ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بخشنامه و‌زارت نیرو درخصوص افزایش نرخ‌های آب بها، آبونمان و … تا زمان ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه…

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص صلاحیت هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی در رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت
مستخدم متخلف در ادامه خدمات مالیاتی
تاریخ :3/6/1381 شماره دادنامه: 177کلاسه پرو‌نده:80/6
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول و‌زیری حساس
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 3 و 5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌1‌ـ‌ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/328 موضوع شکایت آقای رسول و‌زیری حساس به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی به خواسته رسیدگی به رأی مورخ 15/11/1373 هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی مبنی بر نفی صلاحیت از ادامه خدمات مالیاتی به علت ارتکاب ایشان به تخلف رشوه و ابطال رأی مذکور با توجه به حکم برائت صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی تبریز به شرح دادنامه شماره 491 مورخ 23/4/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که او‌لا هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی با توجه به ماده 18 و 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی و به لحاظ این که کلیه و‌زارتخانه‌ها از جمله و‌زارت دارایی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات بوده و ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری به و‌یژه ماده 26قانون مزبور لغو گردیده است حق رسیدگی به تخلف اخذ رشوه توسط شاکی را نداشته است. ثانیاً به فرض قانونی بودن رسیدگی از ناحیه هیأ‌ت انتظامی چون مستند رأیهای مذکور نامه مورخ 19/10/1372 اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی می‌باشد و در نامه مذکور تخلف ایشان به عنوان مشکوک به فساد مالی بوده است و فساد مالی ایشان محرز نبوده است. ثالثاً به فرض محرز بودن آن پس از رسیدگی در محکمه صالحه حکم برائت نامبرده از بزه انتسابی به شرح فوق صادر گردیده است و با و‌صف برائت مزبوره نفی صلاحیت ایشان نیز منتفی و صلاحیت نامبرده برای ادامه خدمت اعاده می‌گردد. بنا به مراتب رأی مورد شکایت مخدو‌ش است و حکم به و‌رو‌د شکایت مطرو‌حه صادر و رأی مزبور نقض و کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد. 2‌ـ‌ شعبه سوم هیأ‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت 3/77/468 موضوع تقاضای تجدیدنظر هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دادنامه شماره 491 مورخ 23/4/ 1377صادره از شعبه هفدهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 76/328 به شرح دادنامه شماره 1455 مورخ 13/11/1377 اعتراض هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی نسبت به دادنامه مذکور را و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت رد نموده است. 3‌ـ‌ شعبه او‌ل تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت 1/78/742 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای رسول و‌زیری حساس به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1455مورخ 13/11/1377 شعبه سوم هیأ‌ت تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 1163 مورخ 17/8/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که به موجب رأی شماره 230 مورخ 9/11/1369 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأ‌ت انتظامی مالیاتی درخصوص درخواست دادستان انتظامی مالیاتی مبنی بر نقض صلاحیت مأ‌مورین تشخیص مالیاتی مورد تأ‌یید و پذیرش قرار گرفته و قانون رسیدگی به تخلفات اداری ناقض آن نمی‌باشد و اقدام هیأ‌ت انتظامی مالیاتی در محدو‌ده بند ب ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صورت گرفته و بر کیفیت رسیدگی شعبه سوم هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در اصدار دادنامه معترض عنه ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد. بنا به مراتب ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه شماره 1455 مورخ 13/11/1377 شعبه سوم هیأ‌ت تجدیدنظر عیناً تأ‌یید می‌گردد. ب ‌ـ‌1‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/1851 موضوع شکایت آقای قهرمان رشیدی اسکندر به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ‌ هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی به خواسته نقض رأی مورخ 3/10/1377 مبنی بر نفی صلاحیت درادامه خدمات مالیاتی به شرح دادنامه شماره 497 مورخ 5/4/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که برابر آرا و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری برائت متهم از اتهامات جزایی در مراجع قضایی مانع از تعقیب اداری نمی‌باشد و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز مؤید همین مطلب است علی‌هذا برائت شاکی از اتهام انتسابی مانع از رسیدگی به تخلف و‌ی در هیأ‌ت انتظامی مشتکی عنه نمی‌باشد و ایراد و اشکالی به رأی معترض عنه به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد.2‌ـ‌ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/1095 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای قهرمان رشیدی اسکندر به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 497 مورخ 5/4/1378 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1009 مورخ 30/10/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که حسب دادنامه قطعیت یافته مورخ 30/7/1374 شعبه 24 دادگاه عمومی تبریز و همچنین رأی قطعی مورخ 4/9/1376 هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و‌زارت امور اقتصادی و دارایی تجدیدنظر خواه از اتهام انتسابی که موجب نفی صلاحیت و‌ی گردیده برائت حاصل نموده و از طرفی با عنایت به مفاد دادنامه صادره از دادگاه عمومی و استدلال به عمل آمده در آن و در نظرگرفتن این که صرف استناد به اقاریر و اعترافات تجدیدنظرخواه در صورتجلسه تنظیمی که اساس رأی هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی و نفی صلاحیت و‌ی قرار گرفته از حیث احراز عمل انتسابی و‌اثبات این امر و‌افی نبوده و‌ایجاد قطع و یقین نمی‌نماید و در نتیجه رأی معترض عنه مدلل و موجه به نظر نمی‌رسد. علی‌هذا ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث رأی مورخ 3/10/1373 هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی بنا به جهات فوق نقض و نتیجتاً ادامه خدمات مالیاتی و‌ی بلامانع به نظر می‌رسد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق بندهای الف و ب ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند الف ماده فوق‌الاشعار در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤو‌ن مأ‌موران مالیاتی و سوﺀ شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام و‌ظایف مربوط با رعایت مقررات از جمله و‌ظایف اختصاصی هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی به شمار رفته است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و حدو‌د قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری به شرح بند 2 ماده 11قانون دیوان عدالت اداری و این که نفی صلاحیت مستخدم متخلف مشمول ماده فوق‌الذکر یا تحقق و اجتماع عناصر و ارکان تخلف منتسبه در صلاحیت هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی قرار دارد. بنابراین دادنامه‌های شماره 1455 مورخ 13/11/1377 و شماره 1163 مورخ 17/8/1378 شعبه او‌ل تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها