حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17553 تعداد نوشته های امروز : 2 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های وکالت نامه های شرکت ها - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه تغییر نام جواز تاسیس

موکل : آقای / خانم …………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………….. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… موردوکالت  : در خصوص  مراجعه  به  سازمان  صنایع  ومعادن  استان  ………………….  و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه جامع و کامل تاسیس شرکت

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت: اقدام  به تاسیس  و تشکیل  و به ثبت  رسانیدن  هرنوع  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای انحلال شرکت خاص (نمونه دوم)

مورد وکالت: مراجعه به ادارات  ثبت اسناد و املاک اداره ثبت  شرکتها و سایر سازمانها و ادارات ذیربط و اخذ هرگونه مجوز و استعلام  و مفاصا حساب  و پرداخت  کلیه بدهیها و ارایه صورت  جلسات و اسناد و مدارک  لازم و رفع موانع قانونی  موجود و سپس  انجام  کلیه  امور اداری  و جاری  انحلال شرکت […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه انجام امور مالیاتی

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. مورد وکالت :مراجعه به وزارت امور اقتصادی  ودارائی، تابعه ممیزی ها،  سرممیزی های […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه کامل امور کاری و اداری ثبت شرکت

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. موردوکالت  : مراجعه  به  هریک  از ادارات  و مراجع  قضائی  و حقوقی  و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… موردوکالت  : مراجعه  به  ادارات  دارائی، شهرداری،   ثبت  اسناد و املاک، سازمان […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه ثبت شرکت در ایران و خرید ملک به نام آن

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… موردوکالت: مراجعه  به  هریک  از ادارات  و مراجع  قضائی  و حقوقی  و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید و فروش سهام

موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی  وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسی مورد وکالت :اقدام به خرید و فروش هر نوع سهام که قانوناً قابل خرید و فروش باشد بنام و برای  موکل بهر مبلغ و بهر شخص حقیقی یا حقوقی […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه انحلال شرکت و تشکیل مجمع عمومی

مورد وکالت وحدود اختیارات : اقدام به انحلال شرکت …………… …………. ثبت شده به شماره…….. ……………….. در ثبت شرکت های تهران که موکل حسب الاظهار و با توجه به آگهی تاسیس شماره …………………… مورخ ………………… به عنوان ……………. ………….. معرفی شده ، تشکیل دادن مجمع عمومی فوق العاده ، شرکت در آن و اتخاذ تصمیم جهت […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برای تمام امور مرتبط با شرکت

موکل/ موکلین : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره …………………… متولد ……………………. صادره از …………………. به شماره ملی …………………..ساکن ………………………………………………………….  وکیل / وکلا : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره …………………………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………………..  مورد وکالت : مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه انتقال سهام شرکت سهامی عام

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………….  وکیل : آقای / خانم : ……………… ………………. فرزند ………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………….  مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته […]