حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17730 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های وکالت نامه های وسایل نقلیه - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه کاری و تعویض پلاک موتورسیکلت

موکل : آقای / خانم …………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………….. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………  مورد وکالت  :  مراجعه  به  ادارات  راهنمایی  و رانندگی  نیروی  انتظامی و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن خسارت از بیمه (بیمه خودرو)

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت : درخصوص  مراجعه  به  ادارات اجرائیات  نیروی  انتظامی، شورای  حل  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن سند المثنی خودرو

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… ‏ موردوکالت  : مراجعه  به  راهنمائی  و رانندگی  نیروی  انتظامی  و اداره  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه ترخیص خودرو و تعویض پلاک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت  : درخصوص  مراجعه  دادگاهها دادسراها اداره  راهنمائی  و رانندگی  و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه تعویض پلاک خودرو

مورد وکالت : مراجعه به نیروی انتظامی و ادارات راهنمایی و رانندگی و دوائر نقل و انتقلل خودرو در نیروی انتظامی به منظور تعویض و فک پلاک موجود  برروی خودرو ………… مدل …………….. رنگ ……………. به شماره شاسی ………………………….. و شماره موتور ……………………. و شماره انتظامی ………………………. و انجام کلیه تشریفات قانونی از جمله ارائه خودرو […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن پلاک انتظامی برای خودرو های صفر کیلومتر فاقد پلاک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………   مورد وکالت  :  مراجعه  به  ادارات  راهنمایی  و رانندگی  نیروی  انتظامی […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اداری تبدیل خودرو فرسوده

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………بشناسنامه شماره ………………. متولد ………………….. صادره از ……………… به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………………….  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………..بشناسنامه شماره …………….. متولد ………………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………………….  مورد وکالت : برحسب موضوع و مورد و با ارائه مدارک و اسناد مثبته […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید خودروی مشخص

مورد وکالت: اقدام به خریداری نمودن یک دستگاه خودرو ………. سیستم ………….. مدل ………… به شماره شاسی …………. و موتور شماره ……..……… رنگ ….. دارای شماره انتظامی………….. و شماره شناسه ………………….بنام و برای موکل و انجام تمامی تشریفات قانونی و پرداخت وجه و تحویل گرفتن خود و خریداری شده و اسناد و مدارک مربوطه و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه فروش قطعی خودرو

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ……………… ساکن ………………………………………………….  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………… به شماره ملی …………….. ساکن …………………………………………………  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه فروش موتور سیکلت

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………………………………………….  مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید خودرو و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی

موکل : آقای / خانم ………………………….. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………… وکیل : آقای / خانم : …………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………… مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مدارک مثبته و مورد […]