چ. مهر 6ام, 1401

نمونه وکالت نامه تغییر نام جواز تاسیس

موکل : آقای / خانم …………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………… 

وکیل : آقای / خانم : ………………………….. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

موردوکالت  : در خصوص  مراجعه  به  سازمان  صنایع  ومعادن  استان  ………………….  و شرکت  در کلیه  جلسات  وکمیسیونها و پاسخگوئی  به  سوالات  واخذ هر نوع  گواهی مفاصاحساب  و استعلامیه  و مجوز و هر نوع  گواهی  لازم  دیگر و عنداللزوم  ارائه اسناد و مدارک  مورد نیاز و جلب  موافقت  مرجع  مذکور و پس  از رفع  کلیه  موانع اداری   جاری  اقدام  به  تغییر نام  جواز تاسیس  شماره ……………. به  نام  وکیل  وپرداخت  کلیه  هزینه های  مربوطه  وسپردن هر گونه  تعهد وضمانت  دیگر و ضمانت  کشف  فساد با حق  امضا ذیل  اوراق  واسناد مدارک  مربوطه. 

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  دارای  اختیارات تام  و مطلقه  می  باشد و امضا و اقدام و عمل  وکیل  به منزله  امضا و اقدام  وعمل موکل نافذ و معتبر است. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها