حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۵
شناسه : 42651

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/3/1385 بنا به پیشنهاد شماره 43002/100 مورخ 17/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود : آیین نامه استخدامی شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/3/1385 بنا به پیشنهاد شماره 43002/100 مورخ 17/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود :

آیین نامه استخدامی شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران و شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، تعیین می گردد .

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

آیین نامه استخدامی شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران و شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
مصوب 1385,03,21

فصل اول : کلیات

ماده 1 ) – تعاریف

الف – آئین نامه :
عبارت است از « آئین نامه استخدامی» شرکت های مادرتخصصی سازمان انرژی اتمی ایران .

ب – ارتقاء :
عبارت است از احراز رتبه و یا سطح شغل بالاتر طبق ضوابط آئین نامه

پ – ارزشیابی شاغل :
عبارت است از مقایسه آن دسته از عوامل و خصوصیات و توانائیهای فردی که موردنیاز حرفه و یا تخصص کارمند به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آنها با استفاده از معیارهای مورد سنجش می باشد .

ت – ارزشیابی شغل :
عبارت است از مقایسه مهارتها ، مسئولیتها و شرایط محیط کار لازم برای هریک از مشاغل شرکت به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آنها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش .

ث – استخدام :
عبارت است از پذیرفتن شخصی به خدمت تمام وقت در شرکت

ج – استخدام دائم :
عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی جهت انجام خدمت مستمر و تمام وقت که به موجب حکم رسمی در یکی از پستهای سازمانی ساختار شرکت منصوب می شود .

چ – استخدام قراردادی :
عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی جهت انجام خدمت موقت تمام وقت در شرکت برای مدت پیمان و استقرار در یکی از پستهای سازمانی .

ح – اعضاء هیئت علمی :
افرادی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ، یا مراکز تحقیقاتی و پژوهشی سازمان به عنوان عضو هیئت علمی به کار گرفته شده اند و به شرکت مأمور می شوند .

خ – افزایش سنواتی :
عبارت است از افزایش امتیاز سالانه که به ازاء هرسال خدمت تمام وقت قابل قبول کارکنان ، براساس جداول شماره ( 4 ) و ( 5 ) این آئین نامه در ارزشیابی شاغل اعمال می شود .

د – انتقال :
عبارت است از اینکه کارمند دائم از خدمت شرکت با حفظ پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه ، شرکت یا مؤسسه دولتی دیگر و یا بالعکس درآید .

ذ – پست سازمانی :
عبارت است از جایگاهی در ساختار شرکت ، که جهت ارائه خدمات تمام وقت و مستمر یک شغل و تخصیص آن به یکی از کارکنان درنظر گرفته شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد .

ر – پست موقت :
عبارت از پستهایی است که جنبه مستمر ندارند و به عنوان پست موقت شناخته شده اند استخدام افراد به طور دایم برای تصدی این پست ها ممنوع می باشد .

ز – تجربه :
مهارتهای اکتسابی عملی است که فرد در طول سنوات خود و در ارتباط با شغل مورد تصدی کسب نموده است .

ژ – تسهیلات بهداشتی و رفاهی :
عبارت است از تسهیلاتی که حسب شرایط و به منظور حفظ سلامتی ، ایمنی و رفاهی کارکنان از قبیل بهداشت ، بیمه و درمان ، تهیه و تحویل لباس کار ، وسایل و تجهیزات ایمنی ، باشگاه ، مهدکودک ، غذای گرم و . . . تامین می شود .

س – تشکیلات تفصیلی :
عبارت است از مجموعه پست های ساختاری شرکت اعم از سازمانی و موقت و شرح وظایف مربوطه به هریک از پست ها .

ش – تطبیق :
عبارت است از انطباق وضع استخدامی کارکنان رسمی و عناوین مشابه انتقالی به شرکت با مقررات این آئین نامه

ص – تغییر محل خدمت :
عبارت است از تغییر واحد محل خدمت کارکنان در شرکت .

ض – حکم رسمی :
عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار شرکت ، درحدود قوانین و مقررات مربوطه است .

ط – رتبه :
عبارت است از درجه بندی مراتب شغلی کارکنان طبق جداول طبقه بندی فصل سوم این آئین نامه و دستورالعمل های ذیربط .

ظ – رسته :
عبارت است از مجموع رشته های شغلی مشاغل که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد .

ع – سازمان :
عبارت است از سازمان انرژی اتمی ایران که به موجب قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب 1353 تأسیس شده است .

غ – شرایط احراز شغل :
عبارت است از مجموعه توانائیها ، قابلیتها ، صلاحیت ، اطلاعات و مهارتهایی در کارکنان که داشتن آنها برای انجام وظایف و قبول مسئولیتهای شغل ضروری است .

ف – شرح مسئولیت و وظیفه :
عبارت است از شرح منظم و مدونی که وظایف ، مسئولیتها و اختیارات واحدها و پستهای شرکت را مشخص می سازد .

ق – شغل :
عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مشخصی که از طرف شرکت به عنوان کار واحد شناخته شده باشد .

ک – شرکت :
عبارت است از هریک از «شرکت های مادر تخصصی سازمان انرژی اتمی ایران» که به موجب قانون و با رعایت مصوبات و ضوابط تشکیل شده یا می شود .

گ – هیئت مدیره :
عبارت است از مجموعه اعضاء مندرج در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی سازمان .

ل – کارکنان :
نیروی انسانی شاغل در شرکت شامل کارکنان دائم ، قراردادی و اعضاء هیئت علمی مأمور به شرکت می باشد .

م – کارکنان خارجی :
افرادی هستند با تابعیت غیرایرانی که با رعایت مقررات اشتغال اتباع بیگانه ، به طور موقت ، برای شغل مشخص در شرکت استخدام می شوند .

ن – مأموریت :
عبارت است از محول شدن وظیفه ای موقت به کارمند و یا اعزام وی برای مدت مشخص به خارج از محل خدمت در شرکت یا اعزام کارمند برای طی دوره آموزشی و کارآموزی در داخل و خارج از کشور یا اعزام به سایر دستگاههای دولتی حسب مقررات این آئین نامه

و – نمودار شرکت :
عبارت است از نمودار تشکیلات اصلی هریک از شرکتهای مادر تخصصی تا سطوح مدیریت که جهت تحقق اهداف و وظایف قانونی طراحی و اجرا می شود .

هـ – هیئت مدیره :
هیئت مدیره و مدیرعامل یکی از ارکان شرکت می باشد که براساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی با حکم رئیس مجمع انتخاب می شوند . وظایف ومسئولیتهای محوله به هیئت مدیره در این آئین نامه به طور مجزا در هر شرکت به تصویب هیئت مدیره رسیده و با حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت جهت اجراء ابلاغ خواهد شد .

فصل دوم
ورود به خدمت و انتصابات

ماده 2 ) – ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام یا اشتغــال در شــرکـت هستند در چارچوب تشکیلات تفصیلی مصوب و مجوزهای صادر شده از سوی مراجع ذیربط و براساس شایستگی و رعایت عدالت استخدامی انجام می شود .

تبصره: نیـازهای استخدامی و برنامه جذب نیروی انسانی هریک از شرکتها در ابتداء هرسال توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد خواهد شد .

ماده 3 ) – استخدام در شرکت بر دو نوع است :
الف ) استخدام دائم
ب ) استخدام قراردادی

ماده 4 ) – استخدام در شرکت از طریق امتحان یا مسابقه و مصاحبه انجام می شود .

تبصره 1 – در مـواردی که استخدام برای تخصصهای کمیاب و یا مشاغل مدیریتی صورت می گیرد شرکت می تواند ، از طریق مصاحبه اقدام نماید .

تبصره 2 – شرایط ونحوه برگزاری مسابقه یا امتحان استخدامی ومصاحبه به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصــویب هیئت مدیره می رسد تعیین خواهد شد .

ماده 5 ) – برای ورود به خدمت دائم و قراردادی شرایط ذیل لازم است :
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب – متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
پ – مومن به نظام جمهوری اسلامی و معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ت – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه ، معافیت کفالت دائم
ث – نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر ، عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبــودن بـه استعمال مواد افیونی
ج – داشتن سلامتی جسمانی و روانی وتوانائی انجام کاریکه برای آن استخدام می شود به تشخیــص پزشک معتمد
چ – دارابودن شرایط لازم برای احراز شغل موردنظر طبق مقررات مربوطه
ح – حــداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 45 سال تمام با رعایت قانون اصلاح حداکثر ســــن داوطلبان استخدام مصوب 22/1/1371
خ – داشتــن گواهینامه تحصیلات مورد نیاز شغل مربوطه .

تبصره 1 : احــراز شــرایط مندرج در بنــدهای ( پ ) و ( ث ) در مورد داوطلبان استخدام به عهده هسته گزینــــش شرکت خواهد بود .

