د. مهر 11ام, 1401

شورای عالی مالیاتی

ابطال مصوبه شماره 3350 ـ 4/30 مورخ 7/4/1374 هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اموال غیرمنقول

موضوع: ابطال مصوبه شماره 3350 ـ 4/30 مورخ 7/4/1374 هیأ‌ت عمومیشورای‌عالی مالیاتی درخصوص عدم احتساب

دسته‌ها