س. خرداد 16ام, 1402

اعمال حکم مقرر در تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365/3/27 باید با رعایت تبصره 2 ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 انجام شود

رأی شماره 361 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال حکم مقرر در تبصره یک ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 باید با رعایت تبصره2 ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 انجام شود.

شماره هـ/90/816 مورخ: 1390/9/12

تاریخ دادنامه: 30/8/1390 شماره دادنامه: 361 کلاسه پرونده: 90/816

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: آقای احمد کرفی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای احمد کرفی در دادخواهی خود اعلام کرده است علی‎رغم این که اینجانب و یکی از همکارانم بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته‎ایم، سازمان متبوع ما با استناد به تبصره‎های یک و دو ماده 74 قانون استخدام کشوری حکم بازخریدی صادر کرده است و با مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری، ابطال حکم بازخریدی را خواستار شده‎ایم لیکن شعب دوازدهم دیوان عدالت اداری و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع واحد مذکور آراء متهافتی صادر کرده‎اند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/88/1102 با موضوع دادخواست آقای احمد کرفی به طرفیت وزارت راه و ترابری و به خواسته ابطال حکم بازخریدی، به موجب دادنامه شماره 1480 ـ 10/9/1388 و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«در خصوص شکایت آقای احمد کرفی به طرفیت وزارت راه و ترابری اداره کل امور کارکنان، به خواسته تقاضای ابطال حکم بازخریدی شماره 23155374ـ7/4/1385 به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به این که نامبرده در تاریخ 3/10/1384 درخواست بازخریدی کرده و مورد موافقت قرار گرفته و تسویه حساب کرده است و با عنایت به این که شاکی با درخواست بازخریدی اقدام به ضرر خود کرده است، فلذا شکایت نامبرده را فاقد محمل قانونی تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‎شود.»

ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/13/2513، با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر معلمی به طرفیت کارگزینی شرکت فرودگاههای کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به لحاظ داشتن بیش از 20 سال سابقه کار به موجب دادنامه شماره 2569 ـ 15/12/1381 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

«نظر به این که شاکی در رابطه با موضوع عنوان قبلاً در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده است و دادنامه به شماره 497 ـ 16/4/1380 نیز صادر شده است. علی‎هذا با توجه به مراتب، به لحاظ اعتبار امر مختوم‎بها مستنداً به بند ت ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‎شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.»

با تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1985 ـ 30/11/1383 با پذیرش تجدیدنظر خواهی، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

«استناد شعبه 13 بدوی این دیوان به اعتبار امر مختومه و عدم قابلیت رسیدگی مجدد، صحیح نیست زیرا اولاً: خواسته سابق شاکی در پرونده‎های13/80/354 و ت4/80/880 ابطال بازخریدی با حکم کاردانی و اصلاح آن به کارشناسی بوده است و در واقع ابطال حکم بازخریدی خود را به طور کامل نخواسته بوده بلکه اصلاح آن را تقاضا کرده است و در این پرونده خواسته وی اصلاح حکم بازخریدی نیست بلکه ابطال کل حکم بازخریدی و اعاده به خدمت است. ثانیاً: به فرض یکسان بودن خواسته‎ها وجه و علت تقاضاها با یکدیگر متفاوتند و همان گونه که فوقاً بیان شد در پرونده سابق علت توجیه خواسته (ابطال حکم بازخریدی) بازخرید کردن با حکم کاردانی بوده است ولی در این پرونده علت درخواست ابطال حکم بازخریدی واجد شرایط نبودن تجدیدنظرخواه است. فلذا دعوا جدید شاکی واجد اعتبار امر مختومه نبوده و قابل رسیدگی مجدد است و اما در ماهیت دعوا از آنجا که تجدیدنظرخواه مطابق ماده 74 و تبصره‎های الحاقی به آن از قانون استخدام کشوری بازخرید شده است و وی طبق تصویر حکم بازخریدی در تاریخ20/5/1377 (زمان بازخریدی) دارای 25 سال و سه ماه سابقه خدمت بوده بازخریدی وی صحیح نبوده است زیرا وی به موجب حکم شماره 10465 ـ 16/9/1376 به کارشناس امور بازرگانی ارتقاء یافته و شغل و پست سازمانی وی از مشاغل غیرتخصصی نبوده است و از طرفی وی در آن تاریخ (بازخریدی) بیش از 25 سال سابقه داشته و حال آن که طبق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری اشخاصی را می‎توان بازخرید کرد که کمتر از 20 سال سابقه داشته باشند و در آن تاریخ به لحاظ این که وی دارای دو خصیصه فوق (تخصصی بودن شغل ـ سابقه بیش از 25 سال) بوده است نمی‎توانسته است بازخرید شود و تقاضای وی قابل قبول نبوده است، لذا حکم بازخریدی فوق‎الاشعار مغایر با قانون صادر شده به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض رأی 2569 فوق حکم به درستی شکایت شاکی و ابطال حکم بازخریدی 1422ـ 20/5/1377 مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور صادر می‎شود و تجدیدنظرخوانده مکلف است در اجرای این حکم با اخذ وجوه پرداختی به تجدیدنظرخواه در زمان بازخریدی، وی را در پست و سمت سابق خود ابقاء کند رأی صادر شده قطعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره 2 ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366، بازنشستگی براساس تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمان زن و 50 سال برای مستخدمان مرد خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوط سنوات خدمت آنان بازخرید می‎شود. نظر به این که شکات پرونـده‎های موضـوع تعارض بیـش از 20 سال سابقه خدمت داشته‎اند لیکن سن آنان کمتـر از 50 سال بوده است، بنـابراین واجد شرایط بازنشـستگی مطابق قانون صدرالذکر نبوده‎اند و با توجه به مراتب رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1480ـ10/9/1388 که بر رد شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها