حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون محاسبات عمومی کشور

6 ماه قبل

تصویب نامه راجع به تنفیذ آیین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 –

تصویب نامه راجع به تنفیذ آیین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 9 /5 /1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713 /2046 /56 مورخ 16 /3 /1384 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور ‌ـ‌ مصوب 1366‌ ـ‌ […]

6 ماه قبل

آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه (آیین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور)

آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خسارت تاخیر تادیه (آیین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور)مصوب 1384,05,09 هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۹ /۵ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۱۳ /۲۰۴۶ /۵۶ مورخ ۱۶ /۳ /۱۳۸۴ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به […]

6 ماه قبل

آیین ‌نامه اجرایی ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور ‌ـ‌ مصوب 1366‌ـ‌ (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر ‌تأدیه)

آیین ‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور ‌ـ‌ مصوب ۱۳۶۶‌ـ‌ (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر ‌تأدیه) ماده 1 – در مورد مطالبات وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات […]

7 ماه قبل

آیین نامه نحوه نظارت برمصرف کمکهای پرداختی به موسسات غیردولتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت ‌و ‌برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 26105/9217/56 مورخ 6/7/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات […]

7 ماه قبل

اصلاح آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1385,06,26 هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/ 6/ 1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 71884 /9430 هـ /ب مورخ 3/ 5/ 1385 تصویب نمود:از تاریخ وصول ایراد رسمی عبارت […]

12 ماه قبل

الحاق تبصره (4) به ماده (19) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366

الحاق متنی به عنوان تبصره 4 به ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 هیأت وزیران درجلسه 17/5/1389بنا به بیشنهاد شماره 76877/1500/52 ‏مورخ 1389/5/2وزارت امور اقتصادی و دارا یی و به استناد تبصره (3)ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب -1366- تصویب نمود: متن زیر به عنوان […]

2 سال قبل

اصلاح ماده (19) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

اصلاح ماده (19) اساسنامه صندوق کارآفرینی امیدمصوب 1397,04,31 هیأت وزیران در جلسه 31 /4 /1397 به پیشنهاد شماره 30031 /35983 مورخ 12 /3 /1397 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به انتهای ماده (19) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موضوع […]

2 سال قبل

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1366,06,01با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تعاریف ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش‌ بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌ برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی میشود، بوده […]