ی. تیر 12ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم و‌جاهت قانونی اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جز به طرفیت اعضای کمیسیون مزبور

ابطال تبصره ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک
کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید
تاریخ: 22/5/ 1381شماره دادنامه: 160کلاسه پرو‌نده:81/169
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :رییس کل دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید موضوع تصویبنامه شماره 73574/ت18921 هـ مورخ 7/11/1376 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید با قانون مذکور مخالف است و شرط اضافه را مطرح کرده و خارج از حدو‌د اختیارات مرجع تصویب می‌باشد. لذا درخواست ابطال آن را می‌نماید. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به این که سیاق عبارت تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطاﺀ مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید متضمن برقراری شرایطی خارج از حدو‌د قانون مربوط می‌باشد, بنابراین تبصره مذکور به جهت فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها