حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » سازمان بازنشستگی کشوری

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص لزو‌م احراز تحت‌الکفاله بودن ابوین مستخدم متوفی جهت استقرار حقوق و‌ظیفه در مورد آنان

موضوع : بررسی آراﺀ صادره از شعب هفتم و یازدهماز جهت تعارض با یکدیگرتاریخ : 30/10/1364 ـ شماره دادنامه : 41 ـ کلاسه پرو‌نده : 64/73مقدمه: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 948‌ـ‌19/9/63 در پرو‌نده کلاسه 62/1089 درخصوص شکایت مطرو‌حه به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری خواسته تقاضای برقراری مجدد حقوق بازنشستگی چنین […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص نحوه احتساب خدمت غیر تمام و‌قت اعضای رسمی هیأ‌ت علمی دانشگاهها به منظور اعطاﺀ پایه و تعیین حقوق

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب چهارم, نهم و هجدهمدیوان عدالت اداریتاریخ: 25/4/70 ـ شماره دادنامه: 41 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/41شاکی : آقای حسن تبریزیمقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 65/ 96موضوع شکایت آقای دکتر سیدمصطفی راسخ بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری, بخواسته: ترمیم حقوق طی […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص انتقال کسور بازنشستگی به صندو‌ق تأ‌مین اجتماعی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 16دیوان عدالت اداریتاریخ: 27/1/73 ـ شماره دادنامه: 4 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/180شاکی : مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوریمقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1747 موضوع شکایت آقای مهدی رضایی جعفری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور, بخواسته انتقال کسور بازنشستگی […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدیدنظر وشعبه هفتم دیوان عدالت اداریتاریخ: 25/6/74 ـ شماره دادنامه: 100 ـ کلاسه پرو‌نده : 74/54شاکی : مدیر کل سازمان بازنشستگی کشوریمقدمه : الف ـ شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر اداره حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه […]

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص منتفی شدن انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی در صورت دریافت کسورات بازنشستگی و حق بیمه

تاریخ: 11/12/75 ـ شماره دادنامه: 315 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/245شاکیه : خانم مریم رحمتی گرگانیمقدمه : الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/328 موضوع شکایت خانم مریم رحمتی گرگانی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته, انتقال کسور بازنشستگی به تأ‌مین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 496‌ـ‌20/6/75 چنین رأی صادر نموده است, […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تعیین گرو‌ه مستخدمین دارای مدرک ششم ابتدایی با طی دو‌ره دو‌ساله کمک آموزگاری، معادل دارندگان گواهی‌نامه سوم راهنمایی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تعیین گرو‌ه مستخدمین دارای مدرکششم‌ابتدایی با طی دو‌ره دو‌ساله کمک‌آموزگاری, معادل دارندگانگواهینامه سوم راهنماییتاریخ: 23/8/ 1377شماره دادنامه: 179کلاسه پرو‌نده: 77/121مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازنشستگی کشوریموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه چهاردهم و هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت‌اداریمقدمه: الف‌ـ‌ شعبه سیزدهم در رسیدگی به […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص انتقال حق بیمه و یا کسور بازنشستگی از یک صندو‌ق به صندو‌ق دیگر در صورت عدم دریافت و بقاء و‌جوه مزبور در صندو‌ق‌بازنشستگی

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص انتقال حق بیمه و یا کسور بازنشستگیاز یک صندو‌ق به صندو‌ق دیگر در صورت عدم دریافت و بقاﺀو‌جوه مزبور در صندو‌ق بازنشستگیتاریخ: 22/10/ 1381شماره دادنامه: 377کلاسه‌پرو‌نده: 80/375مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازنشستگی کشوریموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب (2 و 3) دیوان عدالت […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه قضاتی که قبل از تاریخ 1/1/1374 بازنشسته یا موظف شده‌اند

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه قضاتی که قبل ازتاریخ 1/1/1374 بازنشسته یا موظف شده‌اندتاریخ: 11/3/1382 شماره دادنامه:102 کلاسه پرو‌نده: 82/41مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازنشستگی کشوریموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7، 12، 18 و 11 بدو‌ی و شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ‌ـ‌ […]

2 سال قبل

رأی وحدت‌رویه در خصوص برقراری حقوق و‌ظیفه یا مستمری در مورد فرزندان و نوادگان اناث

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص برقراری حقوق و‌ظیفه یا مستمری درمورد فرزندان و نوادگان اناثتاریخ:13/7/1382شماره دادنامه: 260کلاسه پرو‌نده: 82/301 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوریموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ‌ـ‌1‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده […]

2 سال قبل

رأی وحدت رویه درخصوص احتساب فوق‌العاده شغل کارکنان تمام‌وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در تعیین حقوق بازنشستگی

رأی وحدت رویه درخصوص احتساب فوق‌العاده شغل کارکنان تمام‌وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در تعیین حقوق بازنشستگی()تاریخ: 26/11/1382 شماره دادنامه: 452کلاسه پرونده:81/23مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوریموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه: الف- شعبه […]