تبصره 2 : علاوه بر شرایط فوق ، رعایت ضوابط نظام ایمنی هسته ای کشورکه در راستای اطمینان از ایمنی تأسیسات هستـه ای ابلاغ می شود برای افراد مشمول آن ضوابط الزامی است .

تبصره 3 : در ارتباط با کارشناسان متخصص که دسترسی به خدمات آنها در بازار کار دشوار می باشد ، هیئــت مدیره می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضوابط خاصی را تدوین و جهت اجراء ابلاغ نماید .

ماده 6 ) – نحوه انتخاب ، ارزیابی و تعیین مرتبه علمی اعضاء هیئت علمی مأمور در شرکت و ترفیع و ارتقای آنان در چارچوب مقررات مربوط به اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور بنا به تشخیص و تأیید هیئت ممیزه اعضاء هیئت علمی سازمان یا مؤسسه مأمورکننده خواهد بود .

ماده 7 ) – در مواردی که امکان تأمین نیروی انسانی موردنیاز از بین افراد ایرانی میسر نباشد شرکت می تواند از افراد واجد شرایط غیرایرانی به طور موقت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه استفاده نماید .

تبصره: بکارگیری ، تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

ماده 8 ) – کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی پذیرفته می شوند قبل از استخدام یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد .

تبصره :انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پستهای سازمانی شرکت بلامانع است .

ماده 9 ) – مواردی که استخدام قطعی منوط به طی دوره آموزشی یا کارآموزی و موفقیت در آزمون مربوطه می باشد ، هنگام صدور حکم به عنوان کارمند دائم و یا صدور قرارداد به عنوان کارمند قراردادی طول مدت آموزش و خدمت آزمایشی به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می باشد .

ماده 10 ) – مدت خدمت آزمایشی کارکنانی که برای استخدام دائم پذیرفته می شوند ، حداقل یک سال و حداکثر دو سال و این مدت برای کارکنان قراردادی از سه ماه تا یک سال خواهد بود . در صورتیکه نحوه خدمت و رفتار آنان رضایت بخش ارزیابی شود ، حکم استخدام دائم و یا قرارداد آنان صادر خواهد شد .

تبصره 1 – صـدور احکام قطعی کارکنان موضوع این ماده پس از اعلام نظر هسته گزینش ، بــراساس پیشنهاد مدیر مربوطه و پس از تائید مدیرعامل؛ صورت می گیرد .

تبصره 2 – کــارمنـد در مـدت خدمت آزمایشی از حقوق و مزایای مندرج در این آئین نامه برخوردار گردیده و طبق مقررات کسور متعلقه از حقوق و مزایای وی به صندوقهای ذیربط واریز می شود .

تبصره 3 – در صورت برکناری از خدمـــت در طول دوره استخدام آزمایشی حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده به اضافه کسور بازنشستگی و پس انداز سهم کارمند قابل پرداخت است .

تبصره 4 – استفاده از حالات استخدامی زیر در طول مدت خدمت آزمایشی امکان پذیر نمی باشد :
الف – انتقال به سایر دستگاهها
ب – استفاده از مرخصی بدون حقوق
ج – اعزام به مأموریت ( به جز مأموریتهای آموزشی کوتاه مدت مرتبط با دوره خدمت آزمایشی )

ماده 11 ) – داوطلبان استخدام در شرکت ، درصورت تساوی، در شرایط استخدامی و نتیجه آزمون در موارد زیر اولویت خواهند داشت :
الف – داوطلبانی که سابقه خدمت در سازمان و یا مشاغل تخصصی موردنیاز داشته باشند .
ب – ایثارگران براساس قوانین و مقررات مربوطه
پ – دانــش آموختگان مقــاطع تحصیلــی کارشنـاسـی ارشـد و دکتری که پایان نامه خود را در راستای اهداف و وظایف شرکت گذرانده باشند .
ت – مشمــولان طـرح نظام وظیفه که دوران خدمت خود را در شرکت به طور فعال و مورد رضایت شرکت انجام داده باشند .

ماده 12 ) – استخدام افرادی که به موجب آراء صادره از مراجع قضایی و یا هیأت های پاکسازی ، هیأت های بازسازی نیروی انسانی ، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا سایر هیأت ها و مراجع قانونی ، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب اسلامی محکوم به بازخرید ، بازنشسته ، و یا انفصال دائم از خدمات دولتی گردیده اند ممنوع است .

ماده 13 ) – استخدام افراد مستعفی و یا بازخرید شده که در شمول ماده 12 قرار ندارند با احراز شرایط زیر بلامانع است :
الف – شرکت به خدمات آنان نیاز داشته باشد .
ب – پست بلاتصدی متناسب با تحصیل آنان وجود داشته باشد .
پ – سن آنان پس از کسر سنوات خدمت قبلی به حداکثر شرایط سنی موضوع ماده ( 5 ) نرسیده باشد .
ت – در مـدت ترک خدمت مرتکب جرایم کیفری که ارتکاب آنهــا منع استخدامی دارد نشده باشد .

ماده 14 ) – اشتغال کارکنان قراردادی به صورت مأمور در وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ممنوع است .

ماده 15 ) – کارکنان قراردادی از لحاظ مقررات انضباطی تابع ضوابط مربوط به کارکنان دائم می باشند مگر آنکه در مقررات مربوطه یا متن قرارداد حکم دیگری مقرر شده باشد .

فصل سوم
حقوق و مزایا

ماده 16 ) – حقوق ثابت کارکنان شرکت عبارت از وجهی است که در ازای خدمات انجام شده از ناحیه آنان طبق ارزیابی تواناییها ، لیاقتها و خصوصیات فردی موردنیاز با توجه به اهمیت مسئولیتها و براساس مجموع امتیازات شغل و شاغل ضربدر ضریب ریالی تعیین و به صورت ماهانه پرداخت می شود .

ماده 17 ) – مزایای ( فوق العاده های ) مستمر : عبارت از مبالغی است که همه ماهه با توجه به شغل موردتصدی کارکنان به طور مستمر پرداخت می شود و شامل فوق العاده مدیریت ، فوق العاده خاص ، فوق العاده جذب ، فوق العاده کار با اشعه ، فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری ، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی ، بدی آب و هوا و محل خدمت ، کمک هزینه عائله مندی و اولاد می باشد .

تبصره: برخــی از مشاغــل بنا به ضــرورت و مقتضیــات کاری طبق قوانین و مقررات و تصویبنامه های هیئت وزیران از فوق العاده های ذیربط خود برخوردار می باشند . مانند مشاغل گزینش ، جمعدار اموال ، عضویت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و سایر موارد مشابه . فوق العاده اینگونه مشاغل پس از تطبیق با آئین نامه و با تصویب هیئت مدیره برای کارکنان شرکت نیز تعیین و برقرار خواهد شد .

ماده 18 ) – مزایای ( فوق العاده های ) غیرمستمر : شامل بخشی از فوق العاده ها می باشد که علاوه بر حقوق ثابت و مزایای مستمر کارکنان تحت عناوین فوق العاده اضافه کار ، فوق العاده اشتغال خارج از کشور ، فوق العاده کشیک ، کمک هزینه سفر و نقل و مکان ، فوق العاده مأموریت روزانه داخل و یا خارج از کشور ، کمک هزینه مسکن و . . . پرداخت می شود .

ماده 19 ) – حقوق و مزایا : عبارت است از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر .

ماده 20 ) – نحوه ارزیابی عوامل مؤثر در احراز شغل مبتنی بر روش امتیازی می باشد ، که برای تعیین و مشخص نمودن امتیاز هرعامل و زیرمجموعه آن از جداول امتیازات مربوطه استفاده خواهد شد .

ماده 21 ) – کلیه مشاغل شرکت در چهار گروه به شرح زیر دسته بندی می شوند :
الف – مشاغل گروه یک : مشاغل خدماتی
ب – مشاغل گروه دو : مشاغل پشتیبانی
ج – مشاغل گروه سه : مشاغل فنی
د – مشاغل گروه چهار : مشاغل تخصصی و هسته ای
هریک از گروههای شغلی دو و سه و چهار به لحاظ تعیین امتیاز سنوات خدمت و تجربه مفید به دو سطح شغلی غیرکارشناسی ( با مقاطع تحصیلی تا سطح متوسطه و کاردانی ) و سه سطح کارشناسی ، ( کارشناسی سطح 1 ، کارشناسی سطح 2 و کارشناسی سطح 3 ) تعیین می شوند . دستورالعمل شرایط احراز سطوح شغلی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 22 ) – برای ارزیابی شاغل ، عوامل مشخص مربوط در سه بخش عمده تحصیلات ، سنوات خدمت و لیاقتهای فردی موردسنجش و بررسی واقع می شود .

تبصره 1 – تحصیلات شامل؛ تحصیلات رسمی ، مدارک تحصیلی اضافی ، دوره های آموزشی و زبان خارجه است .

تبصره 2 – سنوات خدمت شامل سنوات با پرداخت بیمه ، تجربه مفید ، سابقه مدیریت و خدمت نظام وظیفه اســـت .امتیــاز خدمت نظام وظیفه با توجه به مقطع تحصیلی کارمند در زمان انجام نظام وظیفه تعیین می شود .

تبصره 3 – لیاقتهــای فردی شامل؛ تألیفات وآثـار علمی ، ارائه و یا اجــرا و یا همکـــاری در طــــرحهای ارزنده ،عضویت در گروههای کاری ( کمیته ها ) تخصصی و شوراهای علمی ، تشویق ، تدریس ، نتایج عملکرد مثبت و مؤثر در رشته شغلی و ایفای مسئولیتهای محوله می باشد .

ماده 23 ) – تحصیلات رسمی : تحصیلات رسمی عبارت است از اکتساب معلوماتی که فرد به استناد آن از مؤسسات آموزشی داخل و یا خارج از کشور گواهینامه رسمی ( مورد تائید مراجع ذی صلاح کشور ) دریافت می دارد . جدول شماره ( 1 ) امتیاز تخصیص داده شده به مقاطع تحصیلی را در درجات نیاز تحصیلی مختلف و با کیفیت مربوط با حداقل 476 و حداکثر 1942 امتیاز تعیین می نماید .


دامنه تحصیلات
درجه
نیازتحصیلی

کیفیت

تا دیپلم

کاردان

کارشناس

کارشناسی ارشد

دکترا

الف

خوب

476

650

840

952

1126

ممتاز

544

759

983

1102

1126

ب

خوب

867

983

1251

1452

ممتاز

976

1269

1401

1615

ج

خوب

1085

1411

1551

1779

ممتاز

1194

1554

1700

1942

جدول شماره 1 – امتیازات تحصیلات رسمی

تبصره 1 – به افرادی که دو مدرک تحصیلی هم سطح کارشناسی به بالا راکسب کرده اند امتیاز مطلوب ترین مدرک آنها نسبت به وظایف محوله به وی از جدول شماره ( 1 ) انتخاب و در مورد مدرک دوم در صورتی که تحصیلات مربوط بتواند اثرمستقیمی در پیشبرد وظایف او در شرکت داشته باشد حداکثر به ترتیب 500 ، . 560 ، 660 امتیاز برای مدارک اضافی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در نظر گرفته می شود .

تبصره 2 – دوره های طی شده توسط کارکنان شاغل که به عنوان مدارک تحصیلی با ارزش استخدامی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همتراز و تعیین سطح شده است از امتیاز سطح تعیین شده برخوردار می شوند .

تبصره 3 – دستورالعمل اجرایی نحوه گروه بندی رشته های تحصیلی و تعیین درجه کیفیت و نیاز تحصیلی آنهاموضوع جدول شماره ( 1 ) و نحوه ارزیابی موضوعات تبصره ( 1 ) و ( 2 ) این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 24 ) – امتیاز دوره های آموزشی از لحاظ عنوان و مدت از جدول شماره ( 2 ) و مفاد تبصره های ذیل آن تعیین و با حداقل تا 40 و حداکثر تا 400 امتیاز تعیین و محاسبه می شود .


مدت
محتوی

45ساعت و بیشتر

90 ساعت و بیشتر

180 ساعت و بیشتر

360ساعت و بیشتر

خدماتی

40

80

140

280

آموزش عمومی

60

100

160

300

مدیریت

80

120

180

350

تخصصی ، فنی و شغلی

100

140

200

400

جدول شماره 2 – امتیازات دوره های آموزشی

تبصره 1 – امتیاز مربوط به اینگونه دوره ها با توجه به تعدادآنها مجموعاً تا1000 امتیاز قابل محاسبه است .

تبصره 2 – تعلــق امتیاز دوره آموزشی منـوط به آن است که طی این قبیل دوره ها بـــا تشخیص و توصیه شرکت بوده وادراک یا مهارت شغلی کارمندان را افزایش می دهد .

ماده 25 ) – زبان خارجی : امتیاز این عامل با توجه به درجه تسلط فرد بر زبانهای خارجی موردنظر و درجه نیاز شرکت به ضرورت دانستن زبان خارجی در انجام وظایف محول شده با استفاده از جدول شماره ( 3 ) تعیین و حداقل 75 و حداکثر 300 امتیاز برای هرزبان موردنیاز منظور می گردد .


درجه نیاز
درجه تسلط

متعارف

مبرم

متوسط

75

140

خوب

1402

200

کامل

200

300

جدول شماره 3 – امتیازان زبان خارجی

تبصره:ضــوابط تشخیص نیاز و تعریف مشخصات درجات سه گانه تسلط و نیز حداکثر امتیاز قابل محاسبه برای دو زبان معتبر مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 26 ) – امتیاز سنوات خدمت با توجه به عنوان شغل یا پست سازمانی مربوط و تعلق آن به یکی از گروه های شغلی موضوع ماده ( 21 ) مطابق جدول شماره ( 4 ) انتخاب و منظور می شود .


مجموعه مشاغل

گروه یک

گروه دو

گروه سه

گروه چهار

خدمات عمومی

خدمات فنی

غیر کارشناسی

کارشناسی

غیر کارشناسی

کارشناسی

غیر کارشناسی

کارشناسی

امتیاز هر سال

36

48

50

65

50

75

60

90

جدول شماره 4 – امتیازات سنوات خدمت

تبصره 1 – دوران خدمت نظام وظیفه جزو سنوات خدمت محسوب شده و به هرسال آن حسب مقطع تحصیلــی مربوط به دوران خدمت وظیفه برای مدارک کارشناسی و غیرکارشناسی به ترتیب 21 و 12 امتیاز تعلق می گیرد .

ماده 27 ) – تجربه مفید به آن قسمت از مهارتهای اکتسابی عملی ، که براساس نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان مستقیماً در افزایش کارآیی فردی موثر است اطلاق می شود برای محاسبه امتیازات مفید با توجه به گروه های شغلی و سطح تجربه در هرسال از جدول شماره ( 5 ) استفاده می شود .


سطح تجربه
گروههای
شغلی

غیر کارشناسی

کارشناسی

کمک کارشناسی

کاردانی

درجات شغلی

کارشناس سطح 1

کارشناس سطح 2

کارشناس سطح 3

مشاغل گروه چهار

70

90

140

160

230

مشاغل گروه سه

60

75

120

128

198

مشاغل گروه دو

54

60

102

120

171

جدول شماره 5 – امتیازات تجربه مفید

تبصره 1– در مـورد مشاغل گروه یک امتیاز تجربه مفید برای هرسال به ترتیـب برای مشاغل خدمات عمومی33 و برای مشاغل خدمات فنی45خواهد بود .

تبصره 2 – بابت هـر سال خدمت درسطوح مدیریت ، به مدیرعامل ، اعضاء هیئت مدیره ، معاونان ، مدیران و همتــراز آنها ، به ترتیب 45 ، 36 ، 30 ، 24 امتیاز و به بقیه عناوین سرپرستی و مسئولیت 15 امتیاز اضافه بر امتیازات تجربه مفید تعلق می گیرد . عناوین همتراز با مشاغل فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط هیئت مدیره تعیین می شود .

تبصره 3 – نحوه تشخیص و تعیین امتیاز تجربه مفید طبق دستورالعملی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهدرسید .

ماده 28 ) – لیاقتهای فردی : عوامل قابل احصا به عنوان زمینه های وجود لیاقت فردی در کارکنان و میزان حداکثر امتیاز آنها در جدول شماره ( 6 ) تعیین شده است .


عوامل

حداکثر امتیاز

ارائه تالیفات و آثار علمی در پیشبرد اهداف شرکت

600

ارائه طرحهای ارزنده

600

عضویت در کمیته های تخصصی یا شوراهای علمی

240

تشویق

260

تدریس

300

جمع امتیاز

2000

جدول شماره 6 – حداکثر امتیازات لیاقتهای فردی

تبصره: دستــورالعمل مربوط بــه شـرح و تعریف هریک از عوامل مذکور در جدول موضوع ماده فوق و همچنین چگونگی و جزئیات تعیین و تعلق امتیاز به عوامل یاد شده تا حداکثر امتیاز مندرج در جدول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 29 ) – امتیاز شغل : امتیاز شغل براساس ارزیابی عوامل موثر یا تعیین کننده وظایف و مسئولیتهای مجموعه های مختلف شغل و رتبطه مربوط به ترتیب در جداول شماره ( 7 ) تا ( 10 ) تعیین و برقرار می شوند .


زیر مجموعه
رتبه

خدمات عمومی

خدمات فنی

یک

975

1350

دو

1035

1440

سه

1155

1605

چهار

1335

1845

پنج

1560

2160

جدول شماره 7 – امتیازات مشاغل گروه یک


سطح شغل
رتبه

کمک کارشناس

کاردان

کارشناس سطح 1

کارشناس سطح 2

کارشناس سطح 3

یک

1590

2235

3510

4387

5616

دو

1680

2370

3720

4650

5952

سه

1875

2640

4140

5175

6624

چهار

2160

3030

4770

5962

7632

پنج

2550

3570

5610

7012

8976

جدول شماره 8 – امتیازات مشاغل گروه دو


سطح شغل
رتبه

کمک کارشناس تکنسین

کاردان

کارشناس سطح 1

کارشناس سطح 2

کارشناس سطح 3

یک

1785

2490

3915

4893

6264

دو

1890

2640

4155

5193

6648

سه

2100

2940

4620

5775

7392

چهار

2415

3390

5325

6656

8516

پنج

2850

3990

6270

7837

10032

جدول شماره 9 – امتیازات مشاغل گروه سه


سطح شغل
رتبه

کمک کارشناس تکنسین

کاردان

کارشناس سطح 1

کارشناس سطح 2

کارشناس سطح 3

یک

1875

2825

4125

5156

6600

دو

1980

2975

4380

5475

7008

سه

2205

3290

4875

6093

7800

چهار

2550

3755

5610

7012

8976

پنج

3000

4400

6600

8250

10560

جدول شماره 10 – امتیازات مجموعه گروه چهار

تبصره:تعییــن ضوابط وارزش گذاری ( نحوه تعیین رتبه ) هرکــدام ازعوامل مربـوط به امتیازات موضوع این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهدرسید .

ماده 30 ) – فوق العاده مدیریت و سرپرستی : فوق العاده مدیریت و سرپرستی براساس امتیازات جدول شماره . ( 11 ) تعیین و برقرار می گردد .


عوامل ارزیابی
سطح
مدیریتی مشاغل

راهبری منابع انسانی

امکانات و تجهیزات

دامنه گستردگی و پاسخگوئی

سطح 1

سطح 2

سطح1

سطح 2

مدیر عامل


2300

1100

1800

معاونین شرکت

1740

2160

960

825

1680

مدیر کل /رئیس مرکز/مدیر(دارای سطوح سرپرستی)

1220

1755

780

690

1365

معاون مدیر کل/معاون مرکز/مدیر(بدون سطوح سرپرستی)

1020

1350

600

525

1050

رئیس اداره/رئیس بخش

810

1080

540

420

840

معاون رئیس اداره/رئیس گروه

615

810

420

315

630

جدول شماره 11 – امتیازات فوق العاده مدیریت و سرپرستی

تبصره – همتـرازی سایر پستهای مدیریت و سرپرستی کـه اهمیت وظایف آنها با عوامل ارزیابی مندرج در جدول شماره ( 11 ) قابل سنجش نیست برحسب سطح و جایگاه شغلی آنها در تشکیلات مصوب و همچنین دستورالعمل موضوع این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 31 ) – ضریب ریالی هر امتیاز برای محاسبه حقوق و مزایای کارکنان معادل ضریب ریالی کارکنان دولت همه ساله قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره 1 – در صورت تغییـر نظــام پــرداخت کارکنــان دولــت و تغییرات اساسی در ضریب ریالی ، ضریب ریالی حقوقی کارکنان شرکت با هماهنگی با ضریب ریالی دولت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد .

ماده 32 ) – شرکت می تواند علاوه بر حقوق ثابت موضوع ماده ( 16 ) ، فوق العاده هایی به شرح زیر نیز به کارمندان خود پرداخت نماید .

الف – فوق العـاده خاص : این فوق العاده به کسانی که دارای تجارب استثنایی و حساسیت بــالای شغلی می باشند پرداخت می شود و به هرکدام از عوامل تجربه استثنایی و حساسیت شغلی حداکثر 2000 امتیاز ( مجموعاً تا 4000 امتیاز ) تعلق می گیرد ، این فوق العاده حداکثر 10% تعداد کارکنان را شامل می شود . نحوه پرداخت این فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب مدیرعامل خواهد رسید .

ب – فوق العــاده کــار با اشعه : نحوه تعیین و پرداخت فوق العاده کار با اشعه در شرکت در چهــارچوب قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوطه ، طبق دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

پ – فوق العاده اشتغال خارج از کشور : پرداخت این فوق العاده به کارمندانی که در دفاتر و نمایندگی های شرکت در خارج از کشور خدمت می نمایند طبق مقررات مربوط به فوق العاده شغل خارج از کشور کارکنان دولت و براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ت – فوق العاده مأموریت داخل کشور : پرداخت این فوق العاده در مورد کارکنانی که به منظور ایفای وظیفه موقت ، به ماموریت داخل کشور اعزام می شوند براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ث – فوق العاده ماموریت خارج از کشور ، این فوق العاده به کارمندانی که به ماموریت موقت به خارج از کشور اعزام می شوند براساس مصوبات هیات وزیران و اصلاحات و تغییرات بعدی آن قابل پرداخت می باشد .

ج – فوق العاده اشتغال خارج از مرکز : این فوق العاده به کارمندانی که در نقاط بد آب و هوا ، دور از مرکز و یا در مناطق محروم و فاقد تسهیلات زندگی ، انجام وظیفه می کنند طبق آیین نامه های مربوط و مصوبات دولت پرداخت خواهد شد . دستورالعمل مربوط به تطبیق مصوبات با این آئین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

چ – فوق العاده سختی شرایط محیط کار : این فوق العاده به کارمندانی که در شرایط غیرمتعارف محیط کار مجبور به انجام وظیفه می باشند قابل پرداخت است . دستورالعمل مربوطه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ح – فوق العاده نوبت کاری : این فوق العاده به کارمندانی که در نوبتهای غیرمتعارف در ساعات غیرموظف روزانه انجام وظیفه می نمایند قابل پرداخت می باشد . دستورالعمل مربوطه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

خ – فوق العاده اضافه کاری و کشیک : در قبال ساعات کار اضافی فوق العاده اضافه کار و کشیک قابل پرداخت است . هرساعت اضافه کاری بر160/1 مبنای حقـوق ثـابـت و مزایای مستمر ماهانه قابل پرداخت می باشد . میزان و نحوه پرداخت اضافه کاری براساس دستورالعملی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

د – فوق العاده جذب : بمنظور جذب و نگهداری نیروی انسانی در شرکت «فوق العاده جذب» تا 150% حقوق ثابت ، فوق العاده سختی شرایط محیط کار ، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده بدی آب و هوا قابل پرداخت خواهد بود . دستورالعمل طبقه بندی و همترازی و تعیین درصد فوق العاده جذب مشاغل مختلف شرکت و نحوه اجرای آن با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع خواهد رسید .

ماده 33 ) – کلیه امتیازات اعطاء شده به ایثارگران در قوانین و مقررات کشور به ایثارگران شرکت نیز تسری خواهد یافت . دستورالعمل تطبیق مصوبات با این آئین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 34 ) – شرکت می تواند به کارکنان خود در قبال انجام کار غیر از وظایف رسمی محوله حسب مورد حق حضور در جلسه ، حق التدریس ، حق تألیف ، ترجمه و حق التحقیق طبق ضوابطی که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره می رسد پرداخت نماید .

ماده 35 ) – شرکت می تواند کمک هزینه مسکن به کارکنانی که در نقاط بد آب و هوا یا مناطق محروم و فاقد تسهیلات خدمت می کنند و از خانه های سازمانی شرکت استفاده نمی نمایند با توجه به سطوح شغلی و شرایط محل خدمت پرداخت نماید . ضوابط مربوط ومیزان آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 36 ) – در صورت اعزام هریک از کارکنان به مأموریت یا انتقال به خارج از کشور کلیه هزینه های مربوط به تهیه و تمدید گذرنامه ، عوارض خروج ، بلیط رفت و برگشت و هرگونه عوارض دیگر مربوط به خروج از کشور و ورود به کشور برعهده شرکت می باشد .

تبصره – درصورتیکه انتقال یا مدت ماموریت کارمند اعزامی به خارج از کشور بیش از چهارماه باشد کارمند می تواند خانواده ( همسر و دو فرزند ) خود را در خارج از کشور به همراه داشته باشد در اینصورت کلیه هزینه های مربوط به تهیه و یا تمدید گذرنامه ، عوارض خروج ، بلیط رفت و برگشت یکبار در سال و هرگونه عوارض مربوط به خروج از کشور و ورود به کشور برعهده شرکت خواهد بود .

ماده 37 ) – به کارمندانی که جهت گذراندن دوره های آموزشی اعم از داخل یا خارج از کشور اعزام می شوند برحسب مورد ، هزینه های آموزشی مربوطه از قبیل شهریه ، کتاب ، لوازم آموزشی ، هزینه معاینات پزشکی ، امتحانات ، بیمه و درمان و سایر هزینه های ضروری پرداخت می شود . ضوابط مربوط به میزان و نحوه پرداخت هزینه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 38 ) – شرکت مکلف است در مورد مشاغل خاص لباس کار و وسایل ایمنی لازم را تأمین نماید . دستورالعمل موضوع این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 39 ) – شرکت می تواند هریک از کارکنان را که خدمت برجسته ای انجام دهد یا لیاقت فوق العاده ای که منجر به صرفه جویی و ارتقاء بهره وری شرکت شود ارائه نماید ، در هرسال حداکثر معادل یک ماه حقوق ثابت و مزایای به او پرداخت کند و با تصویب مجمع عمومی تا دو برابر مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمر یک ماه ، به چنین کارکنانی قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره: تعـریف و تشخیــص و تعیین خدمات برجسته و نحوه قدردانی مشمولین این ماده ، طبق ضوابطی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 40 ) – شرکت می تواند به نخبگان و کارکنانی که دوره های آموزشی و تحصیلی خود را با درجه ممتاز طی کنند جوایز نقدی یا وسایل و تجهیزات شغلی اعطا نماید . قوانین و مقررات مربوط به نخبگان برای کارکنان شرکت نیز قابل تسری می باشد .

تبصره: ضوابط و شرایط اعطای جوایز موضوع این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 41 ) – شرکت می تواند در صورت وجود اعتبار به هریک از مستخدمین شاغل شرکت حداکثر معادل یک ماه حقوق ثابت و مزایای مستمر در پایان هرسال به عنوان عیدی به تناسب مدتی که در آن سال خدمت کرده اند پرداخت کند .

ماده 42 ) – شرکت مکلف است ماهانه به کارکنان متأهل خود حسب موردکمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق با قانون نظام هماهنگ و یا قانون تامین اجتماعی پرداخت نماید .

ماده 43 ) – شرکت مکلف است حداقل یکبار درسال عملکرد کارکنان را از نظر بازدهی ، تخصص ، لیاقت و شایستگی ، تعهد و احساس مسئولیت و کاردانی مورد ارزیابی قرار داده و از نتایج ارزشیابی علاوه بر افزایشهای سنواتی ، در جهت تشخیص و اجرای نیازهای آموزشی ضمن خدمت یا بورسهای داخل و خارج از کشور و فراهم نمودن زمینه ارتقای سطح کارشناسی و ترفیع رتبه کارکنان استفاده نماید .

تبصره: دستورالعمل نحوه ارزشیابی وارتقاء سطح کارشناسی کارکنان شامل عوامل و معیارها و شاخصهای بهره وری و همچنین نحوه ارتقای آنان در رتبه های یک تا پنج مجموعه های شغلی تعریف شده در این آئین نامه و تخصیص مشاغل به کمک کارشناسی ، کاردانی ، و سطوح مختلف کارشناسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

فصل چهارم
آموزش

ماده 44 ) – شرکت می تواند در چارچوب نظام نامه آموزشی خود جهت بالابردن سطح تخصصی و مهارتهای فنی ، حرفه ای ، مدیریتی و معلومات عمومی کارکنان و افزایش کارآیی و همچنین آماده نمودن نیروهای شایسته ولایق برای تصدی مشاغل بالاتر و آشنایی با فن آوریهای جدید برنامه های آموزشی یا کارآموزی لازم را برای آنان تنظیم و به مورد اجرا بگذارد یا آنان را جهت آموزش و کارآموزی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای شرکت به مؤسسات آموزشی داخل و یا خارج از کشور اعزام نماید .

ماده 45 ) – گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی در داخل کشور ، مشروط به دارا بودن شرایط زیر می باشد :
1 – آموزش در یکی از مؤسسات آموزشی معتبر کشور یا مراکز آموزشی شرکت که براساس مجوزهای صادر شده از مراجع ذیربط تأسیس گردیده یا می شود صورت گیرد
2 – دوره مربوط ، با وضعیت شغلی فعلی یا آتی فرد مرتبط باشد .
3 – هرگونه هزینه دوره ، مستقیماً در وجه مؤسسه آموزش دهنده پرداخت گردد .
4 – کارمند اعزامی باید رسماً متعهد گردد که پس از اتمام دوره مطابق مقررات قید شده در نظامنامه آموزشی در شرکت خدمت نماید و در صورت عدم موفقیت در دوره ، کلیه هزینه های مربوط را که شرکت براساس مقررات اعلام می نماید پرداخت نماید .

تبصره – دوره آموزشــی بلنـدمدت که به اخذ مدرک تحصیلی منجر می گردد ، با مجـــوز وزارت علــوم ، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد . همچنین دوره های آموزشی بلندمدت که دارای ارزش استخدامی است با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار خواهد شد .

ماده 46 ) – گذراندن دوره های آموزشی یا کارآموزی در خارج از کشور؛ مشروط به دارا بودن شرایط زیر می باشد :
1 – بنا به تشخیص شرکت ، آموزش یا کارآموزی فوق در داخل کشور میسر نباشد .
2 – دوره مربوط با وضعیت شغلی فعلی یا آتی های فرد مرتبط باشد .
3 – کارمند اعزامی بایستی با ارائه ضمانت های لازم تعهد نماید که پس از پایان دوره ، مطابق مقررات قید شده در نظامنامه های آموزشی در شرکت خدمت نماید .

تبصره: در صورت عدم مراجعت کارمند پس از پایان دوره آموزشی یا کارآموزی و یا استنکاف او از اجرای تعهدات ، کلیه هزینه های مربوط براساس مقررات شرکت و همچنین خسارتهای وارد شده به تشخیص شرکت از کارمند یا ضامنان وی وصول خواهد شد .

ماده 47 ) – شرکت می تواند در چهارچوب مجوزهای استخدامی با اخذ تعهد رسمی لازم و با تضمین معتبر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که در رشته های موردنیاز شرکت در داخل و خارج از کشور تحصیل می نمایند را راتبه گیر نماید و برابر ضوابط و مقررات از جمله قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان دولت به آنها هزینه تحصیلی پرداخت کند .

ماده 48 ) – شرکت می تواند به دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در زمینه های مورد نیاز شرکت تحقیق می کنند یا رساله پایان تحصیلات خود را در زمینه های موردنظر شرکت تهیه و به شرکت ارائه می نمایند ، کمک هزینه پرداخت کند . این کمک هزینه بدون اخذ تعهد خدمت از دانشجو و بدون الزام شرکت به استخدام وی می باشد . دستورالعمل موضوع این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 49 ) – شرکت می تواند به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای علمی و پژوهشی و آشنایی اعضای هیات علمی با دست آوردهای علمی و فن آوریهای جدید ، فرصت های مطالعاتی در اختیار اعضای هیات علمی مامور در شرکت قرار دهد . چگونگی و نحوه استفاده از فرصتهای مطالعاتی برای اعضای هیات علمی در چهارچوب مقررات مربوط در مؤسسات آموزش عالی کشور با درخواست عضو هیات علمی و تائید احراز شرایط توسط هیئت ممیزه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 50 ) – شرکت مکلف است طبق مفاد ماده ( 22 ) قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرایی آن و همچنین دستورالعملهای اجرایی که در آینده مطابق شرایط روز تدوین می گردد از طریق تهیه و تدوین ضوابط ، مقررات ، استانداردها و بکارگیری امکانات تخصصی و آموزشی و پژوهشی مربوط دوره های آموزشی و بازآموزی لازم را برای کلیه پرتوکاران و نیز سایر کارکنان که در محیط های مربوطه اشتغال می یابند فراهم و به طور مستمر برقرار نماید .

ماده 51 ) – نظام نامه آموزشی شرکت شامل چگونگی تشکیل و اختیارات کمیته سیاست گزاری و راهبردی آموزش ، دستورالعملهای اجرایی مربوط به ضوابط انتخاب ، کیفیت و نحوه آموزش و کارآموزی در داخل و خارج از کشور ، نحوه و میزان پرداخت کمک هزینه و هزینه تحصیلی ، نحوه استفاده از راتبه های اعطایی از طرف مؤسسات داخلی و خارجی ، تعداد راتبه گیرها ، رشته های موردنظر و سایر مقررات مربوط به تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و کارآموزی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

فصل پنجم
وضع استخدامی کارمندان

ماده 52 ) – وضعیت استخدامی کارکنان شرکت در یکی از حالات زیر خواهد بود و نمی توان کارمند را در حالت استخدامی دیگر قرار داد :

الف : حــالـت اشتغال : وضع کارمندی است که مشغول انجام وظایف مربوط به پست موردتصدی یا انجام خدمت مشخصی می باشد .

ب : حالت استخدام آزمایشی : وضع کارمندی است که داوطلب استخدام در شرکت بوده و قبل از صدور حکم استخدام قطعی مشغول طی دوره آزمایشی می باشد .

پ : حالت کارآموزی یا دوره آموزشی : وضع کارمندی است که مشغول طی دوره آموزشی یا کارآموزی برای احراز آمادگی جهت انجام خدمت است .

ت : حالت ماموریت : وضع کارمندی است که مأمور انجام وظیفه ای غیر از وظیفه اصلی پست مورد تصدی خود گردیده است یا از طرف شرکت جهت دوره آموزشی کارآموزی یا خدمت ، به واحد یا مؤسسه دیگری اعزام شده است .

ث : حالت مرخصی : وضع کارمندی است که از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده می نماید .

ج : حالت معذوریت : وضع کارمندی است که از مرخصی استعلاجی طبق ضوابط و مفاد این آئین نامه استفاده می نماید .

چ : حالت بازنشستگی : وضع کارمندی است که طبق مقررات و ضوابط این آئین نامه و یا سایر مقررات قانونی مربوط بازنشسته گردیده و از حقوق بازنشستگی استفاده می نماید .

ح : حالت از کارافتادگی : وضع کارمندی است که بنا به تشخیص پزشکان معتمد شرکت یا کمیسیون پزشکی ذیربط توانایی کارکردن را از دست داده و طبق مقررات از کارافتاده گردیده است و از حقوق وظیفه از کارافتادگی استفاده می نماید .

خ : حالت استعفاء : وضع کارمندی است که به درخواست خود و با موافقت مسئولین ذیربط از خدمت در شرکت منفک می شود .

د : حالت اخراج : وضع کارمندی است که طبق قانون مربوط یا مقررات این آئین نامه به خدمت وی در شرکت خاتمه داده شده است .

ذ : حالت بازخریدی : وضع کارمند است که بنا به درخواست شخصی یا برطبق مقررات این آئین نامه از خدمت در شرکت خارج و سوابق خدمت او بازخرید می شود .

ر : حالت آمادگی به خدمت : وضع کارمند دائمی است که به یکی از علل زیر تصدی پستی را برعهده نداشته و در انتظار ارجاع پست ساختار شرکت بسر می برد :
– حذف پست در ساختار شرکت
– نبودن پست مناسب برای کارمند در ساختار شرکت و عدم پذیرش پست جدید از طرف او
– برکناری از پست موردتصدی به علت عدم توانایی انجام وظایف پست محول شده .

ز : حالت انفصال دایم : وضع کارمندی است که به موجب آراء یا احکام مراجع قانونی ذی صلاح برای همیشه از خدمت در شرکت محروم می شود .

ژ – حالت انفصال موقت : وضع کارمندی است که به موجب آراء و احکام مراجع قانونی ذی صلاح برای مدت معین از اشتغال در شرکت محروم می گردد .

س : حالت تعلیق : وضع کارمندی است که طبق حکم مقامات قضایی تا مدتی امکان حضور و ادامه خدمت در شرکت از او سلب می شود .

ش : حالت غیبت موجه : وضع کارمندی است که با مجوز یا اطلاع مستقیم بنابه عللی خارج از قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او برای شرکت مربوط محرز شود .

ص : حالت غیبت غیرموجه : وضع کارمندی است که به صورت غیرمجاز و با عذر غیرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود .

ض : حالت قطع موقت خدمت : وضع کارمندی است که به دلایل مختلف قانونی به غیر از موارد تصریح شده در این ماده برای مدتی مشخص در شرکت به کار اشتغال نداشته باشد .

ماده 53 ) – چنانچه به علت حذف یا عدم وجود پست در ساختار شرکت و یا کاهش فعالیت و نهایتاً انحلال واحد مربوط به اشتغال کارمند دائم نیاز نبوده و یا اینکه کارمند دارای کارآیی لازم جهت انجام وظایف پست محوله نباشد وضعیت خدمتی مشارالیه به پیشنهاد بالاترین مسئول واحد ذیربط و تصویب مدیرعامل به حالت آماده به خدمت درخواهد آمد .

تبصره 1– شــرکـت نمی تواند جز در موارد مصرح در این ماده یا با حکم مراجع قانونی کارمند دائم را از پست وی برکنار کند مگر اینکه بلافاصله او را به پست دیگری در شرکت منصوب نماید .

تبصره 2 – در صـورت درخواست کتبی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می توان کارکنان قراردادی را حداکثر تا سه ماه آماده بخدمت نمود .

ماده 54 ) – شرکت موظف است تا زمانی که کارمند دائم آماده به خدمت در اختیار دارد برای تصدی پستهایی که جدیداً ایجاد می شود یا بدون متصدی هستند از کارکنان مزبور استفاده نماید و فقط در صورتی مجاز به استخدام جدید می باشد که کارمند دائم آماده به خدمت واجد شرایط و با صلاحیت وجود نداشته باشد .

تبصره :استفاده ازکارکنان آماده به خدمت در پستهایی که ایجادمی شود یا بدون متصدی است مشروط به آن است که پست مزبور ازلحاظ شرح وظایف ومسئولیتها و شرایط احراز با سوابق تجربی وتحصیلات آنان متناسب باشد .

ماده 55 ) – کارمند دائم که به موجب آراء و احکام مراجع قانونی و یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال موقت از خدمت محکوم شده است بعد از اتمام ایام انفصال ، به خدمت گمارده می شود .
چنانچه پست مناسبی برای انتصاب وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمی آید مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه خدمت وی محسوب نخواهد شد .

ماده 56 ) – کارمندی که طبق قانون به حال تعلیق درآمده است در صورت احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسب ، به خدمت در واحد اولیه منصوب و حقوق وی در مدت تعلیق برمبنای حقوق ثابت آخرین پست موردتصدی قبل از حال تعلیق محاسبه و پس از برداشت کسور سهم کارمند بطور یکجا به وی پرداخت می شود ، در این حالت مدت تعلیق جزء سابقه خدمت کارمند محاسبه خواهد شد .

ماده 57 ) – شرکت می تواند کارمند آماده به خدمت را در صورتی که پرونده وی به اتهام تخلفات اداری در مراجع قانونی مطرح نباشد با درخواست کتبی وی بازخرید یا در صورتی که واجد شرایط بازنشستگی باشد بازنشسته نماید .

ماده 58 ) – به کارکنان شرکت که به حالت آماده به خدمت درمی آیند در طول مدت آمادگی به خدمت ، حقوق ثابت آخرین پست موردتصدی پرداخت خواهد شد .

ماده 59 ) – دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط جزء سابقه خدمت کارکنان محسوب خواهدشد .

فصل ششم
تکالیف عمومی و امور انضباطی کارمندان

ماده 60 ) – کارکنان شرکت مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات ، احکام و دستورالعملهای صادر شده از سوی مقامات مافوق را در امور مربوط به وظایف محول شده اجرا نمایند در صورتی که دستورات صادر شده خلاف قوانین و مقررات باشد کارمند موظف است کتباً مراتب را با ذکر دلیل به مقام صادرکننده دستور گزارش نماید . هرگاه مقام مافوق اجرای دستور را مجدداً و به صورت کتبی خواستار شود کارمند مکلف به انجام دستور می باشد و مسئولیت ناشی از اجرای امر متوجه مقام دستوردهنده خواهد بود .

ماده 61 ) – کارکنان مکلفند در ساعات کار تعیین شده از طرف شرکت در محل خدمت حضور یافته و وظایف محول شده را انجام دهند . مدت زمان کار هفتگی کارکنان شرکت همانند ساعات کار کارکنان دولت خواهد بود .

تبصره 1– روزهای کار در هفته و ساعات شروع و پایان کار روزانه کارکنان در واحدهای تابعه شرکت با توجه بــه شرایط محلی و دستورالعمل های شرکت تعیین می گردد .

تبصره 2 – شرکت در صورت ضرورت می تواند از کارکنان خـــود بخواهد که در خارج از ساعات کاراداری در محل خدمت حاضر و انجام وظیفه نمایند .

تبصره 3 – دستورالعمل اجــرایــی نحوه حضور و غیاب کارکنان بـــا رعایت قوانیـن و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 62 ) – کارکنان شرکت موظفند امور و تکالیفی را که از طرف شرکت تعیین می شود به نحو احسن و درکمال جدیت و درستکاری و برطبق مقررات و رویه های جاری انجام دهند .

ماده 63 ) – کارمند موظف به حفظ اسرار و مدارک اداری و اطلاعات مربوط به پروژه های تحقیقاتی و اجرایی و امور محرمانه شرکت بوده و به هیچ وجه حق فاش ساختن ، انتقال به خارج از شرکت و یا استفاده در فعالیت های خارج از شرکت آنها را ندارد .

ماده 64 ) – کارمند شرکت حق ندارد در معاملات شرکت تحت عناوین حق العمل ، کمیسیون یا طرق دیگر وجهی دریافت دارد یا با فروشندگان کالا و خدمات و کارگزاران آنها شریک شود .

ماده 65 ) – تدریس ، تحقیق ، انجام امور مشاوره ای و قبول سمتهای غیرموظف در مؤسسات عام المنفعه اجتماعی خارج از شرکت با اطلاع شرکت و تصویب مدیرعامل بلامانع است .

ماده 66 ) – کارمند موظف است در هر نقطه ای از ایران یا خارج از کشور که شرکت مقتضی بداند و با حکم رسمی به وی ابلاغ نماید ، انجام وظیفه کند .

ماده 67 ) – کارمندی که تعهد خدمت در شرکت دارد قبل از پایان دوره تعهد نمی تواند استعفاء دهد ، مگر با موافقت شرکت و در اینصورت می بایست کلیه تعهدمالی مربوطه را پرداخت و با شرکت تسویه حساب نماید .

ماده 68 ) – کارکنان باید از شرکت در فعالیتها و انجام اعمالی که مغایر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و شرکت باشد یا به حیثیت و شؤون کشور و شرکت لطمه وارد سازد خودداری نمایند .

ماده 69 ) – خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت کشور بیگانه موجب اخراج از شرکت خواهد شد .

ماده 70 ) – قبول القاب و نشانهای دول بیگانه توسط کارمندان موکول به اجازه شرکت می باشد .

ماده 71 ) – کارکنان شرکت اعم از دائم و یا قراردادی از نظر نحوه رسیدگی به تخلفات اداری مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آئین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن می باشند .

فصل هفتم
حفظ حقوق استخدامی کارکنان

ماده 72 ) – کارمندان شرکت در قبال یک ماه خدمت حق استفاده از 5/2 روز مرخصی استحقاقی با دریافت حقوق ثابت و مزایای مستمر مربوطه را خواهند داشت محاسبه ایام تعطیلات رسمی و یا روزهای جمعه در مدت مرخصی براساس مقررات عمومی دولت خواهد بود .

تبصره 1 – مدت مرخصی سالانه کارمندان بخشهای ویژه تخصصی که بطور مستقیم و مستمر با مواد پرتـــوزا کار می کنند براساس بند ( 1 ) ماده ( 20 ) قانون حفاظت در برابر اشعه طبق دستورالعمل مربوط خواهد بود .

تبصره 2 – مرخصــی استحقـاقی از نخستین ماه استخدام به نسبت مدت خدمت به کارمند تعلق می گیرد . مرخصی کمتر از یک روز جزء مرخصی استحقاقی منظور می گردد . حداکثر مدت مرخصی ساعتی در روز 4 ساعت می باشد و در طول سال مجموع مرخصی ساعتی از 12 روز تجاوز نخواهد کرد . هر 8 ساعت مرخصی یک روز محاسبه می گردد .

ماده 73 ) – حفظ پست سازمانی کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد .

ماده 74 ) – نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارمندان سازمان طبق مقررات کارمندان دولت خواهد بود .

ماده 75 ) – کارکنان شرکت در صورت ابتلاء به بیماریهائی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد .

تبصره: جز در بیماریهای صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهارماه در سال خواهد بود .

ماده 76 ) – کارکنان شرکت می توانند با موافقت مدیرعامل از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند .

تبصره 1 – مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد .

تبصره 2 – حداکثر مدتی که کارکنان دائم در طول خدمت خود می توانند از مرخصی بدون حقوق با موافقت شرکت استفاده نمایند سه سال خواهد بود . ولی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوطه به شغل کارمند ، حداکثر این مرخصی تا دوسال دیگر قابل تمدید خواهد بود .

تبصره 3 – محفـوظ ماندن پست سازمانی کارکنان در مــــدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نماید الزامی نیست . در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به کارمند مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمی آید .

تبصره 4 – مـدت مرخصی بدون حقوق کارکنان دائم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی رشته هــای تحصیلی مورد نیــاز شرکت مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوطه جزو سابقه خدمت کارمند دائم محسوب می شود .

ماده 77 ) – کارکنان قراردادی تمام وقت شرکت در صورتی که حداقل 9 ماه خدمت کرده باشند با تأیید مدیرعامل می توانند از یک ماه مرخصی بدون حقوق در هرسال خدمت استفاده نمایند . مدت مذکور حداکثر تا دوسال قابل ذخیره و بطور یکجا حداکثر تا تاریخ خاتمه قرارداد بطور متوالی قابل استفاده خواهد بود . مدت مرخصی بدون حقوق جزء سوابق خدمت وتجربه مفید محسوب نمی گردد و مجوز استخدام افراد یاد شده در مدت مرخصی بدون حقوق حفظ خواهد شد .

ماده 78 ) – کارمند می تواند درزمان استعفاء ، بازخرید و بازنشستگی تمامی مدت مرخصی ذخیره شده خود را بازخرید نماید .بازخرید مرخصی برمبنای مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمر وی در آخرین پست شرکتی محاسبه و پرداخت می شود .

تبصره: کـارکنان شرکت می توانند پنجاه درصد مرخصی ذخیره شده خود را قبل از پایان خدمت فقط برای یک بار بازخرید نمایند ، مشروط براینکه مرخصی ذخیره شده آنان کمتر از 60 روز نباشد .

ماده 79 ) – ترتیب تحصیل مرخصی ها و سایر موارد موضوع مواد 73 ، 75 ، 76 و 77 این آئین نامه به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره می رسد معین می شود .

ماده 80 ) – بانوان با وضعیت استخدامی دائم و قراردادی می توانند از خدمت نیمه وقت براساس قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1/9/1362 و قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 18/1/1364 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند .

تبصره 1 – خــدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن نصف ساعات کار مقرر هفتگی شرکت باشد . نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت براساس نظر مدیرعامل شرکت تعیین می شود .

تبصره 2 – بـــه بانوانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند نصف حقوق ثابت ، مزایای شغل و یا عناوین مشابه دیگر و فوق العاده ها و مزایای مستمر ، تعلق می گیرد ولی فوق العاده های محل خدمت ، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی به طور کامل پرداخت می شود .

تبصره 3 – سایر مقررات مربوط به ایام استفاده بانوان از خدمت نیمه وقت ، توسط هیئت مدیره تعیین می شود.

ماده 81 ) – کارکنان شرکت اعم از دائم یا قراردادی می توانند با 2 ماه اعلام قبلی از خدمت شرکت استعفاء کنند . شرکت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت استعفاء در این زمینه اتخاذ تصمیم نماید و رد یا قبول استعفاء را کتباً اعلام دارد . قبول استعفاء رافع تعهدات کارمند در برابر شرکت نخواهد بود و از تاریخی تحقق می یابد که شرکت به موجب حکم رسمی با آن موافقت نماید . در صورت قبول نشدن استعفاء ، کارمند مکلف به ادامه خدمت و انجام تکالیف مربوط است .

ماده 82 ) – در مواردی که استعفای کارمند موجب وقفه در وظایف مربوط به شغل موردتصدی می شود ، حداکثر زمان موافقت با استعفای کارمند 4 ماه خواهد بود که در این صورت باید مراتب به وی ابلاغ گردد .

ماده 83 ) – به کارمندی که طبق مقررات این آئین نامه مستعفی شناخته می شود کلیه حقوق ثابت و مزایای مستمر متعلق به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، در صورت درخواست کتبی کارمند کسور بازنشستگی سهم کارمند مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری و پاداش پایان خدمت ( حداکثر بازاء هر سال خدمت یکماه حقوق و مزایای مستمر ) بطور یکجا پرداخت می شود .

ماده 84 ) – حداکثر مدت آماده به خدمت کارمند دائم یک سال است در صورتی که ظرف یک سال از شروع دوران آمادگی به خدمت شغلی به کارمند آماده به خدمت ارجاع نشود ، شرکت مکلف است چنانچه کارمند مزبور واجد شرایط بازنشستگی باشد ، بازنشسته و درغیر اینصورت سوابق خدمت او را بازخرید نماید .

ماده 85 ) – کارکنان شرکت می توانند با موافقت شرکت سوابق خدمت دولتی خود را بازخرید نمایند .

ماده 86 ) – به کارکنانی که سوابق خدمت آنها طبق تمایل شخصی بازخرید می گردد به ازای هرسال سابقه خدمت در شرکت معادل 45 روز آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر پرداخت خواهد گردید . سوابق بیش از 6 ماه یک سال محسوب می شود .

تبصره 1 – درموردکارکنان انتقالی از دیگردستگاههای دولتی به شرکت ، سوابق خدمت دولتی آنان جزء سنوات بازخریدی محسوب خواهد شد .

تبصره 2 – شرکت می تواند به کارمندی که به دلیل حذف پست یا انحلال واحد و عدم وجود پست بلاتصدی یاعدم توانایی جسمی و یا روحی آماده به خدمت گردیده است به ازای هرسال سابقه خدمت وی در شرکت با موافقت هیئت مدیره تا 3 ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر قبل از دوران آمادگی به خدمت پرداخت و سنوات خدمت او را بازخرید نماید .

تبصره 3 – شــرایط بـــازخرید خــدمت کارکنان موضوع این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 87 ) – به کارمندی که طبق مقررات این آئین نامه بازخرید می شود کلیه حقوق ثابت و مزایای مستمر ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده آخرین پست مورد تصدی و پس انداز سهم کارمند بعلاوه سود متعلقه و در صورت تقاضا ، کسور بازنشستگی طبق ضوابط به آنها به طور یکجا پرداخت می گردد .

ماده 88 ) – در صورت تقاضای کارمند مستعفی یا بازخرید شده کسور بازنشستگی واریزی سهم کارمند و سهم شرکت به صندوق بازنشستگی ذیربط ، به موجب ضوابط مربوط به سایر صندوقهای بیمه یا بازنشستگی قابل انتقال می باشد .

ماده 89 ) – کارکنان دائم شرکت با رعایت شرایط زیر می توانند به وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت منتقل گردند :
الف – درخواست کتبی کارمند
ب – اعلام نیاز و پذیرش از سوی وزارتخانه یا مؤسسات مورد درخواست
پ – موافقت شرکت
ت – تسویه حساب کامل با شرکت

تبصره 1 – با درخواست انتقال کارکنانی که تعهد خدمتی به شرکت دارند پس از تسویه حساب یا پرداخت تعهد خدمتی و یا پس از انجام دادن خدمت به میزان تعهد مربوط موافقت خواهد شد .

تبصره 2 – دستـورالعمل نحوه تسویه حساب کارکنانی که تعهد خدمت داشته باشند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

فصل هشتم
تسهیلات رفاهی

ماده 90 ) – شرکت می تواند در حد امکانات و در چارچوب قوانین و مقررات جاری ( ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اصلاحات بعدی آن ) تسهیلات رفاهی کارکنان را فراهم نماید .

ماده 91 ) – کارکنان شرکت و اعضای خانواده آنان از لحاظ خدمات پزشکی مشمول مقررات سازمان بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی حسب مورد می باشند . همچنین شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقرارت ذیربط بیمه های مکمل پزشکی را برای کارکنان خود برقرار نماید .

ماده 92 ) – کارکنان شرکت در زمان خدمت در خارج از کشور با پرداخت هزینه های مربوط از طرف شرکت از طرحهای بیمه درمانی در محل ، استفاده خواهند کرد ، در صورت عدم امکان ایجاد پوشش بیمه ای صد درصد ( 100% ) از هزینه های درمانی کارمندان و خانواده ( همسر و دو فرزند ) آنان پس از تأیید پزشک معتمد شرکت پرداخت خواهد شد . موارد درمانی که طبق ضوابط خدمات درمانی در داخل کشور مشمول پرداخت هزینه درمان نمی باشد مشمول این ماده نخواهد بود .

ماده 93 ) – شرکت مکلف است کارکنان شاغل خود را در برابر ضایعات جسمی حاصل از حوادث ناشی از کار و فوت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی ، بیمه عمر و حوادث نماید .

ماده 94 ) – قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد کارکنان شرکت نیز تسری خواهد داشت .

فصل نهم
بازنشستگی و از کارافتادگی

ماده 95 ) – شرکت مکلف است کارکنان خود را در یکی از صندوق های تأمین اجتماعی و یا بازنشستگی کشوری بیمه نماید و کسور مربوط به سهم مستخدم را بموجب مقررات از حقوق و مزایای مستمر مستخدم برداشت نموده و پس از اضافه کردن کسور مربوط به سهم شرکت به یکی از صندوق های مذکور واریز کند .

ماده 96 ) – حقوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی ، وظیفه وراث و مستمری کارکنان بازنشسته ، ازکارافتاده یا فوت شده کماکان برطبق مقررات مربوط و از محل صندوق های مندرج در ماده 95 پرداخت خواهد شد .

ماده 97 ) – شرکت مکلف است طبق قوانین و مقررات بازنشستگی تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری ، کارکنان خود را بازنشسته نماید .

تبصره – در مواردخـــاص بنــابه تشخیـــص مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره ادامه خدمت کارکنانی که شرایط بازنشستگی اجباری را دارا می باشند بلامانع است .

ماده 98 ) – شاغلان کار با مواد پرتوزا موضوع بند ( 3 ) ماده ( 20 ) قانون حفاظت در برابر اشعه ، مطابق ضوابط و دستورالعملهای اجرایی موضوع ماده ( 22 ) قانون مذکور از افزایش سنوات خدمت ناشی از کار با مواد پرتوزا و سایر موارد مندرج در قانون درخصوص مشاغل سخت و زیان آور به منظور بازنشستگی برخوردار می شوند .

ماده 99 ) – به کارکنان شرکت در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه حقوق ثابت و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی به عنوان پاداش پایان خدمت تا سقف 30 سال از محل اعتبار شرکت پرداخت می گردد .

تبصره :در صورت فوت شاغل این پاداش به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد .

فصل دهم
تطبیق وضع و سایر مقررات

ماده 100 ) – کلیه کارکنان شرکت که در تاریخ تصویب این آئین نامه بطور تمام وقت مشغول انجام وظیفه هستند مشمول مقررات این آئین نامه بوده و با ضوابط آن تطبیق داده می شوند .

تبصره 1– شرکـت می تواند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی خود که براساس مجوزهای معتبر به کار گرفته شده باشند به دائم اقدام نماید . دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به دائم با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

تبصره 2 – در مــرحلــه تطبیـق این آئین نامه کلیه سوابق معتبر تمام وقت کارکنان که به ازای این سوابق حقوق و مزایای مربوط را دریافت و کسور بازنشستگی و حق بیمه را پرداخت کرده باشند ، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .

تبصره 3 – تطبیق کارکنان در زمان اجرای این آئین نامه برحسب سوابق خدمت آنها مطابق دستورالعملی که بارعایت قوانین و مقررات مربوطه به تصویب هیئت مدیره می رسد ، انجام خواهد شد .

ماده 101 ) – آن دسته از کارکنان که در زمان اجرای این آئین نامه تصدی پستهای سازمانی را عهده دار نمی باشند و در حالت مأموریت ، مرخصی بدون حقوق و نظایر آن بسر می برند از تاریخ اشتغال و انتصاب آنان در یکی از پستهای مصوب شرکت ، مشمول مفاد این آئین نامه خواهند بود .

ماده 102 ) – اعضای هیأت علمی مأمور به شرکت از مرتبه و پایه علمی مربوط و حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی با تأیید هیئت امناء یا هیئت ممیزه سازمان برخوردار خواهند شد .

تبصره – کلیه مقررات رفــاهی و تسهیلاتی که برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به تصویب رسیده یا می رسد ، در مورد اعضای هیأت علمی مأمور در شرکت نیز تسری خواهد داشت.

ماده 103 ) – کلیه مصوبات اختصاصی صادر شده از مراجع قانونی که در راستای اهداف و وظایف شرکت در زمینه های مختلف تا تصویب این آئین نامه به شرکت داده شده است با مفاد این آئین نامه تطبیق داده شده و قابلیت اجرایی خواهند داشت .

تبصره: تغییرات و اصلاحات پیشنهادی آئین نامه استخدامی شرکت مطابق مفاد مندرج در اساسنامه عمل خواهدشد .

ماده 104 ) – شرکت می تواند مفاد این آئین نامه و دستورالعملهای آن را برای شرکتهای فرعی زیرمجموعه و برای ارزیابی حقوق و مزایای کارکنان طرحها و پروژه های ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی مورد استفاده قرار دهد .

ماده 105 ) – شرکت مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند مادامی که ضوابط و دستورالعملهای اجرایی پیش بینی شده در این آئین نامه تهیه وتصویب نشده است ، مقررات ودستورالعملهای موردعمل کماکان معتبر و قابل اجراء می باشد .

ماده 106 ) – آئین نامه حقوق و مزایای خاص مشاغل دوران بهره برداری نیروگاههای اتمی و چرخه سوخت هسته ای حسب مورد توسط شرکت تهیه و برای تأیید به مجمع عمومی ارسال می شود .

ماده 107 ) – کلیه قوانین و مقررات مربوط به تسهیلات استخدامی و رفاهی ایثارگران و بسیجیان با مفاد این آئین نامه همتراز و در مورد آنان اجراء خواهد شد .

ماده 108 – مواردی که در این آئین نامه ذکر نشده است مشمول مقررات عمومی خواهند بود .

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.