حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های وکالت نامه های املاک - صفحه 2 از 3 - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن گواهینامه رانندگی

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. مورد وکالت  : مراجعه  به راهنمایی و رانندگی  نیروی انتظامی دفاتر پستی  دفاتر […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای فک رهن ملک

موکل : آقای / خانم …………………………….. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره …………… متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم : …………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن  ……………………………………………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک و گواهی های […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک مشخص

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن …………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………………………………… مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک (بصورت کلی)

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………………….  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه انتقال سرقفلی

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………… ساکن ………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………… به شماره ملی ………………….. ساکن …………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه املاک واگذاری با اجاره به شرط تملیک

موکل : آقای / خانم ………………. فرزند : ………………. بشناسنامه شماره …………………. متولد …………………… صادره از ………………… به شماره ملی ……………………………………… ساکن …………………………………………………………………….. وکیل : آقای / خانم ………………. فرزند : ……………….. بشناسنامه شماره ………………….. متولد …………………… صادره از ………………… به شماره ملی ……………………………………… ساکن ……………………………………………………………………..  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اداری برای ساختمان و رهن دادن آن

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. مورد وکالت : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اداری برای انبوه سازی

موکل : آقای / خانم ……………………….. فرزند ………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………………….. وکیل : آقای / خانم : ……………………….. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  مورد وکالت : مراجعه دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید ملک موروثی

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………. ……………………………………………  ………………………….. ……………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………. ………… ساکن ……………………………………  ………………………………………… ………………………………………  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات […]