پ. فروردین 10ام, 1402

اعاده دادرسی

عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده است

شماره۹۰ /۷۳۴     تاریخ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۹۴۵     کلاسه پرونده: ۹۰ /۷۳۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دسته‌ها