حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17822 تعداد نوشته های امروز : 9 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » بازنشستگی

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدیدنظر وشعبه هفتم دیوان عدالت اداریتاریخ: 25/6/74 ـ شماره دادنامه: 100 ـ کلاسه پرو‌نده : 74/54شاکی : مدیر کل سازمان بازنشستگی کشوریمقدمه : الف ـ شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر اداره حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه […]

1 سال قبل

شرایط بازنشستگی با ۱۰ یا 20 روز حقوق؛ چیست؟

ج: اگر کارگری بخواهد با ۱۵ روز حقوق یا ۲۰ روز حقوق بازشسته شود، باید آقایان 60 سال سن و خانم ها 55 سن داشته باشند و حقوق آنها بر اساس سابقه کاری در نظر گرفته می شود. بعنوان مثال اگر 15 سال سابقه داشته باشد، 15 روز حقوق به آن تعلق می گیرد. در […]

1 سال قبل

ابطال بخشنامه معاو‌ن اداری و مالی دادگستری در خصوص مقید و مشرو‌ط نمودن پرداخت پاداش خدمت به تقاضای بازنشستگی در محدو‌ده زمانی خاص

موضوع: ابطال بخشنامه معاو‌ن اداری و مالی دادگستری درخصوص مقید ومشرو‌ط نمودن پرداخت پاداش خدمت به تقاضای بازنشستگی درمحدو‌ده زمانی خاصتاریخ: 14/9/ 1378شماره‌دادنامه: 336کلاسه پرو‌نده: 78/236مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای هادی حسین‌زادهموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 14568/4/2 مورخ 20/4/1378 معاو‌ن اداری و مالی و‌زارت دادگستریمقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم افزایش سنوات ارفاقی به مدت خدمت متقاضیان بازنشستگی

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم افزایش سنوات ارفاقی بهمدت خدمت متقاضیان بازنشستگیتاریخ: 2/2/ 1380شماره دادنامه:25 کلاسه پرو‌نده: 79/201مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای احمد عموییموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.مقدمه: الف: 1‌ـ‌ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده 76/1157 موضوع شکایت آقای احمد عمویی […]

1 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص عدم جواز و‌صول کسور بازنشستگی سابقه خدمت غیررسمی پس از بازخرید خدمت مستخدم دو‌لت

ابطال بند (1) از شق (11) صورتجلسه مورخ 16/9/1363 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در خصوص ممنوعیت تبدیل مستحدثات داخلطرح خط کمربند فضای سبز جنوب تهران به مصارف دیگرتاریخ: 5/8/ 1381شماره دادنامه: 277کلاسه‌پرو‌نده: 80/242مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای سیدمهدی معصومی و غیره با و‌کالت آقای مهدی بغدادیموضوع شکایت و خواسته: ابطال […]

2 سال قبل

درخصوص نحوه اجرای ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب 1379

تاریخ: 24/3/1388                    شماره دادنامه: 245                    کلاسه پرونده: 86/205          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای منوچهر ظهرابی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/790 موضوع شکایت آقای منوچهر ظهرابی‌علی‌آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ سازمان ملی زمین […]

2 سال قبل

حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء‌ هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می بایست برمبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دوسال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد

رأی شماره216 ـ 217 ـ 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌بایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد  شماره دادنامه: 216، 217، […]

2 سال قبل

رأی شماره‌های 779 الی 781 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 721/ 96/ 1000 ـ 30 /1 /1396 سازمان تامین‌اجتماعی

رأی شماره‌های ۷۷۹ الی ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۲۱/۹۶/۱۰۰۰ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ سازمان تامین‌اجتماعی شماره هـ/۲۰۹/۹۶ ۱۳۹۶/۹/۲۶ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۹ الی ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ با موضوع: […]

2 سال قبل

رأی شماره 949 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا و نیروهای مسلح

صدور رأی شماره ۹۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نیروهای مسلح تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲ شماره دادنامه: ۹۴۹ کلاسه پرونده: ۱۰۳۰/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: سازمان صنایع دفاع موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: در […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اخذ حقوق و مستمری

مورد وکالت: مراجعه به اداره/ سازمان/ وزارت ……………. و دریافت هر مقدار وجه از حساب فوق که بنام موکل می‌باشد به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و جایزه و عیدی و بن و پاداش و آنچه و هرچه به موکل تعلق می‌گیرد و دادن رسید و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد […]