ش. تیر 4ام, 1401

نمونه شرکتنامه ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

1- نام کامل شرکت ونوع آن

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- موضوع شرکت

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- نشانی کامل مرکز اصلی :……………………………………………………………………کدپستی :…………………………….تلفن ثابت :……………….

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه) ………………………………………………………کدپستی : ………………………… تلفن ثابت :………………………..

4- اسامی شرکاء یا موسسین

نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر …………. شماره شناسنامه …………….. محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی …………………………… نشانی و کدپستی  : ………………………………………………………………………… تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………………………….     

نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر …………. شماره شناسنامه …………….. محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی …………………………… نشانی و کدپستی  : …………………………………………………………………………… تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………………………….  

نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر …………. شماره شناسنامه …………….. محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی …………………………… نشانی و کدپستی  : …………………………………………………………………………. تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………………………….  

نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر …………. شماره شناسنامه …………….. محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی …………………………… نشانی و کدپستی  : ………………………………………………………………………… تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………………………….  

نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر …………. شماره شناسنامه …………….. محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی …………………………… نشانی و کدپستی  : …………………………………………………………………………… تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………………………….  

نام شخصیت حقوقی ………………………. شماره ثبت ………………… شماره شناسه ملی …………………   نام ونام خانوادگی نماینده ………………. نام پدر………………. شماره شناسنامه ……………….  .شماره ملی  …………………………. تاریخ تولد……/…../…….. محل صدور …………………….. نشانی و کدپستی :  ……………………………………………………………………… تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………………………………..  

نام شخصیت حقوقی ………………………. شماره ثبت ………………… شماره شناسه ملی …………………   نام ونام خانوادگی نماینده ………………. نام پدر………………. شماره شناسنامه ……………….  .شماره ملی  …………………………. تاریخ تولد……/…../…….. محل صدور …………………….. نشانی و کدپستی :  ……………………………………………………………………… تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………………….. 

نام شخصیت حقوقی ………………………. شماره ثبت ………………… شماره شناسه ملی …………………   نام ونام خانوادگی نماینده ………………. نام پدر………………. شماره شناسنامه ……………….  .شماره ملی  …………………………. تاریخ تولد……/…../…….. محل صدور …………………….. نشانی و کدپستی :  ……………………………………………………………………… تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………………………………..      

5- مبدا تشکیل شرکت ومدت آن

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ …………………………ریال نقدی / و مبلغ  ……………………..ریال غیرنقدی ……………………

7- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :  ………………………………………………………………………………………….

نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هریک (به ریال)

1-   ……………………………………………./ ……………………ریال 6-  ……………………………………………./ ……………………ریال

2- ………………………………………………/ ……………………ریال 7-  ……………………………………………./ ……………………ریال

3- ………………………………………………/ ……………………ریال 8-  ……………………………………………./ ……………………ریال

4- ………………………………………………/ ……………………ریال 9-  ……………………………………………./ ……………………ریال

5- ………………………………………………/ ……………………ریال 10-  ……………………………………………./ ……………………ریال

8- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره باذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای …………………………………….. همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری به امضای ………………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

9- ترتیب تقسیم سود شرکت

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10- موقع رسیدگی به حساب سالیاه سود شرکت

……………………………………………………………………………………………………………………………

11- انحلال شرکت مطابق ماده…………قانون تجارت ………………………………………………………………………………………..

تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها