چ. خرداد 4ام, 1401

تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال

null

رأی شماره دادنامه 531 ، 455ـ 446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال

شماره: هـ/90/444 مورخ:25/11/1390

تاریخ دادنامه: 19/10/1390

شماره دادنامه: 531 و 455 الی446

کلاسه پرونده:90/444، 1022، 1053، 1088، 1091، 1092، 1093، 1094، 1095، 1096 ، 1203

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

درخواست‌کنندگان: آقایان صمد شهبازی ـ مجید فرزامی‌سرچشمه ـ ناصر آقاجانی ـ علی‎اصغر مهدوی ـ اسداله عباسی ـ علی بهنام‌پورـ محمدرضا فخاری ـ حمیدرضا فیروزآبادی و غلامرضا علیزاده‌داوودی و خانم منظر رحیم پورهریس ـ و سازمان کار و امور اجتماعی تهران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: درخواست‌کنندگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه، به موجب لوایح جداگانه اعلام کرده‎اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست‎های افراد به خواسته «الزام به اجرای صورتجلسه 4/12/1368 کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور موضوع بخشنامه شماره 577 فنی سازمان تامین اجتماعی» آراء معارض صادر کرده‎اند.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های شماره 2/81/2063 و 2/83/19 و 2/83/2338 با موضوع دادخواست آقایان علیرضا محمدزاده ندامانی، و اریک میناس ‌میرزابیگ و رمضانعلی فتاح‌ شاهی به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور استان تهران و به خواسته اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 در ارتباط با کارهای سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه‎های شماره 829 ـ16/4/1383 و 1089ـ19/5/1383 و 465ـ31/2/1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‎ است:

در خصوص شکایت طرح شده به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور استان تهران مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 در مورد سخت و زیان‌آور بودن کلیه مشاغل کارخانه سیمان تهران با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست تسلیمی و مضمون لایحه واصل شده از طرف خوانده به شماره 5672 ـ8/3/1382 و با مداقه در مفاهیم و مضامین سایر اوراق و منضمات پرونده از جمله متن نامه شماره 11215ـ 17/2/1382

شورای اسلامی کارخانجات سیمان تهران (محل اشتغال مبحوث عنه) و مفاد نامه مدیرعامل سیمان مزبور به شماره 10292/4/2ـ26/12/1381 و همچنین مفاد دادنامه‎های صادر شده از سوی شعب بدوی 4 و 14 دیوان عدالت اداری و مفهوم نامه شماره 24765ـ 18/1/1383 اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در پیرو نامه شماره 822 ـ 15/1/1383 به عنوان اداره تامین اجتماعی شعبه شهر ری که مرقوم داشته است با توجه به دادنامه‎های ارسالی (دادنامه‎های مارالذکر) که قطعی و لازم‎الاجرا می‎باشد لذا مقتضی است دستور فرمایید نسبت به بررسی دادنامه‎های مذکور اقدام و با رعایت توالی و تناوب بیمه‌شدگان اقدام فرمایید و بالاخره توجهاً به مدلول و منطوق و مفاد اسناد و مدارک مرقومه یاد شده که تصریحاً و تلویحاً همگی بر تایید موضوع خواسته شاکی موصوف دلالت دارد و با عنایت به مدلول ماده یک آیین‎نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که مقرر داشته است کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، میکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‎شود که نتیجه آن بروز بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن خواهد بود و از طرفی با در نظر گرفتن مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور موضوع بخشنامه 2/577 فنی درباره سیمان تهران که به اتفاق آراء کلیه مشاغل موجود در کارخانه سیمان تهران را با عطف توجه به مفاد مواد 1 و 2 و 3 آیین‎نامه کارهای سخت و زیان‌آور و نامه شماره 4775 مورخ 8/10/1366 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار که بیان داشته مادامی که کارخانه سیمان تهران در جوار کارخانه ایرانیت قرار دارد سخت و زیان‌آور تشخیص و اجرای تبصره4 قانون بازنشستگی پیش از موعد منضم به بخشنامه 577 فنی را در مورد آنان بلامانع اعلام می‎دارد و با التفات به این که دلیل و مدرکی در پرونده مشهود و معلوم نشد که از به کارگیری تمهیدات بهداشتی ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما حاکی باشد و سختی و زیان‌آوری آن را منتفی ساخته باشد و چنین ادعایی نیز از سوی خوانده صورت نگرفته است، علی‎هذا و با امعان نظر به تحقیقات معمول توسط مرکز تحقیقات وزارت کار کماکان کارخانه سیمان تهران از حیث رعایت موارد استاندارد کار برای کارگران شاغل در آن غیراستاندارد تشخیص داده شده و مواردی که معروض افتاد حاکی از آن است که صورتجلسه موضوع خواسته در ستون دادخواست به قوت خود باقی و شامل حال شاکی نیز می‎شود از این رو و این که دفاع موثری از سوی خوانده صورت نگرفته حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‎شود این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری را دارد.

ب: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی 900480 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فیروزآبادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهر ری و کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور، به خواسته الزام به اجرای صورتجلسه مورخ 12/4/1368 و قانون بازنشستگی پیش از موعد در ارتباط با کارهای سخت و زیان‌آور در محیط کارخانجات سیمان به موجب دادنامه شماره 900997090160252ـ 19/9/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ مشتکی‎عنه نظر به این که به دلیل اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده 76 قانون تامین اجتماعی در سال 1371 و ابلاغ تصویب‎نامه هیأت وزیران در سال 1380 و جایگزین شدن اصلاحیه‎های بعدی به جای صورتجلسه مورخ 12/4/1368 ضمن این که شورای عالی حفاظت فنی در خصوص سیمان تهران کلیه عناوین شغلی شرکت سیمان تهران را در قالب درخواست گروهی در جلسه 24/10/1381 مورد بررسی کمیته سخت و زیان‌آور قرار گرفت و جهت اجرا در مورخه 12/11/1381 به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد که مورد اعتراض شرکت سیمان قرار گرفت و در جلسه 12/10/1383 مورد رسیدگی مجدد شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت و در نهایت با توجه به مصوبه هیأت وزیران در سال 1386، در سال 1388 مجدداً درخواست گروهی شرکت سیمان توسط کارشناسان کمیته بدوی و تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی گردد که به تامین اجتماعی و شرکت سیمان ابلاغ گردید. شعبه با توجه به مراتب فوق و اصلاحات به عمل آمده قانون و مصوبات هیأت وزیران و جایگزین شدن نظریات شورای عالی حفاظت فنی و هیأتهای تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور اجرای صورت جلسه مورخ 12/4/1368 فاقد وجاهت قانونی است علی‎هذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎شود.

ج: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 17/88/569 با موضوع دادخواست آقای محسن عباسی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 15 تهران و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش سوابق نامبرده در کارهای سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره 1480 ـ 15/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواست تقدیمی بیان داشته است که به مدت 23 سال در مجتمع صنعتی سیمان مشغول به کار بوده است و بر اساس آراء کمیته استانی که شغل نامبرده را سخت و زیان‌آور دانسته است خواستار الزام سازمان به پذیرش سوابق خود در کارهای سخت و زیان‌آور شده است که با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و لایحه مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ و سایر مستندات ابرازی نظر به این که برابر رأی مورخ 8/2/1388 کمیته بدوی استانی موضوع ماده 80 آیین‎نامه اجرایی با اکثریت آراء شاغل ردیفهای درخواست شاکی ردیف یک: شکل مورد ادعا کارگر نظافت محوطه از تاریخ 7/4/1365 لغایت 2/2/1367 ردیف دو: کارگر نگهبان از تاریخ 3/2/1367 لغایت 8/11/1372 ردیف سه: کارگر نگهبان 3 از تاریخ 9/11/1372 لغایت 31/2/1385 و ردیف چهار: کارگر نگهبان 2 از تاریخ 1/3/1385 لغایت 30/9/1387 ردیف پنجم: کارگر نگهبان یک از تاریخ 1/10/1387 لغایت تاکنون سخت و زیان‌آور بودن شغل نامبرده مورد تایید قرار گرفت. لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‎شود.

د: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های شماره 18/89/495 و 893486 با موضوع دادخواست آقایان اسداله عباسی و صمد شهبازی مزید به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور استان تهران و به خواسته الزام به اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 در ارتباط با سخت و زیان‌آور بودن کار در کارخانه سیمان تهران به موجب دادنامه‎های شماره 1579ـ 30/4/1389 و 9009970901801000 ـ 28/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی در این پرونده اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور را خواستار است مفاد صورتجلسه مذکور این است که در تاریخ 12/4/1384 کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور با حضور کلیه اعضا تشکیل و پس از بررسی درباره سیمان تهران و به اتفاق آراء کلیه مشاغل موجود در کارخانه سیمان تهران را با توجه به مفاد ماده 1 و 2 و 3 آیین‎نامه کارهای سخت و زیان‌آور و ناحیه شماره 2160 مورخ 8/10/1366 مرکز تحقیقات و حفاظت بهداشت کار مادامی که در جوار کارخانه ایرانیت قـرار دارد را سخـت و زیان‌آور تشخیـص داده است. اجرای تبـصره 4 قانـون بازنشستگی پیش از موعد منضم به بخشنامه 577 را در مورد آنها بلامانع اعلام می‎دارد. این شعبه دیوان عدالت اداری نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده با استدلال ذیل شکایت شاکی را وارد نمی‎داند: اولاً: شاکی در متن دادخواست تقدیمی به کسر سابقه در زمان تصمیم مذکور اذعان کرده است. ثانیاً: وفق بند ل جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و تبصره ب ماده 76 مصوب 1371 و مصوب 1380 و آیین‎نامه اجرایی آن پس از تکمیل فرم شماره یک از ناحیه کارگر و یا فرم شماره 2 از ناحیه کارفرما موضوع در کمیته استانی موضوع ماده 9 و 8 آیین‎نامه مذکور تحت بررسی قرار گرفته و آن کمیته مستند به موارد محصور قانونی و یا به اتکاء نظریه شورای عالی حفاظت فنی حسب مورد نظر قانونی خود را مورد سخت و زیان‌آور بودن شغل شخص اعلام می‎دارد. ثالثاً: موضوع صورتجلسه مورخ 12/4/1368 که عیناً قید شده مربوط به پانزده سال قبل و در حال حاضر صرف نظر از اصلاح تبصره قانونی ماده 76 و آیین‎نامه اجرایی آن به شرحی که گذشت و این که ضمانت اجرایی ندارد معلوم نیست که آیا شرایط سخت و زیان‌آور بودن کارخانه مذکور در همان وضع است یا توسط کارخانه تمهیدات لازم در سالم‌سازی صورت گرفته است و آیا در جوار آن همچنان کارخانه ایرانیت فعالیت دارد یا خیر علی‎هذا نظر به مراتب اجرای صورتجلسه مذکور با وصف فوق و کیفیت طرح دادخواست شاکی به وضعیت شغل شاکی قابلیت انطباق نداشته لهذا به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‎شود. شاکی می‎تواند وفق مراتب مذکور در متن رأی با مراجعه به کمیته استانی و درخواست لازم تقاضای بررسی شغل خود را از جهت سخت و زیان‌آور بودن و بازنشستگی، مطابق با آن را درخواست کند تا مشخصاً مورد رسیدگی قرار گیرد.

هـ ‍: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های شماره 891726 و 890152 و 890140 و 890829 و 890323 و 892586 و 891039 و 891701 و 892585 با موضوع دادخواست آقایان حسن سهرابی، علی اسداله، نادر فلاح، حسین قره‌داغلی، ماشاء اله رحمی، اسداله نمک‌دار، بهرام نورحجابی، حسنعلی خان محمدی و عباس کتی به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور تهران و به خواسته الزام به اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 و قانون بازنشستگی پیش از موعد در ارتباط با سخت و زیان‌آور بودن کار در محیط کارخانجات سیمان تهران به موجب دادنامه‎های شماره 8909970901901874 ـ 28/9/1389 و 8909970901902976 ـ 25/11/1389 و 8909970901901873 ـ 28/9/1389 و 8909970901902826 ـ 29/11/1389 و 8909970901902847 ـ 19/11/1389 و 8909970901902846 ـ 19/11/1389 و 8909970901901872 ـ 28/9/1389 و 8909970901902698 ـ 11/11/1389 و 8909970901902845 ـ 19/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده ‎است:

در خصوص شکایت طرح شده علیه سازمان کار و امور اجتماعی تهران مبنی بر عدم اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 و قانون بازنشستگی پیش از موعد در ارتباط با سخت و زیان‌آور بودن کار در محیط کارخانجات سیمان تهران نظر به این که شاکی به پیوست دادخواست تقدیمی مدارکی ارائه کرده است که مفاد آن حاکی است، چون کارخانه سیمان تهران در مجاورت کارخانه ایرانیت قرار دارد بر اساس صورتجلسه مورخ 12/4/1368 کلیه شاغلان در کارخانه سیمان در معرض آسیبهای جدی ناشی از ذرات معلق در هوا که به وسیله فعالیت کارخانه ایرانیت پخش می‎گردد قرار دارند و بر این اساس بسیاری از کارگران کارخانه سیمان با سابقه 20 سال کار بازنشسته شده‎اند و هیچ اقدامی در جهت کاهش آسیبها و آلودگیهای موجود به عمل نیامده است. فلذا شکایت شاکی را وارد دانسته و به وارد بودن شکایت وی حکم صادر و اعلام می‎شود.

و: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 882038 با موضوع دادخواست تعاونی روستایی رادنصیرکندی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی میاندوآب و به خواسته نقض رأی قطعی شماره 242ـ4/8/1388 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی میاندوآب به موجب دادنامه شماره 8909970901900348 ـ30/6/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم آن و پاسخ اداره مشتکی‎عنه به شماره 49148 مورخ 1/11/1389 و پرونده فنی مربوط، نظر به این که رأی قطعی مورخ 4/8/1388 در حدوث اختلاف فی‎مابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب شاکی هم دلیل موثر و موجهی که نقض یا ابطال و بی‎اعتباری رأی معترض‎عنه را باعث شود ارائه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی به نظر نمی‎رسد. در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی موضوع خواسته شکایت مطروح را غیرموجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‎دارد.

ز: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19/84/2411 با موضوع دادخواست آقای قاسم حسن دولت آبادی به طرفیت کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور استان تهران و با خواسته اعتراض به عدم شمول سخت و زیان‌آور بررسی شغل شاکی به موجب دادنامه شماره 464 ـ 8/3/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت و این که شاکی دلیل کافی بر مخدوش بودن اقدامات کمیته استان نسبت به خود ارائه و ابراز نکرده است و بر کیفیت رسیدگی در رأی معترض‎عنه ایراد و اشکالی مشهود نیست علی‎هذا با رد اعتراض، شکایت را وارد ندانسته و به رد آن حکم صادر می‎شود.

ح : شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره تش1/88/406 با موضوع دادخواست آقای قاسم حسن دولت‌آبادی به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور استان تهران و به خواسته الزام خوانده به اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 و لحاظ قانون بازنشستگی پیش از موعد در ارتباط با سخت و زیان‌آور بودن شغل شاکی به موجب دادنامه شماره 563 ـ27/11/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

با توجه به بند یک ماده 9 آیین‎نامه ماده 76 قانون اصلاح مادتین 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی و نظر به این که کمیته استانی تعیین و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور طی صورتجلسه 12/4/1368 کلیه مشاغل کارخانه سیمان تهران را به عنوان سخت و زیان‌آور تعیین و تصویب کرده است و صدها نفر از کارگران کارخانه مذکور به استناد صورتجلسه مذکور بازنشسته شده‎اند. لکن صورتجلسه 24/10/1381 کمیته مرقوم که با توجه به شرایط کنونی و بهبود نسبی در سیستمهای مستقر در کارخانه در سال 1381 تنظیم شده است قانوناً قابل تسری به کارگران سنوات سابق نیست. علی‎هذا ایراد معترض به دادنامه شماره 464 مورخ 8/3/1386 صادر شده از شعبه 19 دیوان وارد است و دادنامه مزبور که بدون توجه به مقررات قانونی و مفاد صورتجلسه 12/4/1368 صادر شده است خلاف بیّن قانون است. بنا به مراتب با اختیار حاصله از ماده 18 قانون دیوان مصوب سال 1385 ضمن نقض دادنامه موصوف خواسته شاکی در کلاسه پرونده 84/2411 مطروح در شعبه 19 با استناد به مادتین 13 و 18 قانون دیوان و مواد 72ـ 76 و 77 قانون تامین اجتماعی موجه و وارد تشخیص و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی با رعایت سایر مقررات و ضوابط حکم صادر و اعلام می‎شود. این رأی قطعی است.

ط: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های شماره 892619 و 892618 و 20/85/2736 و 20/89/429 و 20/89/273 و 20/89/158 با موضوع دادخواست آقایان علی اصغر مهدوی و علی بهنام‌پور و غلامرضا علیزاده‌داودی و محمدرضا فخاری و مجید فرزامی و خانم منظر رحیم پور هریس به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور تهران و به خواسته الزام به اجرای مفاد صورتجلسه 12/4/1368 و قانون بازنشستگی پیش از موعد در محیط کارخانجات سیمان تهران به موجب دادنامه‎های شماره 8909970902002541 ـ 4/12/1389 و 8909970902002545 ـ 4/12/1389 و 3123ـ 29/9/1386 و 1247ـ29/3/1389 و 1239ـ29/3/1389 و 1228ـ29/3/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

در خصوص دادخواست مطروح به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور استان مبنی بر الزام به اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 کمیته تشخیص کارهای سخت و زیان‌آور محیط کار کارخانه تهران با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات شاکی که دلالت دارد از تاریخ 22/10/1369 به عنوان نگهبانی و به صورت آزمایشی در کارخانه سیمان تهران مشغول به کار شده و در تاریخ 1/2/1370 به عنوان نگهبان استخدام رسمی در آمده است توجهاً به لایحه مشتکی‎عنه طی شماره 16725/60/892 تاریخ 12/3/1389 که اعلام داشته‎اند کمیته بدوی استانی تهران در جلسه مورخ 12/5/1388 خود به عنوان شغل 286 مورد را سخت و زیان‌آور تشخیص داده است و کمیته تجدیدنظر استانی نیز در جلسه مورخ 12/7/1388 تعداد 159 عنوان از مشاغل کارخانه سیمان را سخت و زیان‌آور تشخیص داده‎اند. لذا خواسته شاکی مبنی بر الزام به اعمال نظر به مورخ 12/4/1368 که قبل از استخدام شاکی بوده است وجاهت قانونی ندارد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎شود. بدیهی است در صورتی که شغل شاکی جزء مشاغل نظریه‎های کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی باشد و 20 سال متوالی یا شرایط دیگر را دارا باشد حق مراجعه یا معرفی کارخانه و تایید اشتغال جهت بهره‎مندی از بازنشستگی پیش از موعد را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به موجب بند 5 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371، مصوب 14/7/1380، تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشـخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطرح شده به آیین‎نامه‎ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، موکول شده است و در مواد 2 و 8 و 9 آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، بررسی، تطبیق و تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‎ای وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی به عهده کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی محول شده است و با توجه به این که کمیته‎های یاد شده در سال 1381 تعدادی از مشاغل کارخانه سیمان را از زمره مشاغل سخت و زیان‌آور خارج کرده‎اند و در این خصوص دارای صلاحیت نیز بوده‎اند، بنابراین از تاریخ تصویب آیین‎نامه یاد شده، الزام به اجرای صورتجلسه 12/4/1368 کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور وجاهت قانونی ندارد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1369ـ21/11/1386 نیز مؤید مراتب فوق است. علی‎هذا آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها