حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17726 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون متمم بودجه

1 سال قبل

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص تعلق پرداخت عیدی به مستخدمین

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب پنجم و ششمدیوان عدالت اداریتاریخ: 7/3/70 ـ شماره دادنامه: 28 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/32شاکی : رئیس سازمان جهاد سازندگی استان یزدمقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/ 1270موضوع شکایت خانم ملکه کارگربیده, بطرفیت: جهاد سازندگی استان یزد بخواسته: ندادن […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 156 دیوان عالی کشور درخصوص مابه‌التفاو‌ت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابه‌التفاو‌ت مزبور

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 156 ()- 20/1/1348مابه‌التفاو‌ت ناشی از اشتباه محاسبه درحقوق و خسارت ناشی ازتأخیر تأدیه مابه‌التفاو‌ت مزبورو‌زارت دارایی با ارسال رو‌نوشت آرای شماره 226/455/5 و 340‌ـ‌10/451/5 صادر از شعب 5 و 10 دیوان‌عالی کشور و آرای شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 صادر از شعب 4، 5 و 10 دیوان مذکور شرحی به […]