حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » تجرات

8 سال قبل

ماده 400 قانون تجرات

‌ماده 400 – با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نیست با انحلالشرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.

8 سال قبل

ماده 399 قانون تجارت

‌ماده 399 – عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده بایدمطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی که ازعزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.

8 سال قبل

ماده 398 قانون تجرات

ماده 398 – قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیهکارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.

8 سال قبل

ماده 397 قانون تجرات

‌ماده 397 – قائم‌مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکهتا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل‌اشخاص ثالثی که از اینقید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابقمقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌شده باشد.‌

8 سال قبل

ماده 396 قانون تجرات

‌ماده 396 – تحدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاعنداشته‌اند معتبر نیست.

8 سال قبل

ماده 395 قانون تجرات

‌ماده 395 – قائم‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیهامور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده‌و امضای او برایتجارتخانه الزام‌آور است.‌سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.

8 سال قبل

ماده 394 قانون تجرات

‌ماده 394 – حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

8 سال قبل

ماده 393 قانون تجرات

‌ماده 393 – نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است– مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی استکه تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزیکه مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.

8 سال قبل

ماده 392 قانون تجرات

‌ماده 392 – در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمهصلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثیامانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس ازتنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.‌به وسیله پرداخت […]

8 سال قبل

ماده 391 قانون تجرات

‌ماده 391 – اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر برعلیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده بهعلاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیهآن آواری را در مدتی که مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی […]