حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های قانون مدنی - صفحه 2 از 134 - حقوق 24

8 سال قبل

ماده 1335 قانون مدنی

ماده 1335:توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعیعلیه است، منوط به قسم او نماید.

8 سال قبل

ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1321:اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.

8 سال قبل

کاده 1320 قانون مدنی

ماده 1320:شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطهی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

8 سال قبل

ماده 1319 قانون مدنی

ماده 1319:در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داد است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

8 سال قبل

ماده 1318 قانون مدنی

ماده 1318:اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

8 سال قبل

ماده 1317 قانون مدنی

ماده 1317:شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

8 سال قبل

ماده 1316 قانون مدنی

ماد ه1316:شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

8 سال قبل

ماده 1315 قانون مدنی

ماده 1315:شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

8 سال قبل

ماده 1314 قانون مدنی

ماده 1314:شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

8 سال قبل

ماده 1313 قانون مدنی (مکرر)

ماده 1313:و تبصره آن حذف گردید

8 سال قبل

ماده 1313 قانون مدنی

ماده 1313:در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره 1 :عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره 2 :شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند […]