د. آذر 7ام, 1401

سازمان تأمین اجتماعی

درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق مزایا و فوق العاده های مبنی بر احکام کارگزینی، باتوجه به ماده 17 آیین نامه قانونی نمی باشد

1389/4/22                                                                                                      شماره هـ/88/194رأی شماره 119 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان

تحت پوشش بیمه قرار دادن کارکنان بنیاد مستضعفان از بدو تأسیس در تاریخ 1361/11/1 با توافق سازمان تأمین اجتماعی منافاتی با قانون ندارد

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول

ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداری شماره 51368 – 1387/5/2 معاون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان مبنی بر این که : نماینده هسته گزینش می تواند بدون حق رأی شرکت کند

رأی شماره 84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداری شماره 51368 ـ 2/5/1387 معاون مدیرعامل

دسته‌ها