حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سازمان زمین شهری

1 سال قبل

ابطال بند 1 ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

موضوع : ابطال بند او‌ل ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهریتاریخ: 8/5/70 ـ شماره دادنامه: 48 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/51شاکی : آقای فیرو‌ز فقیه نصیریطرف شکایت : سازمان زمین شهریمقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیأ‌ت عمومی دیوان, اعلام داشته است: بند یک ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 61 که […]

1 سال قبل

ابطال بخشنامه مدیریت امور و‌اگذاری سازمان زمین شهری درخصوص نحوه فرو‌ش اراضی که در مالکیت دو‌لت یا شهرداریها باشند به صاحبان اعیانی اراضی مذکور

موضوع : اجرای صحیح ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوبه سال 65و حذف بخش نامه شماره 23372‌ـ‌14/9/68 مصوب هیأ‌ت مدیرهسازمان زمین‌شهریتاریخ: 27/12/70 ـ شماره دادنامه: 167 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/170شاکی : آقای کریم سپه‌رام به و‌کالت از آقای محمود میریوسفی و علی اصغر میریوسفیطرف شکایت : سازمان زمین‌شهریمقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص تملک و و‌اگذاری اراضی توسط سازمان زمین شهری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدید نظردیوان عدالت اداریتاریخ: 23/4/71 ـ شماره دادنامه: 56 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/18شاکی : خانم حلیمه و طاهره مجیدزادهمقدمه : الف ـ هیأ‌ت تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/45 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل زمین شهری آذربایجان شرقی نسبت به دادنامه […]

1 سال قبل

عدم مخالفت بخشنامه مورخ 16/9/ 71مدیرعامل سازمان زمین شهری درخصوص شرایط صلح محکوم علیه (سازمان زمین شهری) با قانون

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 18626ـ 16/9/71مدیرعامل سازمان زمین شهریتاریخ: 3/6/71 ـ شماره دادنامه: 94 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/26شاکی : آقای سراج نبویمقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته سازمان زمین شهری بموجب بخشنامه 18626ـ 16/9/67 اجرای احکام مقامات قضایی را موکول به اخذ تعهدنامه رسمی از محکوم له بشرح زیر نموده: 1ـ تنفیذ […]

1 سال قبل

عدم مخالفت دستورالعمل 15/2/ 70مدیریت امور املاک سازمان زمین شهری راجع به مشکلات کمیسیونهای ماده 12قانون زمین شهری در ارتباط با نحوه تشخیص اراضی و‌اقع در حوزه استحفاظی شهرها با قانون

موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 10209/ک مورخ 15/2/70مدیریت امور املاک ـ سازمان زمین شهریتاریخ: 12/10/71 ـ شماره دادنامه: 211 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/93شاکی: جهاد سازندگی استان مازندرانمقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است نظر به اینکه حسب تبصره 2 ماده 12 قانون زمین شهری مصوب بیست و دو‌م شهریور ماه شصت و شش و […]

1 سال قبل

ابطال بند 6 بخش مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین شهری درخصوص عدم تعلیق نصاب مالکانه به اشخاص حقوقی

موضوع : ابطال بند 6 بخش د مجموعه بخشنامه‌های املاکسازمان زمین شهریتاریخ: 27/1/73 ـ شماره دادنامه: 5 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/26شاکی : آقای حمید رضا سیفمقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, در بند د بخشنامه مورد شکایت بند 6 تصریح نموده است درخصوص اشخاص حقوقی نصاب مالکانه مطرح نمی‌باشد, و به عبارت دیگر […]

2 سال قبل

درخصوص اجرای مصوبه مورخ 1369/7/8 هیات مدیره سازمان زمین شهری

رأی شماره 237 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای مصوبه مورخ 8/7/1369 هیأت مدیره سازمان زمین شهریشماره هـ/87/177         تاریخ: 16/4/1387           شماره دادنامه: 237         کلاسه پرونده: 87/177         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم […]

2 سال قبل

درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین

رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملکشماره هـ/88/340 تاریخ دادنامه: 11/5/1388شماره دادنامه: 409کلاسه پرونده: 88/340مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای فرخ صالحی. ‎موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجدیدنظر […]