چ. خرداد 4ام, 1401

ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان برای کارکنان خرید خدمت و احتساب آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اصفهان

null

رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان

شماره هـ/90/871 مورخ: 1390/9/30

برای کارکنان خریدخدمت و احتساب آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اصفهان

تاریخ دادنامه: 21/9/1390 شماره دادنامه: 400 کلاسه پرونده: 90/871

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: آقای مهدی جبار زارع

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مهدی جبار زارع به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهای او و تعدادی از همکارانش به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته‎های الزام به پرداخت حق بیمه توسط اداره کل تربیت بدنی و احتساب حق بیمه به عنوان سابقه پرداخت بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی آراء متعارض صادر کرده‎اند و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 33/86/1637 با موضوع دادخواست آقای سیدعباس موسی‌زاده به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه توسط تربیت بدنی و احتساب آن توسط سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1444ـ17/12/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و تایید سوابق شاکی از تاریخ 12/12/1358 تا 29/12/1363 از سوی اداره خوانده اول مبنی بر اشتغال وی در اداره مربوط و با عنایت به بخشنامه شماره 280 فنی به شماره 6/23667 مورخ 10/9/1352 مبنی بر این که کلیه کارگران ادارات تربیت بدنی سراسر کشور در اجرای ماده 5 بیمه‎های اجتماعی و تصویب اداره کار و امور اجتماعی از تاریخ1/8/1352 مشمول مقررات بیمه کامل قرار گرفته‎اند، بنابراین با رد دفاعیات سازمان تامین اجتماعی اصفهان در لایحه تقدیمی شماره 23855- 25/4/1387 خواسته شاکی موجه تشخیص و به وارد بودن شکایت مبنی بر الزام اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان به پرداخت حق بیمه از تاریخ 12/12/1358 لغایت 29/12/1363 و احتساب آن توسط سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان حکم صادر و اعلام می‎شود.»

ب: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 23/82/520 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا مختاری به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامـین اجتماعی استان اصفهان و به خواسـته صدور حکم به الزام خواندگان (طرف شکایت) به پرداخت و احتساب حق بیمه سالهای قبل از سال 1362 به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 1912ـ13/12/1382، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده آقای محمدرضا انصاری فرزند عباس طی دادخواستی به طرفیت خواندگان 1ـ اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 2ـ سازمان تامین‌اجتماعی استان اصفهان به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان، به پرداخت و احتساب حق‌بیمه سالهای خدمتش قبل از سال1362، با توجه به لایحه شماره8105/5/203ـ2/5/1382 مدیرکل تربیت بدنی اصفهان و نیز شماره 39652ـ6/9/1382 مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان و همچنین رسیدگی به کلیه سوابق مربوط و مجموع مراتب یاد شده و به استناد مواد 150 و 151 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و همچنین مفاد آیین‎نامه اجرایی ماده 150 قانون استخدام مصوب 27/1/1358 هیأت وزیران دولت موقت و اصلاحیه آیین‎نامه اجرایی همان ماده، مصوب 1/4/1362 هیأت وزیران، و با التفات به این که شاکی به طور رسمی و تمام وقت در آموزش و پرورش و تربیت بدنی اشتغال داشته است بنابراین با وارد دانستن شکایت شاکی به شرح یاد شده حکم صادر و اعلام می‎شود.»

ج: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 82/12/707 با موضوع دادخواست آقای مهدی جبار زارع به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته صدور حکم به الزام ردیف اول طرف شکایت به پرداخت حق بیمه مورخ 8/12/1358 تا 29/12/1363 و احتساب ایام مذکور به عنوان سنوات بیمه به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 1139ـ23/9/1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به شماره 2344ـ 15/8/1384 کـه طی آن اعلام داشته است (بر اساس ماده 7 قانون تامین اجتماعی افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب قانون یاد شده مشمول بیمه‎های اجتماعی نبوده‎اند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ترتیبی که در ذیل ماده موصوف اعلام شده است، مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت و …. کارکنان سازمان تربیت بدنی بر اساس مفاد بخشنامه شماره 528 فنی مورخ 27/3/1364 این سازمان از اول اردیبهشت 1364 مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته‎اند با توجه به مفاد بخشنامه مورد اشاره در دوره مورد ادعای شاکی سازمان تربیت بدنی مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده است). لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به این که کارکنان اداره کل تربیت بدنی به استناد مفاد بخشنامه صادر شده از سوی مقام قانونی از تاریخ مقرر یعنی 27/3/1364 تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند. بنابراین لذا دیوان طرح شکایت و خواسته نامبرده را وارد تشخیص نمی‎دهد و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به استناد بند الف ماده 4 «قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354»، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون مذکور می‎گردند.

ثالثاً: شاکیان به موجب قراردادهای خرید خدمت و گواهیهای انجام کار، به شرح مندرج در اوراق پرونده‎ها، در سنوات مورد ادعا اشتغال به کار داشته و مزد دریافت کرده‎اند و مشمول حکم قانونی مذکور شناخته می‎شوند و لذا آراء شعب 23 و 33 به شماره دادنامه‎های 1912 مورخ 13/2/1382 و 1444 مورخ 17/12/1387 مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

  • برچسب ها:

جستجو شده ها

موسسه حقوقی تهران وکیل

ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

ما را دنبال کنید

تلگرام مرجع صلح ایران
اینستاگرام مرجع صلح ایران

همه چیز درباره

کارشناسان رسمی

کامران برادران مظفری

کامران برادران مظفری

 رشته راه و ساختمان

 مشهد

امین سلطانی

امین سلطانی

 رشته برق، الکترونیک و مخابرات

 تهران

مهدی زارع

مهدی زارع

 تهرانوکلای دادگستری و قوه قضاییه

سیروس فتحی

سیروس فتحی

فارسشیراز

انسیه زینلی

انسیه زینلی

خراسان رضویمشهد

حمیدرضا عسگری

حمیدرضا عسگری

گیلانرشتدفاتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی 450 مهر

دفتر اسناد رسمی 450 مهر

سردفتر:عدنان قاسمی

شهر:مهر

دفتر اسناد رسمی 123 مشهد

دفتر اسناد رسمی 123 مشهد

سردفتر:علیرضا شیرانی

شهر:مشهد

دفتر اسناد رسمی 1473 تهران

دفتر اسناد رسمی 1473 تهران

سردفتر:سید جمشید قضاتی

شهر:تهراندفاتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت  مرند شماره 72101589

دفتر پیشخوان دولت مرند شماره 72101589

شهر:مرند

استان:آذربایجان شرقی

دفتر پیشخوان دولت  وحیدیه (جوقین) شماره 72162411

دفتر پیشخوان دولت وحیدیه (جوقین) شماره 72162411

شهر:شهریار

استان:تهران

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها