حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17553 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های قراردادهای املاک - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی خدماتی و نظافتچی

1. مشخصات طرفین قرارداد 1. 1 مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد. 1. 2 مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… […]

2 سال قبل

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی

فروشنده : آقای / خانم  ……………… فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ……… …. صادره ……………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن ……………………………………………………………… خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی …………………… ساکن ……………………………………………………………… مورد معامله : تمامی یک دستگاه آپارتمان / کاشانه مسکونی / تجاری طبقه ……………. […]

2 سال قبل

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با دفترچه مالکیت یا سند تک برگ

فروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………………………….. خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………….. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی ………………… ساکن…………………………………………………………… مورد معامله : تمامی یک دستگاه آپارتمان / کاشانه مسکونی / تجاری طبقه …….. …….. به پلاک […]

2 سال قبل

نمونه سند رسمی بیع زمین واگذاری مسکن و شهرسازی

فروشنده : دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی …………………………. به نمایندگی آقای / خانم ……………………  فرزند …………………. بشناسنامه شماره…………………… صادره ………………….. متولد ……………………. به شماره ملی ……………………………….. طبق معرفی نامه شماره …………………………… خریدار : آقای / خانم ……………………….. فرزند ……………. بشناسنامه شماره …………. صادره ……………… متولد ……………… به شماره ملی …………………………………….. ساکن …………………………………. […]

2 سال قبل

نمونه متن سند رسمی قطعی غیرمنقول

مورد معامله و حدود آن :  ……………………………………………………………………….. محدوده و مورد  ثبت ………… جلد  سند مالکیت  ثبت شده  ذیل شماره ……………………… صفحه …………………. دفتر  املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ………………… با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء شی ء کائناً ما کان و به انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به تمامی  پرونده […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت املاک

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1 آقایان/خانمها ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .       با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. 1-2 آقایان/خانمها ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقول

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1 موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .       با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. 1-2 مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در نظر گرفتن مصوبه شماره …………… کمیسیون استانی ستاد اجرایی ماده 88 موضوع نامه ………….. شماره ………… و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گردید […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی)

تقسیم کنندگان :  1- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره ملی …………………. دارای شناسنامه شماره : …………………………… صادره از : ……………. متولد : ………………..نسبت به ……..دانگ مشاع :………………ساکن:……………………………… 2- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره ملی …………………. دارای شناسنامه شماره : …………………………… صادره از : ……………. متولد […]

2 سال قبل

نمونه قراداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

ماده 1 – طرفین قرارداد1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….. به موجب …………….1-2) خریدار/خریدارن ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب مغازه (قولنامه تجاری)

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .       با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. 1-2) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… […]