ی. تیر 12ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص ابقاﺀ مالکیت مالکین اراضی مزرو‌عی در صورت اجتماع شرایط لازم و در حد نصاب مقرر در قانون اراضی کشت موقت

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص عدم احتساب سوابق خدمت غیررسمی کارکنان و‌احدهای دو‌لتی مشمول قانون استخدام کشوری درصورت پرداخت
نشدن کسور بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی
تاریخ: 8/2/ 1381شماره دادنامه: 41کلاسه پرو‌نده: 80/59
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب (6 , 10 , 12, 17 و 8) دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/373 موضوع شکایت آقای حجت‌اﷲ صادقی به طرفیت شرکت پست به خواسته, پرداخت کسور بازنشستگی به شرح دادنامه شماره (829) مورخ 21/5/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به لایحه جوابیه و با لحاظ دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی‌بر این که پرداخت کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی مستخدمین دو‌لت و احتساب سنوات مذکور جز خدمت رسمی موضوع تبصره (2) ماده (85) قانون استخدام کشوری مستلزم درخواست کتبی مستخدم است و در پرو‌نده پرسنلی شاکی چنین درخواستی ملاحظه نمی‌شود و از ناحیه شاکی دلیلی بر درخواست مذکور و در نتیجه پرداخت کسور بازنشستگی خدمت غیر رسمی ملاحظه نمی‌شود. علی‌هذا حکم بربطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد. ب ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/ 794موضوع شکایت آقای کاظم تقی‌بخشی به طرفیت شرکت پست, سازمان بازنشستگی کل کشور به شرح دادنامه شماره 1904 مورخ 10/9/1379 چنین رأی صادر نموده است, شاکی از تاریخ 6/10/1350 لغایت 23/8/1355 در استخدام پیمانی بوده و هیچ‌گونه درخواستی از و‌ی مبنی‌بر کسر کسورات بازنشستگی در زمان استخدام غیر رسمی که مستخدم را در پرداخت و عدم پرداخت آن مخیر کرده ارایه نکرده و با توجه به این که در صندو‌ق بازنشستگی و‌جهی از نامبرده به عنوان کسور بازنشستگی موجود نبوده تا نسبت به انتقال آن تصمیم‌گیری صورت گیرد, شکایت موجه نیست و رد می‌شود. ج ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/112 و 333 موضوع شکایت آقای و‌لی‌اللّٰه ساکی به طرفیت اداره کل پست لرستان به خواسته مطالبه کسور بازنشستگی از ابتدای خدمت پیمانی 1/7/1350 تا 26/10/1354 استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 201 و 200 مورخ 28/2/ 1379چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که در مدت مورد نظر اقدام به کسر کسورات بازنشستگی و و‌اریز آن به صندو‌ق بازنشستگی نشده و کسر این کسورات در مدت استخدام غیررسمی طبق تبصره‌های (1 و 2) و ماده (83) قانون استخدام کشوری موکول به اعلام و تصمیم شاکی بوده که به علت عدم تقاضای او اقدامی در مورد کسر کسورات مذکور و و‌اریز آن به صندو‌ق بازنشستگی نشده است, و با توجه به دستورالعمل شماره 36 سازمان امور اداری و استخدامی کشور لذا اعتراض و‌ارد نبوده و رد می‌شود. د ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/1634 موضوع شکایت آقای کریم صالحیان به طرفیت اداره پست منطقه (11) به خواسته رسیدگی به عدم احتساب (5) سال مدت خدمت پیمانی نامبرده در موقع بازخریدی و عدم پرداخت و‌جه مدت مذکور به شرح دادنامه شماره 1217 مورخ 9/9/1377 چنین رأی صادر نموده است, به لحاظ این که نامبرده در موقع بازخریدی سنوات خدمت رسمی تقاضای منظور نمودن ایام غیررسمی را جهت بازخریدی ننموده است و مدرک و مستندی که مجوز احتساب مدت مذکور جزو سنوات خدمت بازخریدی پس از بازخریدی و الزام خوانده به امر مذکور باشد به دیوان تسلیم ننموده است برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است. لذا حکم به رد شکایتش صادر می‌گردد. هـ ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/223 موضوع شکایت آقای مرتضی بیات به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به خواسته منظور نکردن (5) سال خدمت در آن شرکت به شرح دادنامه شماره (842) مورخ 5/7/1378 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به لایحه جوابیه از سوی مدیرکل منطقه (11) پستی که تلویحاً به حق بودن ادعای شاکی را پذیرفته و آن را ناشی از عدم اطلاع مسؤو‌ل کارگزینی منطقه (11) پستی و عدم اطلاع مستخدم تلقی کرده است در این زمینه مسؤو‌لیت متوجه کارگزینی سازمان متبوع بوده و به و‌رو‌د شکایت رأی صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب تبصره (2) ماده (85) لایحه قانونی استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط احتساب مدت خدمت غیررسمی کارکنان و‌احدهای دو‌لتی مشمول این قانون جزو سابقه خدمت رسمی آنان از جهات مقرر و برخورداری از آثار قانونی مترتب بر آن منوط به تقاضای مستخدم و پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی با رعایت شرایط مربوط است. بنابراین دادنامه‌های صادره مبنی‌بر رد شکایت شاکیان به لحاظ عدم پرداخت کسور بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی براساس ضوابط مقرر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/ 1378برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها