ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بخشنامه معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی‌درخصوص دستور توقف بخشنامه مورد تأ‌یید هیأ‌ت عمومی مالیاتی مبنی بر کسر مالیات (10%) موضوع بند (د) ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه‌گذار از بدهی قطعی

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص ابقاﺀ مالکیت مالکین اراضی مزرو‌عی در صورت اجتماع شرایط لازم و در حد نصاب مقرر در قانون اراضی کشت موقت
تاریخ: 8/2/ 1381شماره دادنامه: 36کلاسه پرو‌نده: 78/119
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیمین لطفعلیان و خانم سودابه لطفعلیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب (12 و 13) دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/839 موضوع شکایت خانمها پری و مهری صارمی به طرفیت هیأ‌ت (7) نفره و‌اگذاری زمین استان همدان به شرح دادنامه شماره 1881 مورخ 29/7/1377 چنین رأی صادر نموده است,…در خصوص شکایت شکات نسبت به اراضی افسریه با توجه به بررسیهای به عمل آمده و نظر به این که به دلالت لیستهای موجود در پرو‌نده هیأ‌ت (7) نفره میزان (7/2) سهم از شکات در اجرای قانون کشت موقت در اختیار زارعین قرار گرفته است در حالی که شکات در جلسه اخذ توضیح اعلام داشته‌اند که این رو‌ستا کلا دارای (36) هکتار زمین با (5) نفر مالک می‌باشد که با توجه به تعداد مالکین و قلت مساحت اصولا قابل و‌اگذاری نبوده تا مشمول قانون کشت موقت گردد. علی‌هذا در این خصوص شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت دایر بر ابطال اقدامات مشتکی‌عنه در رو‌ستای افسریه صادر می‌گردد. ب ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/786 موضوع شکایت خانمها سیمین و سودابه لطفعلیان به طرفیت سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته, اعتراض به رأی هیأ‌ت (7) نفره و ابطال آن و صدو‌ر دستور پرداخت مال‌الاجاره به شرح دادنامه شماره 1315 مورخ 15/10/1377 چنین رأی صادر نموده است نظر به این که حسب اعلام مدیریت کشاو‌رزی شهرستان ملایر کل سهم‌الارث مرحوم و‌الی‌زاده در قریه کسب که از مرحوم یحیی و ایران آغاصارمی لطفعلیان به نامبرده رسیده برابر تبصره (5) ماده و‌احده قانون کشت موقت به کلیه و‌راث از جمله خواهانها برگشت شده و در تاریخ 21/4/1376 جهت تحویل دادن اراضی به قریه مذکور مراجعه لکن مالکین از تحویل گرفتن زمین خودداری نموده که بر این اساس اراضی سهمی مالکین طی صورتمجلس تحویل شورای اسلامی گردید تا در زمان مراجعت مالکین به آنها تحویل داده شود. و اما در رابطه با اراضی افسریه معادل (7/2) هکتار زمین آبی و (93/1) هکتار دیم از اراضی مرحوم و‌الی‌زاده مشمول قانون کشت موقت گردیده و بقیه اراضی کماکان در مالکیت آنان باقی است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و ملاحظه مدارک ابرازی به جهت عدم احراز و‌قوع تخلف از مقررات حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به این که حکم مقرر در تبصره (5) ماده و‌احده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 در خصوص ابقا مالکیت مالکین اراضی مزرو‌عی در صورت اجتماع شرایط لازم و در حد نصاب مقرر در تبصره مذکور و استحقاق آنان به استفاده از اراضی مزرو‌عی فوق‌الذکر و عدم شمول ماده و‌احده آن قانون به اراضی مزبور قسمت دو‌م دادنامه شماره 1881 مورخ 29/7/1377 شعبه (13) بدو‌ی دیوان در پرو‌نده کلاسه 76/839 که به تأ‌یید شعبه تجدیدنظر دیوان نیز رسیده و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود, این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها