حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 27 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های قانون مدنی - صفحه 5 از 134 - حقوق 24

8 سال قبل

ماده 1335 قانون مدنی

ماده 1335:توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعیعلیه است، منوط به قسم او نماید.

8 سال قبل

ماده 1292 قانون مدنی

ماده 1292:در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

8 سال قبل

ماده 1291 قانون مدنی

ماده 1291:اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارهی طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید؛2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید […]

8 سال قبل

ماده 1290 قانون مدنی

ماده 1290:اسناد رسمی دربارهی طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

8 سال قبل

ماده 1289 قانون مدنی

ماده1289:غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

8 سال قبل

ماده 1288 قانون مدنی

ماده 1288:مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

8 سال قبل

ماده 1287 قانون مدنی

ماده 1287:اسنادی که در ادارهی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

8 سال قبل

ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1286:سند بر دو نوع است :رسمی و عادی

8 سال قبل

ماده 1285 قانون مدنی

ماده 1285:شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

8 سال قبل

ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1284:سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

8 سال قبل

ماده 1283 قانون مدنی

ماده 1283:اگر اقرار دارای دو جزء مختلفالاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند )مثل این که مدعیعلیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود (مطابق ماده 1334اقدام خواهد شد