حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17540 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های وکالت نامه های بانکی - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه مراجعه و استفاده از صندوق امانات بانک

موکل : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : …………………………. فرزند ……………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت  :  مراجعه  به  صندوق  امانات  بانک   ……………  و با حق  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه مراجعه و استفاده از صندوق امانات بانک

موکل : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : …………………………. فرزند ……………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت  :  مراجعه  به  صندوق  امانات  بانک   ……………  و با حق  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه برداشت از حساب مشخص و بستن حساب

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………. مورد وکالت  : مراجعه  به  هریک  از شعب بانکهای  کشور با حق  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه کلی افتتاح و بستن حساب بانکی

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. مورد وکالت  : مراجعه  به  هر یک  از بانکهای  کشور و افتتاح  حساب  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه دریافت مراجعه به بانک و دریافت حقوق

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… موردوکالت : درخصوص  مراجعه به   …………………….. و برداشت  و دریافت  متناوب  متوالی […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن وام – وام ازدواج

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت :مراجعه  به  هر یک  از بانکها و افتتاح  حساب  بنام  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه دریافت مبلغ گواهی سپرده سرمایه گذاری از بانک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت  : مراجعه  به بانک  …………… به  منظور دریافت  اصل  مبلغ  گواهیهای  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه افتتاح حساب بانکی در بانک مشخص و گرفتن دسته چک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت  : مراجعه  به  ——- به  منظور افتتاح  حساب   ——- به  […]