د. آذر 7ام, 1401

وزارت مسکن و شهرسازی

رأی شماره‌های 609 ـ 608 ـ 607 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جداول 2 ـ 18، 2 – 13، 2 – 14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد

شماره هـ/167/96 – 1396/7/16بسمه تعالیجناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلامیک نسخه

دسته‌ها