چ. خرداد 4ام, 1401

فوق العاده اشتغال خارج از کشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق می گیرد

رأی شماره‌های 270 ـ 269 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق می ‌گیرد

شماره: هـ/90/548 ـ 547 مورخ:13/07/1390

تاریخ دادنامه: 4/7/1390 شماره دادنامه: 270ـ 269

کلاسه پرونده: 90/548 ـ90/547

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه تقدیمی به شماره55/104662/340 مورخ24/5/1389 اعلام کرده است که:

1ـ با استناد به نامه شماره 5474/035ـ1202/1020 مورخ 10/6/76 دفتر برنامه‌ریزی و خدمات آموزشی وزارت امور خارجه ، با درخواست یک زوج معلم به نام آقای علی روشنفکر و خانم فریبا بردبارصبور جهت تدریس در مدرسه جمهوری اسلامی ایران در بروکسل موافقت شده است که حسب آن موافقت و حکم شماره 10/14291/180 مورخ 3/8/1376 با حقوق ریالی واریز در ایران بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ارزی صادر شده است.

2 ـ قابل ذکر است که در توافقات فی‌مابین وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه نیروهایی که به درخواست وزارت امور خارجه موافقت و مأمور می‌شده‌اند پرداخت فوق‌العاده اشتغال ارزی به عهده وزارت امور خارجه بوده است .

3 ـ نامبرده درآزمون کتبی و مصاحبه اعزام شرکت نداشته است و با توافق خود و وزارت امور خارجه با مبلغی به عنوان فوق‌العاده اشتغال ارزی، با مدرسه که تحت سرپرستی وزارت امور خارجه بوده همکاری کرده و حق همکاری ارزی خود را نیز از وزارت امور خارجه دریافت کرده است.

4 ـ موضوع همکاری نامبرده چون از مصادیق مأموریت مقرر در ماده 11 قانون استخدام کشوری و مقررات آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور نبوده است ذی حق به دریافت فوق‌العاده اشتغال موردنظر نبوده است.

5 ـ با استناد به رأی وحدت رویه شماره 454 مورخ 25/5/1388 مجوز پرداخت فوق‌العاده ارزی به این قبیل افراد وجود ندارد.

6 ـ علی ای حال با ارائه تصویر دادنامه های افراد مشابه ایشان به شماره 5220 مورخ 21/12/1384 و شماره 2842 مورخ 22/6/1385 و شماره 168 مورخ 27/1/1386 و رأی وحدت رویه شماره 496 مورخ 1/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با رأی شماره1560 مورخ30/8/1383 نامبرده در تعارض است خواهشمند است دسـتور فرمایند موضوع به فوریت درهیأت عمومی مطرح و به صدور رأی مقتضی بذل عنایت فرمایند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/83/2671 با موضوع دادخواست آقای عباس شمس به طرفیت وزارت امور خارجه و اداره کل آموزش و پرورش و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق ایام مأمویت ، با استناد به مصوبه شماره 29920/ت461هـ‍ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران و لحاظ مواد 38 و 39 قانون استخدام کشوری، حکم علیه وزارت امور خارجه به پرداخت مابه‌التفاوت مورد خواسته صادر و اعلام می‌کند و درخصوص طرح دعوا علیه وزارت آموزش و پرورش به لحاظ عدم توجه دعوا به آموزش و پرورش مستند به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت علیه آموزش و پرورش صادر و اعلام می کند.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/4/811 با موضوع دادخواست آقای مختار کریم‌پور به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اصلاح کامل حکم فوق‌العاده شغل خارج از کشور، به موجب دادنامه2842 مورخ 22/6/1385 با این استدلال که مدرسه محل تدریس، غیرانتفاعی است و مؤسس آن وزارت امور خارجه است و وزارت مذکور مکلف به پرداخت خواسته است، دعوا را متوجه وزارت آموزش و پرورش ندانسته و قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند.

ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 13/82/1213 و 13/82/1214 با موضوع دادخواست‌های جداگانه آقای علی روشنفکر و خانم فریبا بردبار به طرفیت وزارت آموزش و پرورش وبه خواسته پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، موضوع مصوبه شماره 29920/ت461هـ‍ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران به موجب دادنامه‌های شماره 2007 مورخ 30/8/1383 و 1560 مورخ 23/7/1383 با این استدلال که حسب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 ، عدم تأمین اعتبار نمی تواند مسقط حق مسلم و ثابت شکات باشد، و با لحاظ رأی شماره 17 مورخ 20/2/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تأیید صلاحیت دیوان عدالت اداری حکم به محکومیت آموزش و پرورش به پرداخت خواسته صادر و اعلام می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده 39 قانون استخدام کشوری و بند 8 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقررشده به کارمندانی که در خارج از کشور در پست‌های سازمانی اشتغال دارند براساس ضوابط مصوب هیأت وزیران فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت شود و به موجب مصوبه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران، فوق‌العاده خارج از کشور برای مأموران ثابت در ده گروه مختلف تعیین شده است و صرفاً شامل مأموران ثابت بوده و منصرف از مأموران غیرثابت است و کلیه شکات پرونده‌های موصوف از مأموران غیرثابت می باشند، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار، از این حیث که متضمن دو حکم متفاوت در توجه و عدم توجه شـکایت به وزارت آموزش و پرورش می‌باشـد، آرای صادرشـده بر عدم توجـه شکایت به وزارت آموزش و پرورش به علت عدم شمول مقررات مربوط به شکات، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها