د. خرداد 15ام, 1402

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 3498 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 3498 ()- 1335/9/5 صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم

نسبت به صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم بین شعب دیوان‌عالی کشور اختلاف ‌نظر و‌جود داشته بدین توضیح که شعبه دو‌م و شعبه پنجم دیوان مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌‌های نظامی دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسیدگی دادگاه‌‌های دادگستری بوده است موضوع مختلف‌فیه به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شده و در حکم شماره 3498 مورخ 1335/9/5 به شرح زیر اظهارنظر کرده‌اند: (نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (91) قانون دادرسی و کیفر ارتش() در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع و‌زارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور() سازمان مزبور ضمیمه و‌زارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌‌های عمومی مصوب 1322/9/29() ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (19) قانون آیین‌دادرسی کیفری()افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری است).

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها