حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » ماده قانون تجارت

8 سال قبل

ماده 600 قانون تجارت

ماده 600 – قوانین ذیل:‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 – قانوناصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه‌مصوب 2 تیر ماه 1307 – قانوناجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات واساسنامه شرکت سهامی بانک‌ملی و شرکت سهامی […]

8 سال قبل

ماده 599 قانون تجارت

‌ماده 599 – نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرایاین قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده ویک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الامشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.

8 سال قبل

ماده 598 قانون تجارت

‌ماده 598 – طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود رامطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به‌موجب قانون سابق برایآنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

8 سال قبل

ماده 597 قانون تجارت

‌ماده 597 – شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخاجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمیحق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

8 سال قبل

ماده 596 قانون تجارت

ماده 596 – تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی استو تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده220 اول فروردین 1312 خواهدبود.

8 سال قبل

ماده 595 قانون تجارت

‌ماده 595 – هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکناست تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه درموقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

8 سال قبل

ماده 594 قانون تجارت

‌ماده 594 – به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهایایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می‌شودکه خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبتنمایند و الا نسبت به شرکت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها […]

8 سال قبل

ماده 593 قانون تجارت

‌ماده 593 – در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بهآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.

8 سال قبل

ماده 592 قانون تجارت

‌ماده 592 – در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتباربیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کردهباشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوعنماید.

8 سال قبل

ماده 591 قانون تجارت

‌ماده 591 – اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکتاست.