حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17726 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های قانون تجارت - حقوق 24

7 سال قبل

ماده 600 قانون تجارت

ماده 600 – قوانین ذیل:‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 – قانوناصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه‌مصوب 2 تیر ماه 1307 – قانوناجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات واساسنامه شرکت سهامی بانک‌ملی و شرکت سهامی […]

7 سال قبل

ماده 595 قانون تجارت

‌ماده 595 – هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکناست تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه درموقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

7 سال قبل

ماده 594 قانون تجارت

‌ماده 594 – به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهایایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می‌شودکه خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبتنمایند و الا نسبت به شرکت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها […]

7 سال قبل

ماده 593 قانون تجارت

‌ماده 593 – در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بهآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.

7 سال قبل

ماده 592 قانون تجارت

‌ماده 592 – در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتباربیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کردهباشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوعنماید.

7 سال قبل

ماده 591 قانون تجارت

‌ماده 591 – اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکتاست.

7 سال قبل

ماده 590 قانون تجارت

‌ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

7 سال قبل

ماده 589 قانون تجارت

ماده 589 – تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامهصلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.

7 سال قبل

ماده 588 قانون تجارت

‌ماده 588 – شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برایافراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشدمانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذالک.

7 سال قبل

ماده 587 قانون تجارت

‌ماده 587 – مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبتدارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

7 سال قبل

ماده 586 قانون تجارت

‌ماده 586 – مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یانامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.