حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17730 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های وکالت نامه های املاک - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن گواهینامه رانندگی

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. مورد وکالت  : مراجعه  به راهنمایی و رانندگی  نیروی انتظامی دفاتر پستی  دفاتر […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره کردن ملک (موکل مستاجر)

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت  : مراجعه  به  هر شخص  حقیقی  یا حقوقی   و پس  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید ملک (بصورت کلی)

موکل : آقای / خانم ……………………….. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ……………….. به شماره ملی …………….. ساکن …………………………………………………………………………… وکیل : آقای / خانم : ……………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………. به شماره ملی ……………… ساکن ………………………………………………………………………….. مورد وکالت :اقدام به خریداری نمودن هر نوع ملک اعم از مسکونی […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اداری و کاری برای ساختمان سازی و تراکم

مورد وکالت: مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت و سازمان زمین شهری و سایر ادارات و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که اقتضا نماید و در خواست صدور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به ……………………. حسب الاظهار واقع در ……………………………………. ، تهیه و تقدیم مدارک […]

2 سال قبل

نمونه وکالت واگذاری بخشی از ملک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ……………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………………………….  مورد وکالت : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه فروش ملک (نمونه شماره ۲)

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت: مراجعه به شهرداری و دارائی و سازمان ثبت اسناد و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک و طرح دعوی

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………………………………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………………………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه بلاعزل فروش ملک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ……………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………… مورد وکالت : مراجعه به ادارات شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید ملک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………………………………………………………………………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………………………………………………………………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید ملک مشخص

موکل : آقای / خانم ……………………….. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ……………….. به شماره ملی …………….. ساکن …………………………………………………………………………… وکیل : آقای / خانم : ……………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………. به شماره ملی ……………… ساکن …………………………………………………………………………..  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال مشترک و مشاع

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………… وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و در صورت […]