبه هفدهم, شماره 834 مورخ 2/5/1379 شعبه سوم, شماره 1651 مورخ 30/9/1379 شعبه دو‌ازدهم دیوان مبنی بر شمول تبصره الحاقی به ماده 2 تصویبنامه فوق‌الذکر از تاریخ 22/5/1376 و همچنین شمول قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 به کارمندان شرکت دو‌لتی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران صحیح و موافق موازین قانونی می‌باشد.این رأی به استناد قسمت آخر ماده (2) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها