حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 27 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون برنامه چهارم توسعه

آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب منطقه ای ،سازمان آب و برق خوزستان ، توسعه منابع آب و خاک سیستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران
6 ماه قبل

آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب منطقه ای ،سازمان آب و برق خوزستان ، توسعه منابع آب و خاک سیستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 /5 /1384 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/22970 مورخ 4/5/1384 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاک سیستان […]

آیین نامه اجرایی بند ج ماده ( 114 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند ج ماده ( 114 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4649ـ1/842 مورخ 2/5/ 1384سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ مصوب 1383‌ـ‌ ، آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده […]

6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند م ماده ( 52 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنابه پیشنهاد شماره 1517/140 مورخ 28/1/ 1384و‌زارت آموزش و پرو‌رش و به استناد بند “م” ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ مصوب 1383‌ـ‌، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند “م” ماده (52) قانون […]

6 ماه قبل

آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات]

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 5 /5 /1384 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 3 /2 /1384 و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر […]

6 ماه قبل

نامه اصلاحی تبصره (1) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نامه اصلاحی تبصره (1) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1384,06,06 نظر به اینکه در تبصره (1) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره […]

6 ماه قبل

نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1384,05,12 نظر به اینکه در آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 22513/ت 33332هـ مورخ 23 /4 /1384 که براساس طرح پیشنهادی […]

6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 /5 /1384 بنا به پیشنهاد شماره 25506 /101 مورخ 20 /2 /1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ک» ماده (145) قانون برنـامه چـهارم توسـعه اقتـصادی، اجـتماعی و فـرهنـگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده یادشده را به […]

6 ماه قبل

آیین نامه لزوم اقامت مدیران در محل ماموریت خود

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 20/6/1384 بنا به پیشنهاد و‌زارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه لزو‌م اقامت مدیران در محل مأ‌موریت خود را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه لزو‌م اقامت مدیران در محل مأ‌موریت خودمصوب 1384,06,20 ماده 1‌ـ‌ کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (160) […]

6 ماه قبل

اصلاح آیین نامه ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب1383 هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 10 / 1384 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 164893 / 8651هـ‌ / ب مورخ 26 / 8 / 1384 تصویب نمود:آیین‌نامه اجرایی […]

6 ماه قبل

اصلاح آیین نامه اجرایی بند4ماده 133قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1384,10,11 هیئت وزیران در جلسه مورخ 11 / 10 / 1384 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 143363 / 8546هـ / ب مورخ 20 / 7 / 1384 تصویب نمود:آیین‌نامه […]