حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های وکالت نامه های وسایل نقلیه - صفحه 2 از 3 - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه کاری و تعویض پلاک موتورسیکلت

موکل : آقای / خانم …………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………….. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………  مورد وکالت  :  مراجعه  به  ادارات  راهنمایی  و رانندگی  نیروی  انتظامی و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک

موکل : آقای / خانم …………………………….. فرزند ………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………………………………. وکیل : آقای / خانم : …………………………… فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………….. مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید خودرو لیزینگ

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………… مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه شماره گذاری موتور سیکلت

 موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………. ………………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………………………………………………………….  مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و مراجعه […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اخذ سند موتورسیکلت

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………. ……………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………… ……………………………………………  مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز مراجعه به […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید موتورسیکلت

موکل : آقای / خانم …………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ………………….. متولد …………. صادره از ………………. به شماره ملی ………… ………….. ساکن …………………………….. ………………………………. ………………… …………… وکیل : آقای / خانم …………………………. فرزند ………… …………….. بشناسنامه شماره …………… …….. متولد …………. صادره از ………………. به شماره ملی ………. ……………. ساکن ………………………………………….. ……………….. …… ………… ………………..  مورد وکالت : با […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه بیمه کردن خودرو و انتقال حقوق بیمه ای

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………………………………………………  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………………………………………………  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مدارک مثبته و قانونی تحت […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اداری تعویض پلاک و بیمه خودرو

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………………….  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه تحویل خودرو و وثیقه گذاشتن

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………..  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………. ……………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………….  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه انتقال خودرو فرسوده

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………. وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………………….  مورد وکالت : با ارائه مداک مثبته و مورد نیاز مراجعه به شرکت ………………… […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید خودرو مزایده ای و تعویض پلاک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………… وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………..  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]