پ. بهمن 13ام, 1401

درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار

رأی شماره 342 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شماره هـ/87/615


تاریخ دادنامه: 21/4/1388
شماره دادنامه: 342
کلاسه پرونده: 87/615
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سلطان علی شکاری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8، 9، 19، 20 و 33 و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1642 موضوع شکایت آقای سطان علی شکاری به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی 27366 مورخ 21/5/1386 به شرح دادنامه شماره 2136 مورخ 30/1/1387 و پرونده کلاسه 87/504 موضوع شکایت آقای غلامرضا خانی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض به رأی مورخ 5/2/1386 هیأت حل اختلاف سازمان موصوف به شرح دادنامه شماره 414 مورخ 30/1/1387 چنین رأی صادر نموده‎اند، نظر به اینکه اولاً کلیه مقررات قانون کار در اصدار رأی معترض‎عنه رعایت گردیده است. ثانیاً، شاکی اعتراض مستدل و موثری که متضمن نقض رأی معترض‎عنه گردد، ارائه ننموده است. ثالثاً، در رأی مذکور حقوق قانونی طرفین پرونده هیأت مورد لحاظ قرار گرفته است. رابعاً، کلیه مقررات شکلی در جریان رسیدگی هیأت صادرکننده رأی رعایت گردیده است. خامساً، رأی مذکور بر مبنای تحقیقات صورت گرفته و با لحاظ دفاعیات طرفین اصدار گردیده است، علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 86/2538 و 86/2543 موضوع شکایت آقایان 1ـ غلامرضا فاضلی 2ـ وهاب محمدی زرنگی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه‎های شماره 3195 و 3200 مورخ 28/12/1386 چنین رأی صادر نموه‎اند، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه جوابیه ارسالی، نظر به اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید، ارائه و تحصیل نگردیده است، از طرفی تخطی و تخلفی از مقررات و ضوابط مربوط در فعل مشتکی‎عنه مشهود و ملحوظ نمی‎باشد، از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست. لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یادشده شکایت مطروحه را غیروارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. ج ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1020 موضوع شکایت آقای حسین علیزاده به طرفیت اداره کار جنوب تهران ری به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مورخ 15/2/1386 به شرح دادنامه شماره 2095 مورخ 27/6/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رأی معترض‌عنه براساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقیده در آن صادر شده‌است و از طرف شاکی، اعتراض موثری‌نشده و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید، ارائه نکرده است و بر کیفیت رأی صادره از لحاظ شکلی نیز ایراد و اشکالی ملحوظ نیست، علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎شود. د ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/778 موضوع شکایت آقای نعمت اله امیرخانی به طرفیت اداره کار تهران به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف کار به شرح دادنامه شماره 2090 مورخ 23/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجا که هیأت حل اختلاف رابطه کاری فیمابین کارگر و کارفرما را منطبق با ذیل ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که با مطالعه پرونده متشکله در اداره کار دلیلی که این انطباق وضعیت را توجیه نماید، ملاحظه نمی‎گردد، زیرا صدر ماده 27 ترتیبات تذکرات کتبی و سپس اعلام نظر مثبت شورای اعلام کار را ملاک عمل قرار داده است که در مورد شاکی این پرونده تذکرات کتبی که اساس حفظ نظم کارگاه است، وجودندارد. از طرفی به حکایت محتویات پرونده شغل شاکی راننده شرکت واحد و تخلف وی را ایجاد بی‎نظمی و اختشاش قید نموده‎اند، در حالی که به موجب حکم کارگزینی نامبرده فردی کم سواد و کارگر جایگاه سوخت است که به نظر می‎رسد با تذکر کتبی به نامبرده به فرض تخلف از ناحیه وی مشکل حل می‎شده است، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/197 موضوع تقاضای اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط احد از قضات شعبه هجدهم نسبت به دادنامه شماره 1609 مورخ 31/1/1387 شعبه هجدهم مربوط به شکایت آقای یعقوب سلیمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به خواسته اعتراض به حکم رأی هیأت حل اختلاف مورخ 21/1/1386 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 21/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به تصریح حکم مقنن در ماده 27 قانون کار قطع رابطه کاری با ترتیبات خاص پیش‎بینی شده است که از جمله منوط به اعلام نظر نهائی مثبت شورای اسلامی کار می‎باشد که در مورد شاکی این پرونده چنین اعلام نظری وجود ندارد و در لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت هیچ دفاعی در قبال ایراد شاکی از این حیث بعمل نیامده است. بنابراین تقاضای اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه قاضی صادرکننده دادنامه شماره 1609 مورخ 31/1/1387 شعبه 18 دیوان عدالت اداری منطبق با ضوابط قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون مرقوم حکم به نقض آن صادر و اعلام می‎دارد. اما در ماهیت امر و با عنایت به مراتب پیش گفته به لحاظ عدم رعایت ترتیبات قانونی ماده 27 قانون کار شکایت شاکی موجه تشخیص و به لحاظ عدم هرگونه دفاع موثر از ناحیه سازمان طرف شکایت حکم به نقض رأی مورخ 21/10/1386 هیأت حل اختلاف اداره کار و آموزش فنی و حرفه‎ای شرق تهران و ارجاع به هیأت همعرض را صادر و اعلام می‎دارد. و ـ شعبه سی‎وسوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه86/2437 موضوع شکایت آقای ابراهیم مددی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار شرق تهران به خواسته اعتراض به رأی مورخ 26/1/1386 هیأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به شرح دادنامه شماره 363 مورخ 27/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مجموع محتویات اوراق و پرونده ارسالی از اداره کار و ملاحظه اینکه در آراء صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف به مدت سوابق و سنوات کاری شاکی و جزئیات مبلغ تعیین‌شده در رأی اشاره‌نشده و نمایندگان شورای اسلامی شرکت‌کننده در جلسه از واحد محل کار شاکی نبوده‎اند، آراء صادره مخدوش و قابل نقض تشخیص گردید. لذا با استناد به مواد یک و 13 و 14 و 7 قانون دیوان ضمن نقض رأی معترض‎عنه حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض با رعایت مفاد این دادنامه و سایر مقررات صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما منوط به احراز قصور کارگر مشمول قانون کار در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‎نامه‎های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی کارفرما و اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و اخراج کارگر به تجویز ماده 165 قانون کار نیز موکول به احراز علل و جهات موجه بر اساس شرایط و مدارک و مستندات معتبر به تشخیص هیأت حل اختلاف کار است. نظر به اینکه اسناد و مدارک و گزارشات و مفاد لوایح جوابیه و سایر محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر مفید احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست، بنابراین آراء مراجع حل اختلاف کار مبنی بر اخراج شاکیان از خدمت به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در خصوص مورد به تجویز بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قابل نقض بوده است و دادنامه شماره 2090 مورخ 23/7/1386 شعبه بیستم و دادنامه شماره 363 مورخ 15/4/1387 شعبه سی‎وسوم و دادنامه شماره 212 مورخ 21/7/1387 شعبه دوم تشخیص دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها