حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های سایر وکالت نامه ها - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه انتخاب وکیل دادگستری

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. مراجعه  به  هر یک  از وکلای  دادگستری  و انتخاب  و انتصاب  آنها براساس […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه کاری و اداری انجام امور داروخانه

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. مورد وکالت: در خصوص  مراجعه  به  سازمان  تامین  اجتماعی،  بیمه  نیروهای مسلح  و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن مدارک از دفتر اسناد رسمی

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. موردوکالت  : مراجعه  به  دفتراسنادرسمی  ——— به منظور تقاضا و تحصیل مدارک و […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن شناسنامه و کارت ملی

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت  : مراجعه  به سازمان  ثبت  احوال  دفاتر پستی دفاتر پیشخوان […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گذاشتن وثیقه در دادگاه

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… موردوکالت : درخصوص  مراجعه به کلیه ادارات  ومراجع  دولتی  و وابسته به […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن مدرک تحصیلی از دانشگاه

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… مورد وکالت  : مراجعه  به  کلیه  ادارات  و موسسات  دولتی  و غیر […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن گذرنامه

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… موردوکالت : مراجعه به اداره گذرنامه نیروی انتظامی دفاتر پستی  دفاتر پلیس  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه گرفتن انشعاب گاز

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… موردوکالت :مراجعه به شرکت  ملی گاز ایران و ادارات نواحی  و مناطق  […]

2 سال قبل

نمونه وکالت نامه خرید و تحویل اجناس مزایده ای

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………  وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن …………………………………………………… .مورد وکالت  :  در خصوص  مراجعه  به …………………  وکلیه  ادارات  و مراجع  […]

2 سال قبل

نمونه سند تفویض وکالت نامه

در تاریخ تحریر سند حاضر دفتر گردید: …………..وبعدالحضور ………………….  اختیاراتی که  در وکالتنامه  شماره  ……………… مورخ ……………… دفتر اسناد رسمی ……………………….. درخصوص    …………………………….داشت   را عینا و بدون  هیچ  زیاده  و نقصانی  تفویض  و واگذار نمود به : ……………………..  علیهذا نامبرده  اخیرالذکر می  تواند نسبت  به  انجام مفاد و مندرجات  این  وکالتنامه  که  از هر حیث  […]

3 سال قبل

نمونه وکالت نامه دریافت خسارت از بیمه و طرح دعاوی مرتبط

مراجعه به همه سازمان ها، اداره ها و مراکز دولتی یا غیردولتی بخش خصوصی یا  دولتی و عمومی و دریافت هر مقدار وجه و مالی ولو به صورت چک بانکی یا دادن شماره حساب خود ویا موکل بنام موکل به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و هرچه به موکل تعلق می‌گیرد و […]