حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قراردادهای وسایل نقلیه

3 سال قبل

نمونه سند رسمی انتقال خودرو

فروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………… خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی ……………. بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ……………………. ساکن ……………………. مورد معامله :تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / […]

3 سال قبل

نمونه متن سند رسمی صلح خودرو

مصالح : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………………………………………. متصالح : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………… بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن …………………………………………………………………….. مورد مصالحه : تمامی حقوق مصالح تحت هر نام و نشان و اسم و عنوان قانونی […]

3 سال قبل

نمونه سند رسمی رهن خودرو برای وام کشاورزی (مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی)

دائن / مرتهن : بانک کشاورزی ……………………….. با نمایندگی آقای ……………………. به موجب نامه شماره …………………………. بانک کشاورزی ………………………………. مدیون و راهن : شرکت ……………………………………….. ثبت شده به شماره …………………. به اقامتگاه …………………. با نمایندگی دارندگان امضاء مجاز آقایان ……………………………  همراه با مهر شرکت ………………………………………….. مورد رهن :  تمامی ششدانگ یکدستگاه اتومبیل …………………. سیستم ……………………. مدل …………………….. به شماره […]

3 سال قبل

نمونه سند رسمی بیع قطعی موتورسیکلت

فروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………. ساکن …………………… …………………. …………………….. …………………  خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی ……………. بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی ……………………. ساکن ……………………….. مورد معامله : تمامی ششدانگ […]

3 سال قبل

نمونه سند رسمی بیع قطعی خودرو

فروشنده : آقای / خانم ……………………………………….. فرزند : …………………… بشناسنامه شماره ………………….. صادره ……………… متولد ………….. به شماره ملی ……………………. ساکن ……………………………………………….. خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : …… …………………………….. بشناسنامه شماره ………………….. صادره …………………. متولد …………. به شماره ملی ………………….. بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی ………………….. ساکن …………………………………. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک […]

3 سال قبل

نمونه قرارداد اجاره وسایل نقلیه

موجر : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشماره شناسنامه …………. صادره از ………………… متولد ………………. به شماره ملی …………… ساکن ……………………………………………………………………………………… شغل ……………………. مستأجر : آقای / خانم ………………. فرزند ……………… بشماره شناسنامه …………………… صادره از …………………………… متولد ……………………….. به شماره ملی ………………………. ساکن ………… ………………………………………………….. شغل ………..  مورد اجاره : تمامی ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری / […]

3 سال قبل

نمونه قرارداد انتقال/ واگذاری حواله خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- انتقال دهنده/انتقال دهندگان ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن ………………………………. کد پستی …………………. تلفن ………………………………..  اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف […]

3 سال قبل

نمونه قرارداد صلح قطعی موتور سیکلت

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………..  کد پستی …………………………………..  تلفن …………………… اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………….. به موجب ……………………….. […]

3 سال قبل

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین – قولنامه خودرو )

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  ………………………..  1-2 – خریدار/خریداران ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  ………………………… 2: موضوع و مشخصات مورد معامله عبارتست از انتقال …………………. دانگ یکدستگاه خودرو …………………… […]

3 سال قبل

نمونه قرارداد اجاره خودرو باری

این قرارداد بین کارخانه ………………………. به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی …………….  به آدرس …………………………………….. که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… شماره شناسنامه ………. صادره از ………….. به آدرس …………….. کوچه ……………تلفن ………. که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می […]