د. مرداد 24ام, 1401

چک بلامحل

رأی‌ و‌حدت‌ رو‌یه ردیف 4/58 دیوان عالی کشور درخصوص شکایت متهم از ابقای قرار تأمین موضوع تبصره ماده (129) قانون آیین دادرسی کیفری

رأی‌و‌حدت‌رو‌یه ردیف 58/4 ()- 20/10/1359شکایت متهم از ابقای قرار تأمین موضوع تبصره ماده (129) قانونآیین‌دادرسی

دسته‌ها