حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17730 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های قراردادهای وسایل نقلیه - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه سند رسمی انتقال خودرو

فروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………… خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی ……………. بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ……………………. ساکن ……………………. مورد معامله :تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد اجاره وسایل نقلیه

موجر : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشماره شناسنامه …………. صادره از ………………… متولد ………………. به شماره ملی …………… ساکن ……………………………………………………………………………………… شغل ……………………. مستأجر : آقای / خانم ………………. فرزند ……………… بشماره شناسنامه …………………… صادره از …………………………… متولد ……………………….. به شماره ملی ………………………. ساکن ………… ………………………………………………….. شغل ………..  مورد اجاره : تمامی ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری / […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد انتقال/ واگذاری حواله خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- انتقال دهنده/انتقال دهندگان ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن ………………………………. کد پستی …………………. تلفن ………………………………..  اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد صلح قطعی موتور سیکلت

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………..  کد پستی …………………………………..  تلفن …………………… اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………….. به موجب ……………………….. […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین – قولنامه خودرو )

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  ………………………..  1-2 – خریدار/خریداران ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  ………………………… 2: موضوع و مشخصات مورد معامله عبارتست از انتقال …………………. دانگ یکدستگاه خودرو …………………… […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد اجاره خودرو باری

این قرارداد بین کارخانه ………………………. به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی …………….  به آدرس …………………………………….. که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… شماره شناسنامه ………. صادره از ………….. به آدرس …………….. کوچه ……………تلفن ………. که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می […]

2 سال قبل

نمونه وسیله نقلیه (مناسب برای شرکتها)

این قرارداد در تاریخ                            فی مابین خانم/آقای/شرکت                                به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و خام/آقای/شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                  که طبق آگهی […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد خرید و فروش موتور سیکلت (قولنامه موتور سیکلت)

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان  ……………………………. فرزند …………. به شماره شناسنامه ………………….. صادره ازپ……………… کدملی ……………… متولد ………………………. ساکن ……………………………………  تلفن …………………..  ۱-۲ – خریدار/خریداران …………………………… فرزند …………. به شماره شناسنامه ………………….. صادره از……………… کدملی ……………… متولد ………………………. ساکن ……………………………………  تلفن …………………..  ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله مورد معامله : تمامی ششدانگ […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد صلح قطعی خودرو

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد 1-1- فروشنده / فروشندگان  …………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن ………………………………………………کد پستی ……………………  تلفن …………………… اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد 1-1- فروشنده / فروشندگان  …………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن ………………………………………………………………………………  کد پستی ……………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از […]